Hanušovce

KRAJ: Prešovský

OKRES: Vranov nad Topľou
Diecéza: Košická arcidiecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: 1990 - 2020 rómsky diakon Michal Horvát; po jeho smrti jeho manželka Daniela.

Pastorácia Rómov v Hanušovciach nad Topľou začala v Roku 1990. Hanušovce majú  3800 obyvateľov, z toho okolo 800 Rómov. V roku 1998 vzniklo Komunitné Centrum, v ktorom bol zamestnaný rómsky diakon Michal Horvát. Popri kultúrno vzdelávacej činnosti sa tam vykonávali aj náboženské aktivity. V roku 2004, keď už neboli financie na prevádzku komunitného centra, diakon Michal Horvát vo svojej pastorácií pokračoval  a zháňal financie na prenájom priestorov.  V roku 2017 bolo postavené Pastoračné centrum – Kher Anglo Róma vďaka finančnej podpore Nadácie Renovabis, mestského úradu, miestnych rómskych podnikateľov a zbierok  medzi majoritnou a minoritnou  spoločnosťou. Po smrti diakona M. Horváta (v r. 2020) pokračuje v koordinovaní pastoračných aktivít medzi Rómami jeho manželka Daniela.

Aktivity pastoračného centra: doučovanie detí a príprava na vyučovanie, hudobné, výtvarné, športové a iné voľnočasové aktivity, stretnutia detí a mládeže, zbor a hudobná skupina, spoločenstvo matiek,  mentoring; formácia  – dobrovoľníkov, rodičovské zručnosti: príprava na prijatie manželstva -  zodpovedné rodičovstvo, starostlivosť o rodinu, príprava detí na sviatosti; organizovanie pútí ai.

FB: Pastoračné centrum


 


 

V Hanušovciach prebieha pastorácia rôznymi spôsobmi

Hanušovce nad Topľou  13. máj 2021  /  Pandémia, ale aj uvoľnňujúce sa opatrenia - to všetko poznačuje pastračnú prácu v rómskych komunitách. Daniela Horváthová robí katechézy online cez internet, ale už aj osobne, a taktiež je so svojimi pomocníčkami k dispozícii s doučovaním a s prípravou do školy. V Pastoračnom centre je k dispozícii každý deň - hneď ako sa trošku uvoľnili opatrenia. Veď čas nezastal: deti sa potrebujú učiť, mladí ľudia sa ľúbia a uzatvárajú sviatosť manželstva a bábätká prichádzajú na svet. 


 

Službu doučovania prevzala Daniela Horvátová

Hanušovce nad Topľou 29. apríl 2020  / V apríli prišli na rómsku pastoráciu v Hanušovciach ťažké časy. Líder rómskej pastorácie diakon Michal Horvát nás predišiel do Večnosti a jeho službu musel okamžite prevziať niekto iný, nakoľko život išiel ďalej: deti sa učili, pripravovali na sviatosti, mladí sa chceli brať, bábätká sa rodili. Službu po diakonovi Michalovi prevzala jeho manželka Danka, ktorá sa borila nielen so smútkom zo straty manžela, ale aj s novými výzvami v oblasti služby ľuďom.

Pastoračné centrum slúži v čase pandémie takmer ako celodenná učebňa: deti tam prichádzajú, aby sa učili či doučovali, ale aj modlili a formovali. Sprevádza ich a pomáha im Daniela Horvátová.

 


 

Rómsku misiu v Hanušovciach zastihla obrovská rana: zomrel diakon Michal Horvát

Dnes, 21. apríla 2020, sme sa rozlúčili s výnimočným človekom, trvalým diakonom, Michalom Horvátom, ktorý slúžil rómskej komunite na východe Slovenska. Michal Horvát zomrel v piatok, v týždni Božieho Milosrdenstva, 17. apríla 2020, vo veku 61 rokov, zaopatrený sviatosťami. Michal Horvát bol dlhoročným členom Rady pre Rómov a menšiny Konferencie biskupov Slovenska. V roku 1998 otvoril Komunitné centrum pre Rómov v Hanušovciach nad Topľou, ktorého náplňou bola kultúrno-vzdelávacia činnosť. Prevádzka centra zahŕňala aj predškolskú prípravu rómskych detí, ako aj ich doučovanie. Viac...

 


Pilotná podpora pastoračných pracovníkov aj pre Hanušovce

Bratislava 7. marec 2020  /  Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 5. marca 2020 schválila žiadosť Konferencie biskupov Slovenska o podporu pastoračnej práce s Rómami v marginalizovaných rómskych komunitách. Uznesením č. 105/2020 pod názvom „Podpora pilotných projektov pastoračnej práce v rómskych komunitách“ vláda podporí v nadchádzajúcich dvoch rokoch 8 pastoračných diel, medzi nimi aj misiu v Hanušovciach nad Topľou.  Pastoračným pracovníkom sa stane diakon Michal Horvát.

Michal Horvát pôsobí v rómskje misii v Hanušovciach už 30 rokov, najprv ako laik, po absolvovaní štúdií ako diakon. Pastoračná činnosť prebiehala najprv roky v rôznych improvizovaných priestoroch a dobrovoľnícky. V r. 2017 sa vďaka podpore Nadácie Konrada Adenauera podarilo postaviť pastoračné centrum. 

 


 

Spevácky zbor a hudobníci

Hanušovce nad Topľou 30. november 2019 / V hanušovskom pastoračnom centre sa stretávajú jeden krát v týždni muzikanti a speváci, je ich asi 25. Zbor už roky vedie diakon Michla Horvát, učí deti a mládež spievať, muzikanti hrajú na hudobných nástrojoch. Hudobná skupina Genezis vznikla pre mnohými rokmi a odvtedy sprevádza hudbou a spevom sv. omše nielen v Hanušoviach, ale aj na pútiach v okolitých či vzdialenejších miestach.    


 

V pastoračnom centre aj každodenné doučovanie

Hanušovce nad Topľou 30. september 2019  / Každý deň po skončení vyučovania chodia deti do pastoračného centa, kde im pastoračný asistent spolu s dobrovoľníkmi pomáhajú s vypracovaním domácich úloh a s prípravou na ďalší deň. Pre deti a rodičov je to obrovská pomoc, pretože niektoré deti nemajú doma priestor ani podmienky na to, aby sa im rodičia venovali, alebo to rodičia z rôznych dôvodov nemôžu alebo nevedia robiť. V pastoračnom centre sa deti cítia dobre a keby sa tam necítili príjemne, nemali by dôvod zachádzať zo školy rovno tam. Horvátovci ich zároveň motivujú k učeniu a k práci na sebe, aby boli dobrí ľudia a dobrí žiaci, aby sa mohli v spoločnosti dobre uplatniť. 

 


 

Dievčenské stretká

Hanušovce nad Topľou 25. jún 2019  / Dievčatá majú aj svoje samostatné stretká  a stretávajú sa každý týždeň. Okrem modlitby a formačných i priateľských rozhovorov počas stretka využívajú kuchynské priestory, kde získavajú  zručnosti pre domácnosť: učia sa variť, piecť, upratať kuchyňu a tak sa pripravujú aj na manželstvo a rodičovstvo. Hlavne však spolu vytvárajú priateľské vzťahy, učia sa spolu vychádzať a budujú svoj vzťah s Bohom.

 

 


 

Stretnutia pre mladých

Hanušovce nad Topľou  21. marec 2019  / V pastoračnom centre v Hanušovciach kladú veľký dôraz sa kladie na to, aby mladí pochopili, že bez vzdelania sa ocitnú naozaj na okraji spoločnosti. Z rozprávania  študentov sme však niekedy dozvedejú, že počas štúdia zažívajú rómski študenti  odsudzovanie, a neprijatie nerómskymi študentmi. Toto ich nesmie  odradiť  a znechutiť k pokračovaniu štúdia. Aj preto považuje rómsky diakon so svojou manželkou za dôležité, aby sa s mladými stretávali a povzbudzovali ich.

Mladí sa stretávajú vo viacerých skupinkách a to skupinka dievčat, skupinka chlapcov, ktorí sa učia hrať na gitare a spoločné stretká. Chlapcom ponúkli  možnosť naučiť sa hrať na gitare. Veľmi radi túto výzvu  prijali a pustili sa do toho s veľkým odhodlaním. Chlapci majú veľký záujem, o túto činnosť, lebo inak by sa len „túlali“ po osade a takto majú vyžitý voľný čas, ktorý si sami nevedia zorganizovať. Stretnutia mladých večer po piatkovej sv. omši sa stali zvykom, čo je veľmi dôležité pre ich zmysluplné využívanie času.


 

V Hanušovciach vzniklo pastoračné centrum pre Rómov

Hanušovce 28. september 2017  / Po roku 2010 stále viac vyvstávala potreba vybudovať samostatné pastoračné centrum pre Rómov. To sa napokon podarilo vďaka podpore nemeckej nadácie Renovabis. V roku 2017 bolo na začiatku osady otvorené Pastoračné centrum. Odvtedy prebieha pastorácia Rómov v Hanušovciach v tomto pastoračnom centre. Jeho zodpovedným vedúcim sa stal diakon Michal Horvát.

 


 

Vedecká štúdia píše aj o pastorácii v Hanušovciach

Bratislava - Hanušovce nad Topľou  3. marec 2011 / Vedecká štúdia SIRONA 2010 realizovaná vedcami z Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorá nesie názov „Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou“, uvádza, že v Hanušovciach prebieha cieľavedomá pastorácia Rómov už viac ako dve desaťročia  a v tejto oblasti došlo k  zreteľným znakom sociálnej inklúzie. Štúdia ďalej uvádza, že „Súčasný farár vidí úspešnosť pastorácie vo väčšom začlenení Rómov do miestnej spoločnosti, čo porovnáva s vlastnou skúsenosťou z iných lokalít, kde pôsobil (Humenné, Sabinov, Víťaz), ako aj s informáciami, ktoré má z ďalších obcí (Jarovnice, Chminianske Jakubovany). Diakon vníma výsledky svojej práce (respektíve aktivít cirkvi) vo viacerých rovinách každodenného života (čistota prostredia v osade, slušnosť, pracovitosť) a význam pastorácie vidí aj v prepojení s inými oblasťami života (sociálnou a kultúrnou). Zároveň ale hodnotí dopad svojej práce ako iba ťažko merateľný – aspoň v súčasnej dobe. Svoju prácu prirovnáva k pestovaniu stromov, kde takisto dlho trvá, kým začnú niesť ovocie.“


 

V komunitnom centre miesto aj pre duchovné sprevádzanie

Hanušovce nad Topľou  1998/ V roku 1998 bolo v Hanušovciach zriadené obecné Komunitné centrum. Prevádzka centra zahŕňala predškolskú prípravu rómskych detí, písanie domácich úloh školopovinných detí, ako aj ich doučovanie. Komunitné centrum slúžilo aj na pastoračné účely, pomáhalo uspokojovať duchovné potreby miestnych Rómov, úzko spolupracovalo s rímskokatolíckym farským úradom v Hanušovciach nad Topľou. Pôsobil v ňom aj diakon Michal Horvát.


 

Pastorácia v 90-tych rokoch

Hanušovce nad Topľou 1995/  Po páde komunizmu nasledoval Michal svoju túžbu byť katechétom. Najprv si urobil katechetický kurz, potom sa dal na vysokoškolské štúdiá. Michal vyštudoval teológiu, popritom učil náboženstvo a cez víkendy robil náuky na prípravu na vstup do manželstva a sviatosť krstu. Pritom sám už bol otcom piatich detí. Dva roky po skončení školy bol vysvätený za diakona. Veľmi ho v tom podporoval otec biskup Bober. Začiatok všetkých stretnutí a vyučovania bol u Horvátovcov v byte.


 

Začiatky pastorácie Rómov v Hanušovciach nad Topľou siahajú až do totality

Hanušovce nad Topľou 1990 / Počiatky pastoračnej práce pre Rómov v Hanušovciach nad Topľou siahajú do čias totality – do roku 1986.  Vtedy začal viesť rómsky dobrovoľník Michal Horvát tanečno-spevácky zbor Ľoli ruža, čo v preklade znamená Červená ruža. Skúšky prebiehali v kultúrnom dome. Celá táto činnosť sa niesla pod záštitou miestneho národného výboru, no Michal už vtedy potajomky cvičil s deťmi aj náboženské piesne. Na skúškach s deťmi rozprával o Bohu. Bolo teda normálne, že popritom začali nacvičovať a spievať aj náboženské piesne. Až kým im na to neprišili vtedajší predstavitelia štátnej moci. Raz - cestou na vystúpenie Michal v autobuse narýchlo nacvičil s deťmi jednu kresťanskú pieseň po rómsky. V piesni sa objavilo rómske slovo „Devla“, teda „Boh“. Väčšina z ľudí určite nevedela, o čom to je, ale niekto to na nich vyzradil. Vtedy Mišovi zakázali viesť ďalej súbor. No krátko na to prišiel rok 1989, prevrat, demokracia, sloboda.