Lomnička

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Stará Ľubovňa

Diecéza: Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: diecézni kňazi (Martin Pasiar, Jozef Gorčák,  predtým Štefan Hrbček, Ján Záhradník...) a 5 rehoľných sestry z Kongregácie školských sestier sv. Františka, pastorační asistenti, laickí spolupracovníci, dobrovoľníci.

Lomnička je obec s približne 3200 obyvateľmi, z čoho 99% tvoria Rómovia, priemerný vek obyvateľov je približne 20 rokov. Pastorácia Rómov v obci prebieha intenzívne od roku 2004. Od roku 2008, kedy bola obnovená farská budova, bývajú kňazi v dedine medzi Rómami. Základom ich služby je sviatostná pastorácia, aj formácia detí a mládeže. Dôležitou súčasťou života farnosti sú každoročné púte na mariánske pútnické miesta do Levoče a Gaboltova, ale aj na iné miesta. Duchovnú činnosť dopĺňa sociálna pomoc. Farnosť poskytuje miestnym obyvateľom mnohé služby, ako napríklad pomoc pri realizácii stavieb, požičiavanie pračiek, vŕtačiek, zbíjačky, lešenia, fúrikov a iného náradia na svojpomocné opravy a práce na domoch, poradenstvo a iné. Farnosť má vlastný traktor, ktorým pomáha miestnym obyvateľom pri zvoze dreva na zimu, alebo pri preprave stavebných materiálov, a ktorým v zimných mesiacoch udržiava miestne komunikácie v obci. Každý rok organizujeme letné týždňové pobytové tábory pre chlapcov a dievčatá vo Važci. Do farnosti prichádzajú počas prázdnin robiť denný tábor saleziánski animátori z Bratislavy. Kňazi pri práci s mládežou aktívne spolupracujú s rehoľnými sestrami Kongregácie Školských sestier sv. Františka. Tieto sestry pôsobia v Lomničke od r. 2007 a zriadili tam Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. 4 sestry spočiatku denne dochádzali z mesta Podolínec, kde bývali. V roku 2011 sa sestry presťahovali priamo do Lomničky. V  Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie majú zriadené zariadenie sociálnych služieb – komunitné centrum, ktoré pre svoju činnosť zamestnáva  osem pracovníkov. Komunitné centrum poskytuje  svoje služby dospelým aj deťom. Poskytujú sociálne poradenstvo, voľnočasové aktivity pre deti  a aktivity nízkoprahového charakteru. Dve  sestry sú zamestnané v DNSPM, kde sa venujú práci s deťmi, mládežou aj dospelými a poskytujú základné zdravotné poradenstvo a ošetrenie. Ďalšie dve sestry sa venujú pastoračnej činnosti, navštevujú chorých alebo inak núdznych v ich rodinnom prostredí. Jedna sestra učí v miestnej základnej škole a  taktiež sa aktívne venuje pastoračnej činnosti. Sestry žijúce priamo v dedine sa svojou neustálou prítomnosťou stávajú súčasťou miestnej komunity. Medzi ich ďalšie aktivity patrí napríklad: mládežnícky spevácky zbor, hudobné skupiny, športové aktivity s chlapcami a dievčatami, tvorivé dielne, biblické stretnutia chlapcov, dievčat a dospelých, formačné stretnutia, varenie, pečenie a iné. Denne sa v DNSPM vystrieda cca 100 – 150 ľudí rôznych vekových kategórií. Cennou pomocou pre obyvateľov obce sú burzy sezónneho ošatenia, nábytku, potrieb do domácnosti.

Web:    https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka

            https://www.mojakomunita.sk/web/kongregacia-skolskych-       sestier-lomnicka

FB:      Komunitné centrum Lomnička

Instagram: Farnosť Lomnička

IBAN: SK82 0200 0000 0035 7338 5351 

Po lockdowne slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 27.6.2021 pristúpilo 62 detí z farnosti Lomnička k prvému svätému prijímaniu. Na túto veľkú slávnosť sa pripravovali počas predchádzajúcich mesiacov, kedy pod trpezlivým vedením pána farára a pána kaplána spoznávali, aké milosti do ich životov prinesie tento veľký dar. Sviatosť svätého prijímania bola vyslúžená počas dvoch svätých omší za prítomnosti rodičov a krstných rodičov. Slávnostne oblečení chlapci a krásne upravené dievčatá zaplnili lavice v kostole a očakávali príchod Ježiša do ich sŕdc. Sväté omše sprevádzal hudobný doprovod pod vedením sestry Tamary, ktorý spolu so sviatočne vyzdobeným kostolom umocňoval veľkolepú atmosféru tohto veľkého dňa. Po skončení slávnosti sa rodiny spoločne odobrali domov, aby svoju radosť zdieľali so svojimi najbližšími. Ešte podvečer sme mohli v uliciach plných hudby, stretnúť dievčatká v bielych šatách, pre ktoré bude tento slávnostný deň určite nezabudnuteľným.


 

V Lomničke sa situácia komplikuje, no sestričky a kňazi sú vždy k dispozícii

Lomnička  9. február 2021  /  So zhoršujúcou sa pandemickou situáciu sme boli nútení pozastaviť skupinové aktivity a s ľuďmi a deťmi sa stretávame individuálne podľa ich potrieb. Svoje sily sme sústredili na zvýšenie informovanosti o dodržiavaní opatrení, na pozývanie na testovanie a ako sa chrániť nákaze. 

V obci je neustále nedostatok ochranných rúšok, preto sa ich snažíme svojpomocne čo najviac ušiť a distribuovať medzi ľuďmi.

Priestory centra sme poskytli k opätovnému testovaniu a zároveň sme aj pri testovaní pomáhali. Spolupracujeme s Potravinovou bankou a ich prostredníctvom pomáhame ľuďom s potravinami, ktoré TESCO nepredalo.

Napriek rôznym opatreniam sa nákaza rozšírila tak, že na kontrolu dodržiavania  zákazu vychádzania bez negatívneho testu boli povolaní vojaci.

Aj napriek tejto situácii sme tu pre ľudí, naďalej funguje požičiavanie náradia a pomáhame im s drobnými opravami v dielni, kňazi sú k dispozícii na individuálne sprevádzanie, aj na pomoc s chlapskými prácami. 

Jedným z cieľov, ktoré by sme v tomto roku chceli dosiahnuť je stavba kontajnerovej práčovne, ktorá im pomôže zlepšiť hygienické podmienky.  Pastorační asistenti sa podieľajú na realizácii tohto projektu.


 

Formujeme sa aj pri nádhernej snehovej nádielke

Lomnička 25. január 2021 / Tejto sezóny prišiel poriadny sneh trošku neskôr, ale našich chlapcov nenechal ľahostajných. Okrem toho, že chlapi i chlapci ochotne pomáhali s odhŕňaním snehu, okamžite sa pustili aj do zimných hier a vymenili  florbalové hokejky za tie "ozajstné". A už sa pod vedením pastoračného asistenta Františka a pána kaplána Jozefa sypali góly.


 

Pred Vianocami prišla do Lomničky veľká pomoc

Lomnička 17. december 2020  / Aj v tomto mesiaci sme pre ľudí z obce pripravili zimnú burzu obnoseného šatstva a obuvi. Je to pre nich obrovská pomoc. Z dôvodu zamedzenia šíreniu  vírusu sme burzu robili v menších skupinách,  a rozdelili sme ju do dvoch dní. Chudobné a mnohodetné rodiny si tu našli teplé oblečenie pre deti aj pre dospelých.  Ďakujeme všetkým, ktorí nám oblečenie prinášajú a tak pomáhajú zmierniť nepriaznivú sociálnu situáciu v mnohých  rodinách.

Každej burze, ktorú sestričky robia pre núdznych ľudí v Lomničke, predchádza triedenie a príprava vecí zo strany sestričiek. Ich služba je teda niekoľkonásobná – duchovné i ľudské sprevádzanie, sociálna i zdravotná starostlivosť, ale aj vnímanie hmotných potrieb a adresný humanitárna pomoc.  


 

Advent v Lomničke podľa Jesseho stromu

Lomnička Advent 2020 / V komunitnom centre sa denne s deťmi preberajú aktuálne katechézy s témou prípravy na narodenie Pána Ježiša pod názvom "Jesseho strom".  Deti sa počas adventu hravou a ilustrovanou formou dozvedia o rodokmeni Pána Ježiša a o významných udalostiach z biblických dejín. Katechéza Jesseho strom je pútavá pre deti i dospelých a Lomnička je toho dôkazom.

 


 

Tentokrát adventné vence v rúškach

Lomnička 29. november 2020  / V komunitnom centre sme si pre prvou adventnou nedeľou vyrábali adventné vence.  Pre opatrenia sme ich robili v menších skupinách a dva dni. Pre ženy sa to stalo už každoročnou aktivitou a je o to taký záujem, že sme pre nedostatok materiálu nemohli  všetkých uspokojiť. Tento rok si ich ženy, dievčatá aj chlapci vyrobili 50. Ešte krajšie je to, že si ich v nedeľu priniesli do kostola posvätiť a teraz sa spoločne rodiny pri nich modlia a tak sa pripravujú na Pánov príchod.

 


 

Kňazi si našli cestu k ľudom cez obecný rozhlas

Lomnička 8. november 2020  / Sestry, kňazi , pastorační asistenti a dobrovoľníci  aktívne pomáhali aj v druhom kole testovania, ktoré sa konalo  druhý novembrový týždeň. V obci sa testovalo na dvoch miestach v základnej škole a u sestier v priestoroch Domu Nepoškvrneného srdca Panny Márie.  Atmosféra počas testovania bola pokojná. Tak ako každú nedeľu aj tú, 8. 11., si veriaci mohli vypočuť s obecného rozhlasu liturgiu slova a duchovne prijať Pána Ježiša.  Pekným svedectvom sa podelil  vojak, ktorý testoval ľudí, že keď zazneli z rozhlasu slová prežehnania" v meno Otca i Syna..." cítil ako posvätná atmosféra naplnila okolie, ľudia stíchli, prežehnali sa a započúvali sa do slov p. farára. Dokonca na chvíľku váhal či sa bude počas liturgie testovať, lebo čakajúci ľudia boli pohrúžení do modlitby. Počas zatvorenia kostolov v Lomničke takto prichádzal Pán v Slove, ktoré prednášali kňazi v obecnom rozhlase.


 

Rehoľné sestry a kňazi v prvej línii

Lomnička 01.11.2020. Počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 sa v Lomničke postavili ako dobrovoľníci do prvého radu kňazi a sestričky spolu s pastoračným asistentom. Pomáhali udržiavať dôstojnosť, disciplínu, odstup, aj dobrú náladu. Dali k dispozícii priestory cirkevného komunitného centra. Hlavne však prispeli k tomu, že sa prišli dať otestovať skoro všetci dospelí obyvatelia Lomničky.

Šijeme rúška

Lomnička 08.10.2020. Z dôvodu zhoršenej epidemiologickej  situácie v centre neustále šijú ochranné rúška. Sestričky spolu s kňazmi robia osvetu, učia i vychovávajú. Je veľmi dôležité, aby sa takéto obce, kde je komunitné spolunažívanie veľmi zaužívané i nevyhnutné, nestali ohniskom nákazy. Preto sestry so ženami i pastoračným asistentom rúška šijú i motivujú obyvateľov Lomničky k ich používaniu.

Navzájom si pomáhame

Lomnička 30.09.2020. 

Pre zlepšenie sociálnej situácie v rodinách zorganizovali sestry s pomocníkom Františkom burzu obnoseného šatstva a obuvi. V obci s mnohými núdznymi je takáto pomoc veľmi vítaná a častokrát nekončí privezením šatstva. Potom nasleduje triedenie, čistenie, pranie o zorganizovanie burzy dôstojným spôsobom.

Na farskom úrade funguje požičovňa náradia, ktorú zriadili duchovní otcovia a ktorí pomáhajú chlapom v Lomničke s mužskými prácami na domoch, v lese, v záhradách. Prijatý pracovník je manuálne veľmi zručný. Teraz aj on pomáha ľuďom pri oprave a obnove ich domov a opravách v domácnostiach.

Spoločná modlitba za pomoc a ochranu

Lomnička 15.09.2020. V predvečer sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa  v Lomničke modlili a prosili Pannu Máriu o príhovor za ochranu a pomoc. Pre mnohých to bol veľmi silný zážitok pretože  spoločnou procesiou po dedine si navzájom žehnali a vyprosovali uzdravenie do rodín a do vzťahov. 14. septembra 2020 tak prešla veľká modlitebná procesia dedinou, kde sa spolu modlili ženy i muži, dievčatá i chlapci, sestričky aj kňazi. Spolu prosili za odvrátenie pandémie a ochranu pre zlým, za zmenu v životoch Lomničanov.

August v komunitnom centre v Lomničke

Lomnička 31.08.2020. V auguste pripravili sestričky spolu s pastoračným asistentom a rómskymi dobrovoľníkmi zábavný program podľa vzoru televíznej relácie "Nákupné maniačky". Tak ako iní aj ženy a dievčatá z Lomničky sa rady pekne obliekajú, a tak pre nich pripravili takúto prezentáciu obliekania. Bola to zároveň príležitosť ukázať, ako sa vhodne obliecť na rôzne spoločenské udalosti.

S mládežou stihli v auguste aj výlet do Žakoviec. Pri prehliadke zariadenia si mladí mohli zajazdiť na koni, čo bol pre mnohých zážitok prvý v živote tohto druhu. Niektorí po návrate domov hovorili, že by sa v budúcnosti chceli starať o kone.

Pobytový tábor pre chlapcov z Lomničky

Važec 20.08.2020. V auguste pripravili animátori pod vedením rehoľnej sestry pobytový tábore pre chlapcov, ktorý sa konal v Diecéznom centre voľného času Važec. Témou tábora bolo spoznávanie biblických postáv Abraháma, Mojžiša, Dávida a Šalamúna, ich odvahu, múdrosť, vernosť Bohu.

 

Chlapci okrem  duchovnej a vzdelávacej časti prežili veľa pekných a príjemných chvíľ pri športe a hrách, pri ktorých sa nielen zabavili, ale učili sa aj zápasiť, víťaziť i prehrávať, učili sa spolupracovať v tíme i navzájom si pomáhať. Chlapci prišli domov z tábora povzbudení a ochotní viac na sebe pracovať.

 

Po uvoľnení karanténnych opatrení sa znova stretávame

Lomnička 30.07.2020. V júli sa v komunitnom centre realizoval denný tábor a pomáhali pri ňom aj animátori z farnosti Dolný Kubín a z Bratislavy. Pre deti z Lomničky je veľmi dôležité stretávať sa s novými ľuďmi a sú vďačné za každý nový kontakt a nové podnety. Medzi pravidelné aktivity aj cez letné prázdniny patrí predškolský klub, kde sestry  a ich pomocníci hravou formou pripravujú deti na nástup do školy. Chlapci veľmi radi hrávajú futbal, dievčatá majú radi ručné a tvorivé aktivity. Vo farnosti funguje hudobná skupina, ktorá slúži pri svätej omši a malý detský zbor spieva pri detských svätých omšiach.

Na dvore komunitného centra je živo

Lomnička 20.07.2020. Júl bol plný zábavy a hier, exteriérových aktivít. Po nezvyčajnom školskom roku, keď sestričky v komunitnom centre pomáhali deťom s učením i doučovaním, v júli prišli na rad hry. Pekné počasie a uvoľnené karanténne opatrenia využívali rehoľné sestričky a kňazi spolu s pastoračnými asistentmi hlavne na aktivity s deťmi v exteriéri. Menšie deti sa hrávali s rôznymi hračkami, dievčatá s bábikami a kočiarikmi, chlapci s autíčkami a bicyklami. Veľmi radi sa hrajú na domácnosť a rodinu. Aj to je spôsob ako sa učiť  prosociálnemu správaniu.

Lomnička má pastoračných asistentov

Lomnička 03.07.2020. Od júla 2020 sa vo farnosti Lomnička začal realizovať projekt pilotnej podpory pastoračných diel v rómskych komunitách financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska. Okrem sestričiek, ktoré majú svoje zamestnanie, majú v Lomničke od júla dvoch pastoračných asistentov na plný úväzok – pána Františka Chovaňáka a rádovú sestru, ktorá sa môže Rómom venovať na plno.