Krížová Ves

Pastoračné centrum pre Rómov v Krížovej Vsi

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Kežmarok

Diecéza:  Spišská diecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: diecézni kňazi, riaditeľka centra, členovia kapely, pastoračné asistentky, dobrovoľníci a animátori dospelí aj mládež z miestnej komunity.

Krížová Ves má približne 2200 obyvateľov, z toho asi 1700 Rómov. Pastoračné dielo Rómske duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves funguje od septembra 2007 v obci Krížová Ves. Po niekoľkoročnej evanjelizácii kňazov a laikov z farnosti Spišská Belá vznikla potreba výstavby pastoračného centra priamo v rómskej osade v Krížovej Vsi. Následne v roku 2005 cirkevné nadácie Renovabis a Kirche in Not (SRN), ako aj Fond sociálneho rozvoja uvoľnili finančné prostriedky na výstavbu Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi. 14. septembra 2007 – na sviatok Povýšenia sv. Kríža za účasti biskupa Štefana Sečku sa otvorilo a požehnalo Rómske duchovno-spoločenské stredisko (RDSS). V novootvorenom stredisku sa pod vedením miestnych kňazov, Komisie pre mládež v Spišskej diecézy, dnes už nebohého Mgr. Róberta Neupauera, PhD., laického misionára Rómov a ďalších dobrovoľníkov realizovali rôzne evanjelizačné aktivity a pastoračná starostlivosť o Rómov. V stredisku postupne začala činnosť záujmových krúžkov v Cirkevnom centre voľného času a výučba žiakov Súkromnej spojenej školy v Kežmarku – elokované pracovisko Krížová Ves – to všetko v priestoroch Rómskeho pastoračného centra. Ďakujeme Bohu za to, že Božie slovo sa zakorenilo v srdciach a životoch mnohých z nás, že mnohoročná práca kňazov, rehoľných sestier a laikov priniesla aj svoje ovocie a že sa Pán neustále stará a chráni toto Božie dielo medzi nami.

Web: https://rkfarnost.spisskabela.sk/romske-duchovno-spolocenske-stredisko-v-krizovej-vsi/

IBAN: SK14 0900 0000 0000 9327 6988 

„Hľadajte ma celým svojím srdcom“ Online duchovné obnovy s Jude Antoine

Dve nedeľné popoludnia sme sa pripojili cez Zoom na online modlitbu chvál s prednáškou s laickým misionárom z Malajzie zo Singapuru s Jude Antoine. Slová prednášky s príhovornou modlitbou sa niesli v duchu citátu: „Hľadajte ma celým svojím srdcom.“ (Jer 29,13).

Na Tretiu pôstnu nedeľu 20. marca 2022 sa začala prednáška slovami povzbudenia k modlitbovej opore ľudí postihnutých vojnou na Ukrajine, keďže podľa Juda a z celosvetového pohľadu sme krajina veľmi blízko tohto vojnového konfliktu. Jude spomenul slová Bohorodičky Panny Márie, ktorá ešte v období komunizmu v súkromných zjaveniach na jednom pútnickom mieste prosila ukrajinský ľud, aby utrpenie, ktoré im spôsobovalo Rusko obetovali za obrátenie tejto krajiny. Božie slovo sa ďalej nieslo v posolstve udalosti z 19. kapitoly Lukášovho evanjelia o Zachejovi. Jemu Ježiš povedal: „Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ (Lk 19,5) Podľa Juda je to jediné miesto v evanjeliu, kde sa Ježiš pozerá „zdola“ na človeka, ktorého uzdravil, alebo oslobodil. Je to postoj Ježišovej hlbokej pokory a poníženosti, aby nás takto pozval k hlbokému a úprimnému pokániu a zmene života. Po prednáške a modlitbe Jude s radosťou pozdravil našu komunitu z Krížovej Vsi, kde naposledy hlásal evanjelium a spoločne sa s nami modlil modlitbu chvál na Veľkonočnú nedeľu v roku 2012. Na Piatu pôstnu nedeľu 3. apríla 2022 bola prednáška z Božieho slova danej nedele o Ježišovi a cudzoložnici z ôsmej kapitoly Jánovho evanjelia. Ježiš jej na konci povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8,11) Jude rozoberal odsúdenie v srdci človeka skrze hriech. Kto odsudzuje človeka na základe hriechu? Diabol – žalobca a žiaľ aj my sami, keď nevieme vyznať hriech a prijať Ježišovo odpustenie. „Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi.“ (Rim 8,1). Pôstna doba prináša novú nádej v Kristovej pravde do života hriešnika, ktorý sa vydal na cestu kajúcnosti.

Ďakujeme za milosť duchovnej obnovy počas pôstu.


 

S Božou pomocou sme začali v Krížovej Vsi budovať kaplnku

Krížová Ves  10. február 2022  / „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.“ (Ž 127,1)

S Božou pomocou a požehnaním sme začali budovanie kaplnky v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi. Priestory novej kaplnky by mali vzniknúť predelením našej spoločenskej sály budovy pastoračného centra na kaplnku a menšiu spoločenskú miestnosť slúžiacu na krúžkovú činnosť CCVČ a iné spoločné voľnočasové a kultúrne aktivity. Práce realizujú naši miestni šikovní stavbári, ktorí dávajú do tohto Božieho diela nielen svoje ruky, ale hlavne srdce. Ďakujeme a prosíme o modlitby na tomto Božom diele.

 


 

Slávenie sviatku Hromníc v našom pastoračnom centre

Krížová Ves  2. február 2022  / Druhého februára máme  v cirkvi  sviatok  obetovania  Pána Ježiša v chráme.  S deťmi  sme si  na tento sviatok  pripravovali farebnú koláž z krepového papiera  zobrazujúcu  príchod Svätej rodiny do chrámu. V našom pastoračnom centre  pri večernej  sv. omši  kňaz  požehnával  sviece  ktoré si deti aj ostatný  ľudia priniesli. Kňaz ich požehná a tieto  sviečky  potom  zapaľujeme, keď sa modlíme pri  zomierajúcich alebo pri búrke a nepriaznivom počasí. Pri  každej modlitbe je dobre mať  zapálenú  sviečku. Lebo Kristus  je svetlo  sveta  a zapálené sviečka nám symbolizuje, že Ježiš je snami  a má moc zapáliť  naše  srdcia  svojim  svetlom, aby sme všade svietili všade, kam ideme. /Kika H./

 


 

Naše deti písali list Ježiškovi

Krížová Ves 20. december 2021  / Deti z nášho CCVČ sa zapojili aj tento rok do súťaže Slovenskej pošty, a.s. s názvom „Vianočná pošta 2022“. Šikovné a usilovné deti nakreslili obrázok s vianočným motívom, napísali list Ježiškovi a obidve papiere poslali Ježiškovi na adresu „999 99 Ježiško“. Z týchto krásnych detských kresieb z celého Slovenska budú vybraté návrhy na poštovú známku, obálku, pečiatku a prípadne ďalšie sprievodné produkty Slovenskej pošty.

Ježiško nemeškal a rýchlo odpovedal na listy a kresby našich detí. Každé dieťa, ktoré sa zapojilo do súťaže dostalo od Ježiška krásny list. Ježiško napísal deťom, aby sa na Vianoce netešili z hory darčekov, ale skôr, aby porozmýšľali nad tým, či by nebolo vhodné mnohé nepovšimnuté veci, ktoré majú vo svojich detských izbách, darovať chudobnejším deťom. Každému dieťaťu poslal knižočku s obrázkami na vymaľovanie. V nej je príbeh o vianočnom zázraku, ktorý vďaka deťom vstúpi do rodiny a vylieči dedkovu zranenú dušu. Aj vďaka tejto súťaži sa naše deti hlbšie zamysleli a pripravili na slávenie Vianoc.   


 

Pripravuje sa medailón o živote nášho Robka

Krížová Ves 9. december 2021  /  Vo štvrtok  9. decembra 2021 v popoludňajších hodinách prišli do nášho centra zamestnanci gréckokatolíckej Televízie Logos, aby natočili svedectvá našich ľudí o živote Róberta Neupauera, laického misionára Rómov, zakladateľa a správcu nášho pastoračného centra, ktorý nás predišiel do domu Nebeského Otca v máji roku 2019. Svedectvá boli natočené pri kríži pred naším pastoračným centrom a potom v sále pastoračného centra. Jednotlivých respondentov sme rozdelili do kategórií podľa skupín miestnych ľudí, ktorým sa Robo venoval vo svojej službe laického misionára. Boli to starší dospelí ľudia, dnes už dôchodcovia, mladší dospelí, ktorí patrili do rôznych spoločenstiev, mladí, dnes už mladí otcovia a matky rodín a deti a mladšia mládež, naši mladí, najmladšia generácia, ktorí zažili ešte Roba. Medzi nami nechýbala ani Robkova najbližšia osoba, manželka Marta. Všetci spomínali po rokoch najmä na to, ako ich mal Robo rád a trpezlivo ich viedol k Ježišovi a jeho slovu. Ďakujeme Televízii Logos za ich prácu a tešíme sa na medailón o živote nášho Robka medzi nami.   


 

Mikuláš sa nám zahral na kuriéra

Krížová Ves  6. december 2021  /  Tohtoročný Mikuláš prekvapil naše deti ešte v pyžame trošku skôr už v sobotu ráno 4. decembra. Keďže kvôli epidemiologickým opatreniam činnosť CCVČ bola opäť pozastavená, náš Mikuláš sa zahral na kuriéra. Použil šikovné ruky a rýchle nohy našich asistentiek a mladých dobrovoľníkov a rýchlo rozniesol sladké balíčky našim deťom rovno do postieľky. Naše deti s veľkou radosťou a úsmevom prijali sladké prekvapenie, na ktoré v kútiku duše čakali a nakúkali už týždeň vopred cez bráničku centra, či sa náhodou niečo nechystá. Všetci spoločne ďakujeme dobrotivosti nášho Boha, od ktorého pochádza aj každoročná štedrosť Mikuláša. Veríme, že naše deti si zobrali z jeho štedrosti príklad a o sladkosti sa podelili so svojimi súrodencami a kamarátmi.    

 

 

 

 


 

Drevo nás už v októbri zohrialo

Krížová Ves  2. október 2021  / V sobotu 2. októbra sme zorganizovali tradičnú brigádu spracovania a prevezenia palivového dreva do drevárky v pastoračnom centre. Tento rok sme to „vzali vo veľkom štýle“. Potrebovali sme previezť 60 „metrov“ dreva z farského dvora v Spišskej Belej do pastoračného centra v Krížovej Vsi za jeden deň. Vďaka dvom partiám našich silných chlapov, šikovným traktoristom Jankovi z Belej a p. Bystríkovi z Krížovej Vsi sme to do tmy dali. Ďakujeme nášmu pánu farárovi za chutný guláš, ktorý nám dodal potrebnú energiu do roboty. Pán Boh zaplať za pomoc a Božiu ochranu pri robote!  


 

Misijná nedeľa

Krížová Ves  24. október 2021  /  V Krížovej Vsi, pastoračnom centre sme v nedeľu 24. októbra slávili Misijnú nedeľu. Motto tohtoročnej Misijnej nedele bolo: „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) Na začiatku svätej omše sme sa spolu s deťmi modlili sv. ruženec, ktorý sme obetovali za jednotlivé štáty  ako Afrika, Amerika, Európa, Austrália Ázia. Spolu sme slávili svätú liturgiu, ktorú celebroval pán kaplán Martin Schreiner, ktorá bola obetovaná za misie. Taktiež veľké  Pán Boh zaplať našej kapele a deťom, ktorí nás počas sv. omše sprevádzali krásnymi pesničkami a všetkým tým, ktorí pomáhali pripraviť krásnu výzdobu na Misijnú nedeľu. Pán Boh zaplať . Kika Hangurbadžová, pastoračná pracovníčka

 


 

Amaro papežis

Krížová Ves – Košice Luník IX  14. september 2021  /  Nepochybne nezmazateľnou a nezabudnuteľnou udalosťou pre Rómsky národ na Slovensku bola návšteva nášho pápeža Františka na košickom sídlisku Luník IX. Najväčšie požehnanie pre Rómsky národ v tomto roku nám priniesol náš Svätý Otec pápež František, ktorý sa netají svojou láskou k najchudobnejším a najbiednejším ľuďom. Je to pápež, ktorý rovnako navštevuje chudobné perifériá na okraji spoločnosti aj vznešené chrámy, lebo Kristus je prítomný všade. Počas leta sme odložili všetky spoločné duchovné akcie - najmä púte a sústredili sme sa na prípravu stretnutia s pápežom Františkom na Luníku IX. Naši muži z kapely počas prázdnin chodievali na pravidelné nácviky hudobného a dramatického telesa na Sigorde. Pod vedením o. Martina Mekela a skúsených hudobníkov nacvičili hymnu a ostatné piesne na program stretnutia so Sv. Otcom.    

V samotný deň stretnutia 14. septembra 2021 sme pred odchodom z Krížovej Vsi slávili v našom pastoračnom centre odpustovú sv. omšu zo sviatku Povýšenia sv. Kríža. Potom sme v pokoji odcestovali autobusom do Košíc na záchytné parkovisko a odtiaľ na sídlisko Luník IX.. V prípravnom kultúrnom a duchovnom programe, ktorý začal dve hodiny pred samotným stretnutím Rómov s pápežom Františkom na Luníku IX., účinkovali naši muži z kapely. Program pozostával z piatich desiatkov ruženca, ktorým predchádzala hudobno-dramatická scénka zo života Rómov a svedectvá mužov a žien, ktorí vyrozprávali svoje osobné udalosti a skúsenosti zo života, v ktorých im Ježiš a Ním poslaní ľudia pomohli. V druhom desiatku, ktorý bol zameraný na vzťah k práci a službe, podľa vzoru sv. Jozefa, povedali svoje krátke svedectvo aj náš Milan, člen kapely a zamestnanec občianskej hliadky v obci, a náš malý miništrant Milan Matej.

Na záver by sme uviedli krátke svedectvo - dojmy zo stretnutia so Sv. Otcom Františkom na Luníku IX. - Vladimíra Gábora z Krížovej Vsi:  

Na začiatku by som chcel povedať jednu vec: Ešte keď som chodil do školy tak sa hovorilo o Luníku IX. Hovorilo sa o smetiach, neporiadku a o živote ako tam žijú v tých podmienkach .... Nikdy v živote som si nemyslel,  že je to až také, ako to je v skutočnosti... Ďakujem všetkým tým, čo to z organizovali a že mi dali šancu vidieť Pravdu... Že som bol blízko pri Pápežovi. Mal som veľa otázok ...  

Prečo to tak je? Ako tak môžu žiť? A čo tie deti? Hneď po tej návšteve som si prečítal knižočku, ktorú napísal kňaz ktorý tam slúžil dlhé roky... A objasnil mi veľa otázok.... Na záver chcem povedať: áno, my Rómovia my to máme ťažké ... Ale nikdy sa netreba ľutovať !!! Treba bojovať zo všetkých síl...a hlavne žiť z BOHOM... Po tej návšteve som si uvedomil veľa vecí ... Že žijem skromne, ale mám strechu nad hlavou, že mám pekné dievčatá, za ktoré sa nemusím hanbiť ... Ďakujem Pánu Bohu za všetko čo mi dal, čo mi dáva ...

ĎAKUJEM ZA VŠETKO

AČEN DEVLEHA...


 

Aby sme do školy kráčali s požehnaním...

Krížová Ves 2. september 2021  / „Čo nosíme vo svojej školskej taške?“ opýtal sa pán kaplán na sv. omši za účasti našich detí na začiatku septembra. Deti sa s odpoveďou netrápili, hneď vykročili ku svojim školským taškám, ktoré si priniesli na sv. omšu do pastoračného centra, začali ich otvárať a odkrývať ich tajomstvá.

„Desiatu, zošity, šlabikár, matematiku...“ zneli ich odpovede jeden cez druhého.

„A máte v nich ešte trošku miesta?“

„Áno ... máme nové tašky “

„Tak pri dnešnej sv. omši každému z vás Ježiš vloží do tašky svoje požehnanie. Nikdy ho nevyhoďte zo svojej tašky von, ale ho štedro rozdávajte svojim kamarátom v škole.“

Zo srdca prajeme a žehnáme našim deťom, aby ich v škole náš Pán chránil od všetkého zla, viedol a posilňoval svojim Svätým Duchom a dal im ochotu učiť sa, poslúchať a dobre sa správať.


 

Výstavba betónového plotu okolo pastoračného centra

Krížová Ves 31. august 2021  /  Tohtoročné leto sme riadne vysúkali rukávy. Počas zimných mesiacov 2020/2021 sa nám podarilo vysporiadať, predať a odkúpiť pozemky za budovou nášho pastoračného centra. Pre ďalší pokojný a bezpečný rozvoj činnosti pastoračného centra vznikla potreba vybudovať betónové oplotenie okolo celého pozemku. Stavebné práce sme začali v polovici júla. Celú stavbu vzal pod záštitu pán starosta Jozef Grivalský a miestna firma Rozvoj Krížovej Vsi, s.r.o., bez ich ochoty, zaangažovanosti, pracovitosti a technického zabezpečenia prác by sme sami zvládli veľmi ťažko. S výstavbou sa začalo z bočnej strany od bytovky a pokračovalo sa čelnou stranou od cesty, nový betónový plot nahradil pôvodný múrik a plechové oplotenie. Nový betónový plot bol vybudovaný z betónových tvárnic, do ktorých sa dával liaty betón so železnou výstužou, plot siaha do výšky 2,25 m - takže všetci pevne veríme, že splní svoj účel a vydrží, čo najdlhšie . Koncom augusta sme pokračovali s výstavbou oplotenia zo zadnej strany „od poľa“. Tam sa betónový múr spojil s murovanými prístreškami na drevo pre obyvateľov bytovky. Sme veľmi radi, že sa takto celý priestor okolo pastoračného centra uzavrel a vyriešila sa aj nelegálna skládka odpadu za bytovkou. Za finálnu povrchovú úpravu oplotenia ďakujeme pánovi Mirovi Polešovi a partii jeho chlapov. Veľká vďaka za Božiu pomoc a ochranu pri práci, sv. Jozef, robotník, za nás všetkých skutočne orodoval!


 

Boh tróni na chválach svojho ľudu

Krížová Ves 14. august 2021  /  V sobotu večer 14. augusta sme sa zišli na dvore nášho pastoračného centra pri kríži, aby sme v modlitbe, chvále a počúvaní Božieho slova vzdali úctu nášmu Pánovi. Zo srdca ďakujeme naším mužom a chlapcom z kapely Peťovi, Mirovi, Milanovi, Jožkovi a Lukášovi za službu pri modlitbe. Počas modlitby sme sledovali v krátke pasáže z filmu o Ježišovi o stretnutí Ježiša so Samaritánkou pri Jakubovej studni a o vzkriesení Lazára, po nich nás Peťo povzbudil krátkym slovom k úprimnejšiemu vzťahu s Ježišom, ktorý má moc uzdraviť a zmeniť srdce každého človeka. Nech je Bohu chvála za tento čas modlitby pod hviezdnatou oblohou.


 

Za zvieratkami do ZOO v Bojniciach

Krížová Ves  - Bojnice  12. august 2021  / „Kde sa vyberieme tohto roku na výlet?“ „Poďme pozrieť zvieratká, v ZOO sme ešte neboli.“ A tak sme sa skoro ráno 12. augusta vybrali autobusom do Bojníc. Keďže náš pán kaplán Martin nebol dlho doma, urobili sme si „medzipristátie“ v Hubovej, jeho rodnej obci. Pri kostole Povýšenia sv. Kríža nás už čakali jeho rodičia a miestny pán farár vdp. Michal Hunčaga. Pán farár sa potešil najmä našim malým šikovným miništrantom, ktorí všetko nachystali na sv. omšu aj v cudzom kostole, do ktorého vstúpili po prvý krát. Po sv. omši nás prekvapila malými darčekmi miestna rehoľná sestra Klementína. S Božím požehnaním sme pokračovali ešte dlhú cestu cez Martin, Prievidzu až do Bojníc. Úprimne ďakujeme nášmu pánu šoférovi Jankovi Suchanovskému, ktorý jazdil tak bezpečne a ohľaduplne, že nikomu neprišlo zle .

V Bojnickej ZOO nás už čakali všetky zvieratká ... niektoré už boli trošku unavené, po dobrom obede, a chceli sa pred nami schovať a spať. Ale naše deti ich hneď radostným krikom prebrali. Ktoré zvieratká sa im najviac páčili? Maťko: „Mne sa najviac páčili slony, levy a akváriá s rybami. Opičky potom jaguáre, levy, medvede, motýle, krokodíl, hady a všetko .  Nelka: „Mne sa páčili škrečky, levy a kone.“  Janko: „Mne ľadové medvede, levy a kone.“  Onur: „Mne sa najviac páčili slony, hady, pávy, jaguáre, opičky, levy, motýle, medvede, somáre, šimpanzy, ťavy, kengury, zebry...“ 


 

Duchovná obnova o sv. Jozefovi

Krížová Ves 30. júl 2021  / Počas namáhavých pracovných dní uprostred leta nás prišiel povzbudiť v milosti Ducha Svätého vdp. Dominik Jamrich, kaplán Oravského centra mládeže v Ústí nad priehradou. Keďže prežívame v cirkvi „Rok svätého Jozefa“ duchovná obnova nám prinášala Božie slovo o živote a čnostiach svätého Jozefa, ženícha Panny Márie a robotníka. Jej názov „So srdcom otca - tak miloval Jozef Ježiša“ vychádzal z apoštolského listu Sv. otca Františka Patris corde na „Rok svätého Jozefa“. Duchovná obnova sa konala v nedeľu popoludní 1. augusta, začala modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a pokračovala prednáškou - Božím slovom. V prednáške nás pán kaplán Dominik postupne vovádzal do čností - vnútornej krásy sv. Jozefa - jeho nábožnosti, čistoty, tichosti a úplnej otvorenosti pre slovo Boha a vyzdvihol tiež vonkajší charakter osobnosti sv. Jozefa ako ženícha Panny Márie a pestúna - vychovávateľa malého chlapca Ježiša. Po prednáške duchovná obnova plynule pokračovala modlitbou chvál a uctievania pred Najsvätejšou Sviatosťou, zakončená bola Eucharistickým požehnaním. Na duchovnej obnove sa zúčastnili aj niektorí veriaci z farnosti Kežmarok, ktorým sa pán kaplán venoval tiež cez duchovné obnovy počas svojho pôsobenia v Kežmarku. Ďakujeme Bohu za tento čas milosti a modlitby.  


 

Duchovná obnova pre ženy na Sigorde

Krížová Ves - Sigord  25. júl 2021  / Vo štvrtok 22. júla 2021 sa v Pastoračnom centre GRM na Sigorde pri Prešove začala trojdňová duchovná obnova pri zachovaní protiepidemiologických opatrení pre ženy a dievčatá z východného Slovenska, na ktorú sme zaviezli aj 13 žien a dievčat z Krížovej Vsi. Vyprosujeme im Božie požehnanie a ochranu Panny Márie počas programu, ktorý zastrešuje p. Renáta Ocilková z komisie pre pastoráciu Rómov pri KBS. Duchovnú obnovu sme začali sv. omšou, ktorú odslúžil p. kaplán Martin Schreiner, v homílii vyzdvihol nasledovania hodné svedectvo života sv. Márii  Magdalény, ktorej sviatok bol práve v ten deň. Odzneli tam témy týkajúce sa života bežného kresťana (hriech voči sebe, hriech voči spoločenstvu, hriech voči Bohu, modla-vernosť Boha, projekt Omama). Pani Renáta Ocilková v priebehu duchovnej obnovy hovorila krátke svedectvo o tom ako sa dostala k pastorácii Rómov. Najkrajším momentom duchovnej obnovy bolo podpísanie bianko šeku, ktorým sme svoj život odovzdali Bohu.


 

Denný detský tábor „Aj ty môžeš byť svätý!“

Krížová Ves 16. júl 2021  / V pondelok 12. júla 2021 sme odštartovali každoročný denný detský tábor v našom pastoračnom centre. Tento rok s témou „Aj ty môžeš byť svätý!“ Každým dňom nás sprevádzal iný patrón, pomocník z neba, ktorý nás viedol cestou budovania nejakej čnosti a zbavovania sa neresti. Deň sme začínali slávením svätej omše o 9:00 a končili o 15:00 modlitbou a požehnaním.

Pondelok – sv. Mária Goretti – Láska a hnev: Počas sv. omše nám pán kaplán pustil krátke video a povedal pár slov o živote sv. Márie Goretti. Po sv. omši naši animátori zahrali deťom scénku o neposlušných a roztopašných deťoch, ktoré rozbili mamke vázu. Ich vystrájanie mamku v prvej časti scénky veľmi nahnevalo, ale potom sa jej deti v druhej časti scénky úprimne ospravedlnili a mamka to riešila v pokoji, poprosila deti, aby sa nabudúce tak nebláznili a upratali za sebou rozbitú vázu. Po úvodnej scénke sa deti rozdelili podľa svojich farebných menoviek do skupiniek. Vytvorili si skupinkový plagát a pripravili si svoju hymnu. Aj tohto roku nás deti prekvapili svojou kreativitou pri vymýšľaní názvov skupiniek: „Milosrdné srdiečka“, „Deti milované Bohom“, „Filli Lucis“, „Levíča“ a „Božie deti“. Poobede sme mali tvorivé dielne a samozrejme obľúbený stoličkový tanec.

Utorok – sv. Jozef – Usilovnosť a lenivosť: V utorok sme slávili na začiatku ďalšieho táborového dňa sv. omšu ku cti sv. Jozefa. Sv. Jozef bol aj naším ďalším táborovým patrónom, ktorý nás viedol cestou usilovnosti a poslušnosti. V scénke po sv. omši sa starostlivý otecko hneval na svojho lenivého syna, ktorý nebol schopný počas celého dňa upratať si izbu. Nasledujúci deň premohol svoju lenivosť, keď bol ocko v práci izbu si vzorne upratal a poobede mohli ísť spolu aj s mladšou sestričkou na výlet. Pracovitosť a usilovnosť sv. Jozefa deti znázornili aj v piesni s ukazovačkou „Keď Pán Ježiš bol maličký“. Po nej sme pripravili pre naše šikovné deti tvorivé dielne, v ktorých si vyrobili krásne náramky a ružence. Za chutnú polievku na obed sme dnes vďačili nášmu výbornému kuchárovi pánu farárovi. Po chutnom obede sme minuli energiu na desať skupinových disciplín.

Streda – bl. Carlo Acutis – Odvaha a strach: Láska blahoslaveného Carla Acutisa k Eucharistii nás povzbudila v tretí táborový deň hlbšie prežiť svätú omšu. Tento 15 – ročný mladík, ktorý dennodenne žil zo svätého prijímania a adorácie je určite vzorom pre každého z nás, ako si vytvoriť z Eucharistie svoju vlastnú „diaľnicu do neba“. Po sv. omši už tradične nasledovala scénka – vyplašené deti vybehli z centra von na zúfalé volanie o pomoc z našej drevárky. V scénke chcel byť malý chlapec odvážny a preto vyliezol na vysokú kopu dreva, z ktorej sa už bál zliezť dole. Zachránili ho jeho odvážny rodičia. Po scénke sme opäť zapojili naše šikovné deti do tvorivých dielní, chlapci si vyrábali lietadielka z drevených paličiek a dievčatá ... . Za chutným obedom, za ktorý opäť ďakujeme nášmu pánu farárovi, nasledovali športové hry a eRko-tance. 

Štvrtok – Poslušnosť a neposlušnosť - Výlet do Starej Ľubovne a do Litmanovej: Príchod do centra sme začali modlitbou a rannou rozcvičkou - erko-tancami. Potom sme sa presunuli z osady do dediny, kde nás čakal autobus. Počas cesty do Starej Ľubovne sme sa modlili ruženec obetovaný  za Svätého otca Františka, za jeho cestu na Slovensku. Po príchode do Starej Ľubovne sme mali priestor na občerstvenie, takto posilnení sme sa išli prejsť ku hradu. Odtiaľ sme sa presunuli do Stredovekého vojenského tábora, kde si pre naše deti pripravili krátke predstavenie stredovekých bojov a zbraní, „veliteľ“ tábora nám potom ukázal domáce zvieratká, ktoré chovajú v tábore a nakoniec sme si aj my samy vyskúšali streľbu z dela. Každé jedno dieťa dostalo mincu, ktorú mohli využiť iba raz, buď na jazdu na koni alebo na strieľanie z kuše. Po prehliadke vojenského tábora nás autobus odviezol do Litmanovej, kde sme spoločne slávili svätú omšu. Po bohoslužbe sme sa občerstvili a spolu navštívili kaplnku, kde sa zjavovala Panna Mária, tam sme sa krátko pomodlili a išli sme ku prameňu v lese, kde sme si načerpali požehnanej litmanovskej vody.

Piatok – bl. Laura Vicuna – Radosť a smútok: Piaty deň tábora „Aj Ty môžeš byť svätý“ sme začali slávením sv. omše, ktorá bola zameraná na Karmelskú Pannu Máriu. Po bohoslužbe  sme si pozreli krátke video o živote Laury Vicuni, ktorá svoje utrpenie obetovala za obrátenie vlastnej mamky. Ako prežiť radosť a smútok, si deti vyskúšali na 8 stanovištiach táborovej hry - pracovitosť – skladanie zápaliek , spravodlivosť – krokodílie zápasy , láska – vzájomne obliekanie si vecí, viera – drepy, pokora - kohutie zápasy, trpezlivosť - prenos loptičky na lyžičke, nadej – fúkanie do kalinku, nádej – špongie. Potom sme sa išli naobedovať. Záver tábora patril ďakovačkám a hodnoteniu animátorského zrkadielka. Každá skupinka mala troch výhercov, ktorí najlepšie obstali v láske, usilovnosti, odvahe, poslušnosti a radosti.

Vďaka ti Ježišu, že si nás celý týždeň povzbudzoval k svätosti!


 

Budú z nás dobré mamičky?

Krížová Ves  30. jún 2021  /  „Veríme, naše milé malé dievčatá, že áno:)" Preto naša teta Ľubka, riaditeľka CCVČ, spolu s našimi asistentkami Luckou a Kikou, pripravili pre naše malé dievčatá tradičnú súťaž „Miss bábika“. Súťaž sa začala spievaním uspávanky pre svoju bábiku, ktorú si každé dievčatko prinieslo so sebou do pastoračného centra. No spočiatku sme aj boli radi, že naše bábiky nie sú živé bábätká, ale potom naše dievčatá ukázali, že z nich s pomocou Božou vyrastú dobré, láskavé a milujúce mamky. „Miss bábika“ pokračovala ďalšími súťažami v rýchlom a slušnom jedení sladkostí, stavaní veže zo stavebnice... všetko v radosti a veselom hluku. Nech naša Nebeská Matka prikryje svojim ochranným plášťom naše dievčatá, nech ich vedie k láske a úcte k svojmu Synovi, aby z nich vyrástli šikovné a zodpovedné mamičky. 


 

Deň detí v Krížovej Vsi

Krížová Ves  1. jún 2021  / Prvého júna už tradične napĺňa naše pastoračné centrum veľká  kopa detí. Keďže bolo krásne počasie, deti sme zobrali vonku, rozdelili na skupinky a začali športovými aktivitami ako futbal, volejbal, rôzne loptové hry a skákanie na trampolíne. Po športových hrách sme modlitbou svätého ruženca odovzdali naše deti pod mocnú ochranu Nebeskej Matky a slávili sme s deťmi svätú omšu. Pri kázni sa pán kaplán pýtal detí, čím chcú byť, keď budú veľkí. Tak nám deti s radosťou zvestovali svoje tajné túžby - murár, učiteľka, taxikár, primárka ... nechýbala ani modelka a futbalista. Čaká nás teda krásna budúcnosť.


 

Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 30. mája 2021 sa v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi konala slávnosť prvého svätého prijímania. Dvadsaťsedem detí prvýkrát prijali Pána Ježiša. Deti sa pripravovali pod vedením pána kaplána Martina Schreinera, pastoračných asistentiek a pomocných animátoriek. Vďaka ich šikovnosti a túžby prijať Pána Ježiša bola slávnostná sv. omša na Božiu oslavu i potešenie ich rodičov. V jej závere sa krásne poďakovali Ježišovi, rodičom, aj pánu kaplánovi. Každé dieťa odovzdalo svojim rodičom list vďaky za starostlivosť, výchovu, aj lásku.

Deťom sa naďalej venujeme a stretávame sa s nimi dvakrát do týždňa na stretkách „Malých učeníkov“. Prvoprijímajúcim deťom  vyprosujeme, aby plnohodnotne spoznávali silu Kristovho Tela a Krvi a utvrdili svoje spojenie s Kristom. Aby spoznávali, aká veľká  je Božia láska a jeho milosrdenstvo. Nech sú vernými Kristovými ovečkami, cítia Ježišovu náruč a silu jeho Krvi a Tela. Budeme sa za nich stále modliť, aby rástli v Ježišovej láske.


 

Náš kríž opäť žiari v novej kráse

Krížová Ves  25. máj 2021 / Zosnulý spišský biskup František Tondra na žiadosť miestneho farára p. Štefana Horvátha, SVD v roku 1992 posvätil v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúžila sv. omša. Teda pri päte tohto nášho kríža sa postupne začalo celé dielo Božej milosti v našej rómskej kolónii. Z vďaky a úcty k nášmu ukrižovanému Spasiteľovi sme sa rozhodli zrenovovať toto dielo. Ďakujeme našim pracovitým mužom a chlapcom za obrúsenie a natretie kovového kríža a korpusu Pána Ježiša. Naše práce sprevádzala celá kopa veselých detí vo dvore nášho pastoračného centra.

Nech ukrižovaný Kristus nás obmyje a prikryje svojou svätou Krvou!

„Požehnaný kríž, iba ty si bol hoden niesť Kráľa neba a Pána. Aleluja.“ (antifóna na sviatok Povýšenia svätého Kríža)


 

V očakávaní príchodu Božieho Ducha

„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba, Otče!" (Rim 8,15)

Krížová Ves 22. máj 2021  /  Priblížiť sa k Bohu Otcovi v Duchu Svätom a naplniť sa Jeho darmi a láskou - to bola túžba našich sŕdc po uvoľnení opatrení  a plní vďačnosti voči nášmu Bohu sme slávili Turičnú vigíliu v sobotu 22. mája o 19:30 v našom pastoračnom centre.

Liturgia vigílie nás postupne cez hymnus Veni Creator, počúvanie Božieho slova, ktoré zaznelo aj v rómskom jazyku, postupne vovádzala k otvorenosti srdca pre vyliatie Ducha Svätého. V homílii nám pán kaplán hovoril o podmienkach, ako žiť v Duchu Svätom, a tiež pred čím sa máme chrániť, aby sme neochabovali na ceste viery. Vďaka všetkým, ktorí prišli načerpať a zjednotili sa v modlitbe a otvorenosti pre Ducha Svätého. Vyprosujeme si vzájomne dary Ducha Svätého, aby jeho ovocie lásky, pokoja, vernosti, trpezlivosti, miernosti, znášanlivosti, nás posväcovalo a mohlo účinne pôsobiť v našich rodinách, školách, pracoviskách, spoločenstvách a v celej Cirkvi.

Príď Duchu Svätý do našich sŕdc, lebo ťa veľmi potrebujeme!


 

V modlitbe sme ďakovali za Robkov život medzi nami

Kežmarok - Krížová Ves 4. máj 2021  / Dňa 4. mája 2021 uplynuli dva roky od odchodu nášho Roba Neupauera do Nebeského kráľovstva. Spomienku na Roba sme začali svätou omšou v našom pastoračnom centre, ktorá bola obetovaná za neho. Potom sme sa presunuli na nový cintorín v Kežmarku a modlitbou sme poďakovali Bohu jeho život a službu medzi nami. Stále spomíname na Robove slová, ohlasovanie evanjelia a spoločné zážitky s ním. Najčastejšia veta nášho Roba, jeho životné motto bolo: „Som neužitočný sluha, ale milovaný syn.“ Ďakujeme ti Robko, že sa za nás prihováraš u nášho Nebeského Otca.


 

Pôstna potravinová zbierka

Krížová Ves   30. marec 2021  /  Kniha proroka Izaiáša nás v pôste pozýva: „Lám hladnému svoj chlieb...“ (Iz 58,7) Ďakujeme pani Ľubomíre Pitoňákovej, riaditeľke Cirkevného centra voľného času v našom pastoračnom centre za organizáciu a štedrosť pri príprave tohtoročnej pôstnej potravinovej zbierky. Pôstnu potravinovú zbierku sme rozdelili do 20 potravinových balíkov, ktoré sme darovali najbiednejším rodinám v našej komunite. Ďakujeme aj im, že našu pomoc prijali s vďačnosťou, úsmevom a prísľubom modlitby za darcov. 

 


 

Naše deti vykročili s Ježišom na krížovú cestu

Krížová Ves 26. marec 2021  /  Ježiš nám v Lukášovom evanjeliu povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23) Keďže sa naše deti nemôžu momentálne stretávať na modlitbe krížovej cesty a ostatných pôstnych aktivitách v pastoračnom centre, rozhodli sa naplniť Ježišovu výzvu doma. Naše pastoračné asistentky im rozniesli obrázky jednotlivých zastavení krížovej cesty. „Deti dostali omaľovánky obrázkov krížovej cesty a tiež na nich mali napísanú úlohu, ktorú mali splniť a tak pomôcť Ježišovi niesť kríž. Bol to ich skutok lásky k Ježišovi, príbuzným a starším ľuďom,“ vysvetlila pastoračná asistentka Kika. „Naše deti dostali napríklad takéto úlohy: Pán Ježiš zomiera na kríži – pomodlím sa za tých, čo mi ublížili. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž – pomôcť staršiemu človeku s odnesením nákupu. Pán Ježiš napomína plačúce ženy – opýtať sa mamky a pozametať, kde mi povie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž – vybrať z práčky bielizeň. ...“ Deti sa okamžite pustili do maľovania zastavení a plnenia úloh. Aby sme im verili, dôkazy nám posielali fotkou na sociálne siete. Ďakujeme im za ochotu a tiež štedrým darcom za pastelky, voskovky a fixy. 


 

Cez pôstne obdobie čerpáme zo Žalmovej pokladnice

„Žalmy sú slovom Božím ,ktoré používame na to, aby sme k nemu hovorili.“

(Svätý Otec František)

Sme vďační Pánu Bohu aj pánu dekanovi z Kežmarku prof. Františkovi Trstenskému za prípravu aktivity Žalmovej pokladnice, ktorá sa nám dostala do rúk na začiatku pôstu. Táto aktivita pozostáva z malej krabičky, v ktorej sú ukryté verše z jednotlivých žalmov a krátkeho povzbudenia vo zvitku. Každý deň si vytiahneme jeden verš, keď sa dá prečítame si aj celý žalm, z ktorého je ten verš, a jeho slová sa stanú aj našou modlitbou – chvály, vďaky, odprosenia, prosby... Tak sa Božie slovo postupne dostáva do našich životov a prebúdza nás k modlitbe a väčšej dôvere v nášho Pána. Viac nech už povedia svedectvá našich mladých aj starších, ktorí sa rozhodli viesť sa Božím slovom Žalmov k modlitbe...

Po ťažkom mesiaci prišiel do môjho života deň (štvrtok), v ktorom som našla potešenie aj povzbudenie. Dva dni pred tým mi moja teta napísala, či by  som sa nechcela pripojiť k ružencovému deviatniku k Pannej Márii, po asi 5 minútovom váhaní som napísala, že áno. Tým čím som začala ,že ťažký mesiac, tak to bolo preto, lebo moja starká bola pozitívna na COVID-19 a bolo jej ozaj veľmi zle, veľmi som sa o ňu bála, najhoršie bolo to, že som ju vôbec vidieť nemohla (lebo som bola a ja v karanténe). Po skončení karantény jej zistili trombózu, čo bolo niečo hrozné. Prvé dni-týždne som verila, že sa z toho dostať môže, ale už po mesiaci som prestala. Po niekoľkých dňoch sa mi dostala do rúk Žalmová pokladnica. 18. februára som si vybrala jeden verš: Ž 143,1 ,,Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.“ Toto bolo to povzbudenie a radosť do môjho života. Posunulo ma to k tomu, že sa mám modliť s vytrvalosťou a vždy sa modliť úprimne. Boh koná v živote vtedy, keď to najmenej očakávame, preto majte vždy oči otvorené a načúvajte jeho hlas.

Miška, 14 rokov

Od začiatku školského roka som prežívala obdobie v ktorom som pochybovala o Božej láske ku mne. Keďže nás zasiahol COVID-19, tak sme nemávali sväté omše a sme nemohli prijať Eucharistiu. Eucharistia a svätá  omša mi dodávalo chuť ísť ďalej v živote. Tak asi pred týždňom som dostala Žalmovú  pokladnicu, v ktorom som si každý deň vyťahovala jeden žalm z pokladnice, čo mi veľmi v tom čase pomohlo a ďakujem za to že sa mi to dostalo do rúk.

Vaneska, 16 rokov

 Keďže omše nie sú pre pandemické  opatrenia COVID-19, uvedomila som si, že Boh pripravil pre mňa niečo, z čoho by som mala čerpať. Skrze spisovateľa Eliasa Vellu a Žalmovej pokladnice som dostala odpovede na mnohé otázky, ktorých som si nebola vedomá. Tieto knihy a Žalmová pokladnica ma napĺňajú,  premieňajú a uzdravujú.

pani Lucia

Pred COVIDom-19 boli sväté omše v mojom živote na dennom poriadku. No naskytuje sa otázka prečo? Odpoveďou mi často bolo, že kvôli Bohu. No necítil som to tak, už dlhšiu dobu som necítil, že počas svätej omše sa mi Boh prihováral cez kázeň alebo čítanie Božieho  slova. No keď prišiel COVID omše sa zakázali. Najprv to bola pre mňa zdrvujúca správa. No počas tej neprítomnosti, omši v našom centre som pocítil Boží dotyk. Dokázal som sa z Bohom zhovárať  lepšie  chápať, čo odo mňa vyžaduje. K tomu mi dopomohla aj Žalmová pokladnica, pomocou ktorej som spoznával Boha stále hlbšie a hlbšie.

Stanko, 17 rokov


 

Rok sv. Jozefa a lockdown sme začali pracovne

Krížová Ves 29. január 2021 / Vďaka podpore grantového programu RomaRenovabis sme v našom pastoračnom centre uskutočnili menšie úpravy. Názov nášho projektu znie „Pastoračné aktivity v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku a jeho obnova“. Keďže nám protiepidemiologické opatrenia zamedzili uskutočniť plánované pastoračné aktivity pre mladé rodiny, mládež a deti, zrealizovali sme z finančnej podpory prvej fázy projektu obnovu  vybavenia centra, pričom ju realizovali hlavne pastorační asistenti, ktorých máme vďaka pilotému projektu z Úradu vlády SR. V decembri sme postupne dali vyrobiť a zmontovať skriňovú stenu v našej kancelárii a vymenili sme svietidlá v sále  budovy. Cieľom našich vonkajších stavebných úprav v tomto roku je ochrana majetku celej budovy centra, preto sme dali vyrobiť kovovú bránu a bráničku a v lete plánujeme výstavbu betónového oplotenia. Finančné zdroje z podpory sa nám zvýšili na nákup pohoviek do kancelárie. Svojpomocne sme vymaľovali kuchyňu, sakristiu a kotolňu.

Ešte raz by sme sa chceli poďakovať za podporu grantovému programu RomaRenovabis, všetkým usilovným majstrom a šikovným dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu, veľké Pán Boh zaplať.


 

Ježiš je naša bodka za prázdninami

Krížová Ves – Liptovská Štiavnica   / 31. august 2020 / Túžba zakončiť prázdniny s Ježišom viedla našu mládež na trojdňový program v centre Carmagnola v Liptovskej Štiavnici. Jadro nášho programu tvorili prednášky  o hneve z Božieho slova oživené scénkami a aktivitami. Vychádzali sme z verša z Listu Efezanom: „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!“. V prednáškach sme postupne odkrývali prítomnosť hnevu v každom z nás – kedy je hnev osožný, aj Ježiš sa predsa hneval, kedy je hriechom, ako si poradiť s výbušnosťou v hneve, ako odovzdať Ježišovi hnev, ktorý trvá v nás celé roky... V rámci relaxu sme sa vybrali na turistiku vo Veľkej Fatre na Veľkú Smrekovicu, svojou hlučnou radosťou sme určite odplašili všetky medvede :). Deň sme vždy zakončili modlitbou vďaky a chvály pred Eucharistiou.


 

Mikuláš nás prekvapil svojou vynaliezavosťou

Krížová Ves  6. december 2020 / V nedeľu 6. decembra sme mali na sv. omši „nezvyčajne“ väčší počet detí. V úvode sv. omše sa ich pán kaplán opýtal, že prečo ich prišlo tak veľa. Usmiali sa a prikývli, že čakajú Mikuláša. „A cez sv. omšu príde kto?“ pokračoval pán kaplán. „Ježiš“ odpovedali zborovo deti. A naozaj musíme naše deti pochváliť, že sa celú sv. omšu správali slušne a dodržali všetky potrebné opatrenia. A čo Mikuláš? Ten nás všetkých po sv. omši prekvapil svojim príchodom. Rozdal našim deťom balíčky a deti sa s ním s radosťou odfotili vonku pri kríži. Ďakujeme tohtoročnému Mikulášovi, že sa nenechal odradiť ani blatom, keďže snehu nebolo, ani nebezpečnou chorobou a potešil naše deti.  

 

 


 

Den le Kristus pačiv, sar le sentne Rajes andre tumare jile

Krížová Ves 16. august 2020  / Dňa 16. augusta sa uskutočnila v našom pastoračnom centre pravidelná duchovná obnova. Viedol ju vdp. Peter Pincel, kaplán v Spišských Vlachoch s témou „Vzdajme úctu nášmu Pánovi“ vo svetle citátu z Prvého Petrovho listu „...uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach...“ (1Pt 3,15). Otec Peter nás postupne sprevádzal vo svojej prednáške jednotlivými komnatami modlitby, ktorým je naše telo aj duša. Skrze Božie slovo nám postupne otváral  cestu modlitby – vonkajšie prejavy, postoje tela v modlitbe sa musia vždy úprimne spájať s hlbokým prežívaním v duši. Posilnení Božím slovom sme pokračovali v modlitbe chvál s uctievaním Krista v Najsvätejšej sviatosti.


 

Pomoc rodinám v karanténe

Krížová Ves  10. november 2020  / Po prvom celoplošnom testovaní na koronavírus sa v našej kolónii ocitlo viac ako 100 ľudí v domácej karanténe. Pracovníčky TSP, zdravotná asistentka a naša pastoračná asistentka pani Lucia Hangurbadžová sa podujali na organizovanie potravinovej pomoci, pomoci s nákupmi a inými potrebami pre ľudí v karanténe. Ďakujeme našim ochotným pracovníčkam, že sa rozhodli riskovať aj vlastné zdravie na pomoc ľuďom zasiahnutým pandémiou. Naša druhá pastoračná asistentka slečna Kristína Hangurbadžová sa žiaľ ocitla v domácej karanténe. Čas využila na výrobu ručne pletených ružencov. Ďakujeme nášmu Pánovi, že nikto z nakazených nemal ťažší priebeh ochorenia a denne sa modlíme za všetkých chorých.


 

Duchovná obnova žien na Sigorde

Krížová Ves – Sigord 6. – 8- august 2020 / Veľká túžba našich žien po prehĺbení vzťahu s Bohom sa naplnila vo štvrtok 6. augusta, keď odcestovali na Duchovnú obnovu  žien na Sigord. Podľa ich slov duchovná obnova ich obohatila novým pohľadom vo svetle Božieho slova  na hodnotu ženy a jej materstva. Prednášky boli spečatené svedectvami a časom osobnej i spoločnej modlitby. Prednášajúcimi boli ženy – učiteľka, psychologička, ale aj Prof.  Jozef Mikloško, zakladateľ Spoločnosti priateľov detí z Detských domovov Úsmev ako dar. Podľa slov žien z Krížovej Vsi ich najviac obohatili prednášky o „chcených a nechcených“ deťoch a ich výchove.  


 

Denný detský tábor NOE

Krížová Ves  31. júl 2020  / Na konci júla  mali naše deti denný detský tábor nazvaný  NOE. Tábora sa zúčastnilo asi 50 detí. Hneď v prvý deň, pondelok 20. júla, začali naše deti spoznávať biblický príbeh o Noemovi a potope sveta. Deti  sme viedli k vďake za Božiu starostlivosť o Noema a jeho rodinu v čase potopy sveta. Program tábora vypĺňali rôzne aktivity zamerané na kreativitu a rozvoj vzájomných vzťahov deti – výroba zvieratiek a korábu z papiera, príprava a prezentácia biblických scénok. Naše deti mali najväčšiu  radosť zo stavby obrovského korábu  v sále pastoračného centra. Každý deň sme deti viedli k spoločnej modlitbe a oslave Boha spevom. Vo štvrtok sme tábor zakončili  návštevou kostola v dedine.


 

Milión detí sa modlí ruženec

Krížová Ves  13. október 2020  / S blížiacimi sa prísnejšími opatreniami v rámci pandémie koronavírusu sme uskutočnili modlitbovú akciu „Milión detí sa modlí ruženec“ počas sv. omše v utorok 13. októbra 2020. Pred jej začiatkom sa naše deti pomodlili misijný ruženec a počas modlitby postupne rozsvecovali sviečky na farebnom ruženci pred obetným stolom. Pri sv. omši si deti v kázni vypočuli tohtoročný list Panny Márie deťom o Zázračnej medaile a sv. Kataríne Labouré.

 


 

Odpustová slávnosť Povýšenia Sv. Kríža

Krížová Ves  13. september 2020  /  Tohtoročná odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža pripadla na nedeľu 13. septembra 2020. Naše pozvanie na jej slávenie prijal vdp. Štefan Hrbček, farár v Novoti. Pán farár Štefan Hrbček pôsobil ako kaplán v našej farnosti v Spišskej Belej a mal na starosti duchovnú správu pastoračného centra v Krížovej Vsi hneď po jeho vybudovaní v rokoch 2007 až 2012. Vo svojej homílii povzbudil veriacich Rómov, aby vytrvali vo vernosti Kristovi a nezabudli na prameň Božej milosti, ktorý sa tak štedro medzi nimi rozlial skrze službu evanjelizácie v rokoch, keď tam pôsobil, ako kaplán. Na záver slávnostnej bohoslužby bola krátka modlitba chvál, ktorá smerovala k oslave ukrižovaného Krista, ktorý je stredobodom nášho pastoračného centra aj života. 


 

Bez Roba aj s Robom... výročná spomienka na Róberta Neupauera

Krížová Ves 3. máj 2020 / Dňa 4. mája 2020 uplynul rok od odchodu nášho Robka do domu Nebeského Otca. Preto sme sa v nedeľu 3. mája 2020 v rámci epidemiologických opatrení počas prvej vlny koronavírusu zišli na modlitbovom stretnutí pri Robovom hrobe na "Novom" cintoríne v Kežmarku. Modlitba sa niesla v duchu viery, nádeje a lásky, ktorá nás spája so spoločenstvom zosnulých. Na stretnutí sa zišli Marta, Samko a najbližší členovia Robovej rodiny, ľudia zo spoločenstva z Kežmarku a samozrejme veriaci Rómovia z Krížovej Vsi, ktorým Robo slúžil. V priestoroch pastoračného centra v Krížovej Vsi sme umiestnili pamiatku na Roba - jeho fotografiu so životným mottom: "Som neužitočný sluha, ale milovaný syn." Táto pamiatka je však len zlomkom toho, čo miestni obyvatelia nosia vo svojich srdciach, keď stále spomínajú na Robove slová, ohlasovanie evanjelia, prácu a spoločné zážitky s ním. Robo vďaka Ti, že na nás pamätáš aj z domu nášho Nebeského Otca!  

 


 

Šitie ochranných rúšok v Centre

Krížová Ves  20. marec 2020  / Začiatkom marca nás všetkých obmedzili potrebné opatrenia proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19. V spolupráci s vedením obce a Súkromnou spojenou školou Kežmarok sme sa pustili do šitia ochranných rúšok. Práce sa konali pod dozorom majsteriek v troch krajčírskych dielňach, ktoré využíva elokované pracovisko SSŠ Kežmarok. Veľká vďaka a uznanie patrí našim majsterkám, žiačkam a dievčatám, ktoré trávili celé dni za šijacími strojmi, a zhotovili viac ako 2000 ochranných rúšok pre miestnych obyvateľov aj iné organizácie. Šikovné dievčatá si postupne z ochranných rúšok vytvorili aj módny doplnok – najviac bodovalo rúško s motívom rómskej vlajky. Všetci vyslovujeme obrovskú vďaku aj našim dobrodincom, ktorí nám darovali potrebný materiál na šitie rúšok aj občerstvenie, aby sme to všetko zvládli.

 

 


 

Rozhýbať svaly, prebudiť ducha

Sigord  11. september 2020  / Naši usilovní muži a chlapci sa v piatok 11. septembra vybrali  na Sigord pomôcť  s rekonštrukciou  budovy sídla Gréckokatolíckej rómskej misie. Okrem manuálnej práce využili čas večerného programu na chvály s kapelou Leha, v modlitbe ich sprevádzal o. Igor Čikoš. V sobotu večer sa poponáhľali naspäť, pripraviť sa na odpustovú slávnosť Povýšenia sv. Kríža v našom pastoračnom centre.

 


 

Opustil nás priateľ a veľký rómsky misionár Róbert Neupauer

Kežmarok 4. mája 2019  / V prvú májovú sobotu nás po krátkej a ťažkej chorobe predišiel do Večnosti náš priateľ, zapálený laický misionár, vedec a novinár, Róbert Neupauer.

Robo žil v Kežmarku, s manželkou Martou a synom Samkom. 

Robo bol vyštudovaný žurnalista a pôsobil ako redaktor  zahraničného oddelenia Hospodárskych novín, keď zažil transcendentnú skúsenosť s Bohom, ktorý ho povolal do služby Rómom. Potom viac ako desať rokov pôsobil u nás - v Krížovej Vsi, kde spolu s ďalšími cirkevnými aj laickými spolupracovníkmi v roku 2007 založil rómske duchovno-spoločenské centrum.

Robo so svojimi darmi a schopnosťami v sebe kumuloval prácu pastoračného, komunitného aj sociálneho pracovníka. Posledných päť rokov svojho života pracoval ako odborný garant pri činnosti nízkoprahového a komunitného centra v Krížovej Vsi pod vedením Spišskej katolíckej charity.  Pôsobil taktiež ako pomocník gréckokatolíckeho kňaza Martina Mekela v Čičave pri Vranove nad Topľou pod hlavičkou Grécko-katolíckej rómskej misie (GRM). Jeho hlavnou úlohou bolo pomáhať pri ďalšej osobnostnej a duchovnej formácii rómskych i nerómskych lídrov pracujúcich v rómskych komunitách v regiónoch od Vranova až po Starú Ľubovňu. Okrem toho bol  hlavným obsahovým tvorcom a motorom vydávania  občasníku Rómska Samária, kde v prvom úvodníku zaujímavým spôsobom argumentoval, prečo sú pre nás - majoritu Rómovia často ako kedysi Samaritáni pre Židov. S Martinom Mekelom vytvorili neformálnu platformu angažovaných ľudí (Rómov aj Nerómov) pracujúcich v prostredí rómskych komunít, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty. Túto platformu pomenovali SAVORE, v preklade VŠETCI. Platforma sa rozbehla v januári 2018. Od roku 2018 pôsobil Róbert taktiež ako poradca predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského pre sociálne vylúčené komunity. 

V roku 2018 Robo ukončil doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku s dizertačnou prácou pod názvom Integrálny rozvoj Rómov v kontexte pastoračnej a sociálnej práce v Čičave, Lomničke a Veľkej Lomnici. Robo mal vynikajúce komunikačné, organizačné a koordinačné zručnosti. Taktiež mal výborné lektorské zručnosti, ovládal proces strategického plánovania a disponoval aj mentorskými zručnosťami. V neposlednom rade aktívne využíval IKT a grafické programy, písal projekty a riadil ich, vykonával sociálne poradenstvo.

Jeho odchod je pre rómsku misiu, pre nás, jeho priateľov, a hlavne pre jeho manželku a synčeka veľkou stratou. Nech mu je Boh Milosrdný a nech sa raz znova stretneme v Nebi!


 

Leto u nás nie je nuda

Krížová Ves, Veľká Lomnica, Važec, Námestovo, Pribylina, Hrabušice  Júl – August 2014  /  V lete sa mnohé rómske deti a mládež v Krížovej Vsi a Veľkej Lomnici nenudila. Dôvodom bolo, že ako minulé prázdniny, aj tieto mali príležitosť zúčastniť sa piatich letných táborov. Všetko sa to začalo vo Važci, kde na začiatku júla prišlo 14 dievčat na tábor, aby sa spolu s animátorkami zamýšľali nad témou hodnota ženy na pozadí biblického príbehu o Zuzane. Tábor bol tiež naplnený tvorivými dielňami, spevom, hrami a tancom, pričom dievčatá sa tešia už na budúcoročný tábor. Potom sme v polovici júla mali spoločný deväťdňový formačný tábor pre animátorov a mladých ľudí z Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice. Bol to veľmi požehnaný čas, kedy si mohli viacerí mladí ľudia obnoviť vzťah s Bohom, spoznať a prežiť mnohé pravdy týkajúce sa nového života, ktorý nám priniesol Ježiš Kristus. Počas celého tábora nás sprevádzali kapláni z Veľkej Lomnice, Spišskej Belej, Oravskej Polhory a správca Oravského centra mládeže. Zavítali sme aj festival Verím Pane v Námestove, kde sa nám najviac páčilo tanečné vystúpenie skupiny ATak Ecce Homo. Vďaka patrí aj Glórii Gray, misionárke z USA, ktorá nám slúžila vyučovaním a modlitbou. Na tábore sme mali aj hostí, ktorí sa s nami podeli o svoje svedectvo zamerané na témy nie drogám a vzťahom chlapec - dievča. Potom prišiel čas pre 18 starších chlapcov z Krížovej Vsi, ktorí prišli na tábor do Važca, kde prežili spoločný čas naplnený hrami, výletom do Múzea Liptovskej dediny v Pribyline ako aj duchovnou obnovou. Na konci júla sa v našom centre uskutočnil 5-dňový denný tábor pre menšie deti. Dopoludňajší program sa začínal rannou modlitbou, nácvikom obľúbených ukazovačiek a piesní a sledovaním animovaného príbehu o sv. Františkovi. Každý z táborových dní bol potom naplnený tvorivými dielňami – kreslania, spoznávaním rómskej histórie, športovými hrami, výletom na Spišský hrad a záverečným tancom. Posledný tábor pre deti a mládež z Veľkej Lomnice organizovali začiatkom augusta mladí animátori spolu so svojím novým kaplánom v Hrabušiciach. Blízky Slovenský raj ponúkal priestor na výlety a spoznávanie prírodných krás, pričom čas na tábore bol vyplnený aj rôznymi a spoznávaním duchovných právd. 

Vďaka patrí všetkým kňazom a animátorom, ktorí sa podieľali na ich organizovaní a realizácii ako aj za finančnú podporu od Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014.

(Zdroj: mojakomunita.sk, R. Neupauer)


 

Formačné stretnutia s Gloriou Gray

Krížová Ves  10. júl 2014  / Už 5 rokov navštevuje rómske komunity katolícka evanjelizátorka Glória Gray, aby slúžila ohlasovaním evanjelia a biblickým vyučovaním. V júni a v júli sme pod jej vedením mali 4 formačné stretnutia, ale iba pre ľudí, ktorí už majú konkrétnu službu pre Rómov (vedú spoločenstvo, vyučujú, vedú modlitby).  Východiskovým textom bol 2 Kor 10, 4 – 8. Boríme výmysly a každú pýchu. Boríme hradby - to je vplyv Zlého, ktorý má snahu ovplyvniť ľudské myšlienky a odvádzať ich od Boha. Spoznávali sme, čo všetko sa odohráva v našej mysli a ako máme bojovať duchovný boj.

(Zdroj: mojakomunita.sk, R. Neupauer)


 

Dobrá novina v rómskej osade

Krížová Ves 22. december 2013  / K vianočnému času patrí neodmysliteľne koledovanie - ohlasovanie radostnej zvesti o narodení dieťaťa Ježiša Krista v Betleheme. 22. decembra  sa deti z Cirkevného centra voľného času v Krížovej Vsi – v kolónii zapojili do koledovania v rámci projektu „Dobrá novina”. Deti s animátormi mali pripravený milý program. Svojimi spevmi, koledami a vinšami ohlasovali radostnú zvesť približne v 40 domácnostiach. Koledovanie Dobrej noviny nebolo len o očakávaní narodenia Ježiša Krista, ale tiež nás spájal úmysel nezištnej pomoci, bez očakávania odmeny pre seba. Spoločne sme vykoledovali sumu 136 Eur a tým sme podporili svojich chudobných rovesníkov v Afrike. Všetkým štedrým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

zdroj: mojakomunita.sk, Róbert Neupauer


 

V pastoračnom centre v Krížovej Vis požehnali prvé vitráže

Krížová Ves  22. december 2013 / V našom centre počas slávenia štvrtej adventnej nedele boli požehnané štyri vitráže maľované na oknách kaplánom o. Michalom Holíkom. Tieto vitráže budú skrášľovať spoločenskú sálu, kde sa schádzame na sv. omšu a modlitby. Všetko sa to začalo našou túžbou esteticky i prakticky využiť priestor okien v našom centre, cez ktoré nám nazerali deti, a tak nás vyrušovali. Zároveň sme chceli poskytnúť našim trom chlapcom, ktorí skončili strednú odbornú školu ako umeleckí rezbári, možnosť ďalej rozvíjať svoje umelecké vlohy a naučiť sa niečo nové. Preto sme oslovili maliara Mareka Krajňáka, ktorý už mal skúsenosť s maľovaním skiel v štýle vitráže v istom kostole, či by nechcel odborne viesť našich chlapcov a spolu s nimi vytvoriť podobné dielo aj v našom centre. Marek hneď súhlasil, a tak sa od začiatku septembra začali prípravy na toto dielo. Najprv sa chlapci dozvedeli zaujímavosti z histórie o skle a ako došlo k tomu, že sa začali robiť vitráže zo skla v kostoloch. Potom spolu s Marekom začali najprv na výkres a neskôr v počítači kresliť návrhy na budúce vitráže - dvoch svätcov a dva biblické motívy. Aký bol výsledok – sa môžete dozvedieť v ďalšom článku alebo tu.


 

Pokračujeme vo formácii rómskych služobníkov

Krížová Ves - Veľká Lomnica - Stará Ľubovňa-Podsadek  30. október 2013  / Od októbra pokračujeme vo FOrmácii RÓmskych Služobníkov (skratka FOROS), ktorou prechádza raz mesačne približne 30 rómskych služobníkov z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a Podsadku. Slovo Foros v rómskom jazyku znamená mesto, a tak aj služba, ku ktorej sa formujeme, vychádza z Božieho mesta a má privádzať do neho tých, ktorým slúžime. Tento rok sa počas Forosu zameriavame na Skutky apoštolov, ktoré sa snažíme prakticky prenášať do služby. V Božom meste Jeruzalame sa zrodila Cirkev a odtiaľ vyšli služobníci evanjelia do celého sveta a my sa pozeráme na nich, čo prežívali, čo bolo pre nich dôležité, ako konali v rozličných ťažkých situáciach. Toto potom prenášame do praktického života v rómskych komunitách. Viac


 

Rómovia maľujú nádherné vitráže

Krížová Ves  30. september 2013  / „V našom duchovno-spoločenskom centre sa schádzame na slávenie sv. omší, preto sme s mužmi, ktorí už mali nejaké umelecké, maliarske skúsenosti, začali maľovať vitráže“, spomína Róbert Neupauer, laický misionár v Krížovej Vsi a zároveň ďakuje Marekovi Krajňákovi, Petrovi Hangurbadžovi, Tiborovi Mižigárovi, Jánovi Horváthovi a Matúšovi Horváthovi za ich prácu na tomto diele a Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny za finančnú podporu tohto projektu.

Obraz obetovania Izáka je biblický motív, ktorým sme chceli vyjadriť niekoľko symbolov. Táto starozákonná scéna je predobrazom Kristovej obety na kríži. Vždy som bol v údive nad Abrahámovou ľahkosťou a rýchlosťou, s akou zareagoval na Božiu výzvu, aby mu obetoval svojho jediného syna Izáka. To trvalo dovtedy, kým som nepochopil, čo znamenalo pre starozákonných ľudí mať s niekým zmluvu, ktorá okrem iného vyjadrovala toto: čo je moje, je aj tvoje a čo je tvoje, je aj moje. Abrahám, ktorý mal s Bohom zmluvný vzťah, si bol vedomý toho, že keď ho Boh žiada o niečo, čo patrí jemu, tak to zároveň patrí aj Bohu. A keďže Abrahám až do krajnosti bol ochotný dať Bohu to, čo je jeho, dal mu Boh a prostredníctvom Abraháma aj nám to najväčšie požehnanie, svojho vlastného Syna, ktorý sa obetoval ako baránok za nás na dreve kríža (porov. Gn 22,7-8 a 22,16-18). Toto vyjadruje nakreslený baránok v pravej časti obrazu a je to ďalšia spätosť tohto obrazu s naším odpustovým sviatkom Povýšenia sv. Kríža. Keďže otec Abrahám obetoval svojho syna Izáka je tento výjav aj predobrazom Najsvätejšej Trojice, lebo Otec tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna za nás (porov. Jn 3,16). Preto som rozmýšľal, kde je v tejto scéne ukrytá tretia božská osoba - Duch Svätý a potom mi napadlo, že ho predstavuje oheň, ktorý niesol Abrahám vo svojej ruke (Gn 22,6). Duch je tým ohňom, ktorý zapálil a spaľuje tú najväčšiu obetu, aké bola kedy prinesená (porov. Hebr 9,14).

Opis ďalších vitráží od Róberta Neupauera si môžete prečítať tu: Vitráže na skle maľované .


 

Misijné sestry Služobnice Ducha Svätého: Náš apoštolát v Krížovej Vsi

Krížová Ves 30. november 2011  / Od októbra 2010 začínajú slúžiť v pastoračnom centre rehoľné sestry  - sr. Prasedes Pakaenoni z Indonézie, sestra Katka a novicka Janka zo Slovenska, ktoré sa venujú rómskym deťom a mládeži v Krížovej Vsi. 

„Sestry dochádzajú do osady autobusom z Kežmarku. Už cestou z autobusovej zastávky ich ľudia vítajú úsmevmi, pozdravmi a malé deti utekajú, kričia ich mená a na privítanie ich poriadne vyobjímajú a nešetria ani bozkami“,  spomína sestrička Janka.  Sr. Prasedes a Janka sú začlenené do väčšieho tímu rómskych i slovenských animátorov a pedagógov, ktorí pracujú v tomto Centre. Pracujú s deťmi a mladými všetkých vekových kategórii – od malých detí v predškolskom veku až po mladých do 18 rokov. Ich aktivity sú rôzne. V čase od 10h30 do 12h00 sa venujú deťom v predškolskom veku. Niekedy im pomáha aj sociálny pracovník a psychoterapeut Richard. Každý deň majú okolo 20 detí vo veku 3 až 6 rokov. Na začiatku stretnutia sa spolu pomodlia krátku detskú modlitbu k anjelovi strážnemu. Potom s deťmi spievajú rôzne kresťanské či iné detské piesne s ukazovačkami. Začali deti učiť aj jednoduché anglicko-slovenské piesne ako napríklad One, two, three, včelička je bee od Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho. Okrem piesní si tiež každý deň niečo pekné vyrobia, nakreslia či vymaľujú, alebo sa hrajú hry. Snažia sa, aby si deti postupne zvykli na určitý poriadok a pravidlá správania. Po aktivite s malými deťmi nasleduje ping-pong pre mladých do 18 rokov. 

Dva krát v týždni Sr. Prasedes a sr. Janka pomáhajú viesť slovenským animátorkám Ľubke a Marte „stretká“ s mladšími dievčatami a chlapcami do 15 rokov. Okrem rôznych aktivít a hier, ktoré pre deti pripravujú, sa ich snažia viesť aj duchovne. Niekedy je to cez obyčajný rozhovor s nimi počas aktivít, inokedy prostredníctvom krátkej interaktívnej katechézy. „Obidve máme našu prácu veľmi radi. Deti a mladí sú pre nás veľkým pokladom. Prinášajú nám radosť a lásku a my samé sa veľa pri nich učíme. Sme vďačné, že tu môžeme byť s nimi a dať im tiež kúsok zo seba“, zakončuje sr. Janka.

 (Zdroj: https://www.ssps.sk/index.php/slovenska-provincia/spravy/120-nas-apostolat-v-krizovej-vsi )


 

Krížová Ves: ďalší vývoj rómskej pastorácie

14. september 2007 na sviatok Povýšenia sv. Kríža otec biskup Štefan Sečka slávnostne otvára a požehnáva Duchovno-spoločenské stredisko.

Od septembra 2007 - V stredisku prebieha výučba chlapcov zo Strednej súkromnej odbornej školy v Kežmarku.

December 2007 - Každú druhú nedeľu v mesiaci sa konajú pravidelné modlitby chvál s vyučovaním z Božieho slova a modlitbami príhovoru.

December 2007 – február 2008 - V stredisku prebieha súťaž „Krížová Ves hľadá Superstar“, ktorá vyvrcholí evanjelizáciou, po skončení ktorej mnohí Rómovia otvárajú svoje životy Ježišovi Kristovi, Žiarivej rannej hviezde. Začína obdobie duchovného prebudenia. Vznikajú viaceré spoločenstvá. Žatva je veľká, ale robotníkov málo.

Február 2008 - Kapela JEKH DROM dostáva konkrétnu podobu, ich služba spočíva vo vedení chvál, evanjelizácie, hudobný doprovod liturgie a služba hudobníkov na rôznych akciách.

Júl 2008 - Zomiera Ruženka Badžová, naša sestra, ktorá bola medzi prvými členmi nášho spoločenstva a bola nám príkladom vo viere, ako žila, trpela a umierala. Nech jej Pán dá večné odpočinutie.

Október 2008 – Jún 2009 - Spolu s vedúcimi spoločenstiev navštevujeme biblickú školu Timotej, ktorý organizuje Pastoračné centrum pre Rómov v Čičave pod vedením o. Martina Mekela.

Júl 2009 - Organizujeme v Krížovej Vsi FestRom. Na konferenciu prišlo približne 80 služobníkov pôsobiacich medzi Rómami na rôznych miestach Slovenska a na festival prišlo viacero rómskych a slovenských gospelových skupín a vyše 800 účastníkov.

November 2009 – Júl 2010 - Prebieha v spolupráci s kňazmi z okolitých obcí 1. ročník Rómskej animátorskej školy (RAŠ), ktorý je zameraný na formáciu animátorov z radov Rómov.

Január 2010 – august 2010 - V stredisku funguje nízkoprahový klub, ktorého zriadenie podporila nadácia Intenda.

Jún 2010 - Vzniká spoločenstvo vedúcich, ktoré funguje v rámci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

September – November 2010 - Chlapci z kapely JEKH DROM nahrávajú CD s prevažne ich vlastnými piesňami.

Október 2010 - V stredisku začínajú pracovať Misijné sestry Ducha Svätého – sr. Jana a sr. Nadeja a novicka Katka.

December 2010 - Začali sme 2. ročník Rómskej animátorskej školy (RAŠ).

Február – marec 2011 - Neokatechumenátna duchovná obnova spojená so slávnostným vyznaním viery a obnovením krstných sľubov.

Máj 2011 – Kurz TOBIÁŠ pre snúbencov a manželov.

Jún 2011 – Kapela JEKH DROM predstavila CD „OSLAVUJME HO“. 

Jún 2011 – Katolícka laická misionárka Glória Gray vieda v stredisku týždňový seminár o vnútornom uzdravení. 

Október 2011 – Stredisko navštívil Tom Edwards a jeho evanjelizačný tím.

(Zdroj: web farnosti Spišská Belá https://rkfarnost.spisskabela.sk/; mojakomunita.sk)


 

Z histórie nášho pastoračného diela medzi Rómami v Krížovej Vsi

Zosnulý spišský biskup František Tondra na žiadosť miestneho farára P. Štefana Horvátha, SVD v roku 1992 posvätil v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúžila sv. omša.

V nasledujúcich rokoch s rómskymi deťmi a mládežou pracovali kapláni zo Spoločnosti Božieho Slova a aj rehoľníčky z Kongregácie sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej.

1997 – 2000 - Vzniká malé spoločenstvo okolo Zuzany Fedorovej a Františka Venglíka, do ktorého prichádza niekoľko mladých Rómov. Spoločenstvo sa intenzívne modlí za evanjelizáciu Rómov v Krížovej Vsi. Pán im dáva prísľub duchovnej obnovy medzi Rómami.

1998 – 1999 - S Rómami intenzívnejšie pracujú kapláni Jozef Červeň a Marcel Macala

2000 - Správcom farnosti Spišská Belá sa stáva Vladimír Dzurenda, ktorý zapája laikov do evanjelizácie Rómov v Krížovej Vsi.

2001 - Pod vedením kaplána Pavla Hucíka sa koná v Krížovej Vsi evanjelizačný seminár, ktorý navštevuje viacero Rómov.

2001 – 2003 - Konajú sa tábory pre deti a mladých Rómov z Krížovej Vsi a okolitých obcí, pri ktorých sa snažíme viac spoznať Rómov a ich kultúru. Kaplán Pavol Hucík nacvičí s mladými muzikál, s ktorým navštevuje viacero obcí. Zisťujeme, že Rómovia sú veľmi otvorení na duchovné veci.

August 2003 - Organizujeme evanjelizačný kurz pre Rómov zo Spiša. Začína sa naša hlbšia spolupráca s grécko-katolíckym kňazom Martinom Mekelom.

2002 – 2003 - Vzniká a dozrieva plán výstavby Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, ktoré bude spravovať Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Uvedomujeme si, že nastal čas, aby sme urobili krok a vstúpili priamo do stredu rómskej osady. Otec Ján Buc a Vladimír Dzurendza idú do Nemecka hľadať finančné zdroje na toto dielo.

2002 – 2004 - Pod vedením Mareka Vnenčáka a Jaroslava Bachledu zo Spišskej Belej funguje v dedine malé spoločenstvo, ktoré navštevuje viacero Rómov.

2004 - Po premietaní filmu Ježiš a následnej evanjelizácii v rómskej osade vzniká malé 10 až 15 členné základňové spoločenstvo, ktoré sa pod vedením Róberta Neupauera stretáva najprv u Ľuby Horváthovej potom u Aleny (Lujzy) Hangurbadžovej.

2004 - Nový farár ThLic. Peter Petrek podporuje projekt výstavby Duchovno-spoločenského strediska.

2005 - Nemecké cirkevné nadácie Renovabis a Kirche in Not ako aj Fond sociálneho rozvoja uvoľňujú finančné prostriedky na výstavbu Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi.

2006 – 2007 - Prebieha výstavba Duchovno-spoločenského strediska.

2006 – Do farnosti a pastoračného centra prišiel kaplán Štefan Hrbček, ktorý pomáha v práci s Rómami.

zdroj: web farnosti Spišská Belá https://rkfarnost.spisskabela.sk/