GRM v okrese Vranov nad Topľou

KRAJ: Prešovský samosprávny kraj

OKRES: Vranov nad Topľou

Diecéza: Prešovská archieparchia

Rómsku pastoráciu realizujú: vyčlenení gréckokatolícki kňazi určení na pastoráciu Rómov (Michal Fedin, Ján Dvorščák, Ján Lemeš, Peter Lazorík. Zakladateľ: o. Martin Mekel.)

Vranovský okres môžeme pokladať za kolísku celej Gréckokatolíckej rómskej misie. Tu vznikali prvé spoločenstvá a odtiaľ sa misia šírila ďalej do okresov Bardejov, Stará Ľubovňa a Prešov. Misia vo Vranovskom okrese je zastrešená pod Gréckokatolíckym formačným centrom (GFC) pre Rómov v Čičave.  Je to samostatný právny subjekt, ktorý odvodzuje svoju právnu subjektivitu od Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a jeho zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Zriadené bolo v roku 2012. V súčasnosti vo vranovskom okrese pôsobia štyria kňazi v týchto v obciach: Čičava, Soľ, Vechec, Rudlov, Zámutov, Kamenná Poruba, Sačurov, Jastrabie nad Topľou, Hlinné, Skrabské a Prosačov. Približný počet Rómov v týchto obciach je 6000. Vyčleneným gréckokatolíckym kňazom pri pastorácii Rómov pomáhajú aj miestni lídri, animátori a dobrovoľníci. Spolu sa podieľajú na príprave liturgií, modlitebných stretnutí, evanjelizačných skupín či spoločenstiev. Špeciálny čas sa venuje aj mládeži a deťom, pre ktoré sa pripravujú (najmä v tomto „covidovom období“) zväčša jednodňové výlety a aktivity. V okrese pôsobia aj viaceré hudobné skupiny, ktoré okrem iného, spevom sprevádzajú slávenie sv. liturgií. V GFC pre Rómov v Čičave momentálne existuje aj Komunitné centrum, ktoré úzko spolupracuje s pastoračným centrom a je pre celú pastoráciu veľkým prínosom.

V súčasnosti sa v GRM VT intenzívne pracuje na novom výnimočnom projekte. Ide o ekologickú farmu „Adamov dvor“, ktorej hlavným cieľom je vzdelávať a zamestnávať ľudí z rómskej komunity.

Web: https://romskamisia.sk/misia/vranov/

FB https://www.facebook.com/romskamisia

FB Adamov dvor: https://www.facebook.com/obrabataopatrovat

IBAN: SK28 0900 0000 0050 2604 8873