Plavecký Štvrtok, o.z. Francesco

KRAJ: Bratislavský samosprávny kraj

OKRES: Malacky

DIECÉZA: Bratislavská arcidiecéza

Rómsku pastoráciu realizujú: miestny farár, pastoračný asistent, riaditeľ OZ Francesco Tomáš Florián, sociálny pracovník, dvaja bratia kapucíni a asi 15 dobrovoľníkov. Pomáhajú tiež členovia komunity Sv. Egídia.


V Plaveckom Štvrtku žije cca 2500 obyvateľov, z toho asi 700 Rómov.  Komunitné centrum, ešte pod názvom EMANUEL, začalo svoju prevádzku v roku 2004, keď nadviazalo na prácu rádu Sestier Matky Terezy (Misionárky lásky), ktorý inicioval potrebu pracovať s miestnou rómskou komunitou. OZ Francesco cez Komunitné centrum Bunky kontinuálne nadviazalo na tento projekt a realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou, terénnu prácu, v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny a jednotlivcov. Realizuje sa evanjelizácia, pastorácia, príprava na sviatosti; organizujú sa púte, výlety, letné prímestské zážitkové tábory a zmysluplné voľnočasové a športové aktivity pre deti, mládež aj dospelých.
Komunitné centrum Bunky má za cieľ pomôcť rómskemu etniku žijúcemu na území obce Plavecký Štvrtok zaradiť sa do spoločnosti a vytvoriť priestor pre všestranný osobnostný rast konkrétnych jednotlivcov, ako aj komunity a sprostredkovávať im impulzy pre rozvoj náboženského, kultúrneho a plnohodnotného spoločenského života komunity. V rámci terénnej sociálnej práce pracovníci navštevujú rodiny, pomocou konzultácií napomáhajú riešiť výchovné a vzdelávacie problémy, povzbudzujú rodičov k zodpovednosti za výchovu detí aj prostredníctvom dohliadania a trvania na dodržiavaní školskej dochádzky. Svojou činnosťou OZ chce dosiahnuť zmiernenie napätia medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou minoritou v oblasti a ponúka možnosť pozitívneho náhľadu na Rómov. Členov rómskej komunity sa snaží podnietiť k aktívnemu prístupu k ich životnej situácii, k pozitívnemu náhľadu na okolie a k prebraniu zodpovednosti za vlastný život. Prostredníctvom kňaza pôsobiaceho vo farnosti, ktorý s OZ úzko spolupracuje, sa v osade konajú sv. omše, vysluhujú sa sviatosti a veriaci Rómovia tak majú možnosť saturácie svojich duchovných potrieb.

 

Web: www.ozfrancesco.sk

FB: Komunitné centrum Bunky 

IBAN: SK48 1100 0000 0029 2989 9966 

Dobrovoľnícka práca sa môže viac rozvíjať vďaka podpore Úradu vlády

Bratislava 7. marec 2020 / 5. marca 2020 na zasadnutí Vlády SR schválila vláda žiadosť Konferencie biskupov Slovenska podporiť pastoračné projekty v marginalizovaných rómskych komunitách pilotnou podporou pastoračných asistentov. Medzi ôsmimi schválenými projektami je aj Plavecký Štvrtok. Doterajšie aktivity financované takmer výlučne z vlastných zdrojov samotných dobrovoľníkov sa tak na 2 roky môžu v Plaveckom Štvrtku sprofesionlizovať. V komunitnom centre Bunky bude pôsobiť ako pastoračných pracovník Tomáš Torkoš, ktorý už doteraz v Plaveckom Štvrtku pôsobil. Okrem Tomáša Torkoša pôsobí v kolónii zakladateľ občianskeho združenia Tomáš Florián, Pavol Železník, pracovník komunitného centra Bunky a Michal Královič, pracovník KC Bunky a redaktor časopisu Bunky.

Nainternetovej stránke o.z. Francesco sa dozvedáme, že ich sila je v modlitbe, oceľovej trpezlivosti, mocnom hlase a láskavom srdci.  

 


 

Aktivity v Plaveckom Štvrtku

V tíme OZ Francesco realizujeme najmä výchovno-vzdelávaciu činnosť s rómskymi deťmi a mládežou v prostredí strediska Bunky, vykonávame terénnu sociálnu prácu (v rámci ktorej pracovníci kontaktujú a navštevujú rodiny s ponukou adresnej pomoci) organizuje výlety, letné zážitkové tábory a zmysluplné voľno časové a športové aktivity pre deti, mladých i dospelých Rómov. Učíme deti rešpektu, zodpovednosti za svoje konanie. Hlavným poslaním združenia je prinášať Božiu lásku všetkým, ktorým sa venujeme (Jk 2, 14-18).

 

Všetky naše aktivity smerujú k posilňovaniu týchto základných schopností a zručností:

 • chápať svoju hodnotu 
 • uvedomovať si a posilňovať svoj vzťah s Bohom  
 • pestovať a udržať si láskyplné vzájomné vzťahy
 • vnímať a napodobňovať pozitívne vzory správania
 • napredovať v učení
 • rozvíjať svoje záujmy
 • osvojovať si širokú škálu schopností pri kolektívnych hrách a kreatívnych činnostiach
 • byť schopný zobrať zodpovednosť za svoje konanie
 • byť nezávislý a prínosný pre svoju komunitu a okolie.

   

Misia v Plaveckom Štvrtku je rozsiahla

OZ Francesco chce svojou činnosťou dosiahnuť zmiernenie trecích plôch medzi majoritným obyvateľstvom a rómskou minoritou v oblasti a ponúka možnosť pozitívneho náhľadu na Rómov. Členov rómskej komunity sa snaží podnietiť k aktívnemu prístupu k ich životnej situácii, k pozitívnemu náhľadu na okolie a k prebraniu zodpovednosti za vlastný život. Vďaka kňazom z rádu Kapucínov a hlavne miestnemu správcovi farnosti vdp. Jankovi Sitárovi, sa v osade konajú sv. omše, vysluhujú sa sviatosti a veriaci Rómovia tak majú možnosť saturácie svojich duchovných potrieb. Podstatnú časť klientely OZ tvoria deti vo veku 5 – 15 rokov v počte asi 60. Cez ne sa však dostávame aj k celým rodinám.


 

Vízia o.z. Francesco

Víziou nášho združenia je rozvíjať sa a hľadať aj nové možnosti a aktivity, ktorými by sme sa viac priblížili Rómom. Hľadanie nových ciest je však podmienené aj personálnymi či finančnými zdrojmi. Za dôležité považujeme aktivity osvetového typu, zamerané napr. na rozvíjanie finančnej gramotnosti miestnych Rómov alebo zintenzívnenie kariérneho poradenstva. Máme blízku spoluprácu s p. farárom Jánom Sitárom, s miestnou základnou školou, s rádom bratov kapucínov a s komunitou San Egídio. S Rómami sa chceme podeliť o náš čas, naše vzťahy a hlavne o náš vzťah s Bohom. Všetci chceme, aby Rómovia v Plaveckom štvrtku spoznali Boha ako milujúceho Otca a rovnako mu odpovedali svojou láskou. Nech sa všetci majú aspoň trochu radšej, aspoň trochu lepšie, nech sú rómske deti aspoň o trochu viac pripravené na život a nech majú aspoň o trochu väčšiu perspektívu do budúcnosti.

Rovnako je našou víziou aj výraznejšia osveta na poli dobrovoľníctva prostredníctvom spolupráce s vybranými univerzitami, vysokými a strednými školami so snahou získavať pre naše služby dobrovoľníkov z radov študentov sociálnej práce, pedagogiky a príbuzných smerov, ktorí majú záujem prispieť vlastnou prácou k činnosti centra. Našou ponukou pre nich je potvrdenie o absolvovaní praxe v našom centre a praktická skúsenosť na nezaplatenie. Viac sa dozviete tu.


 

Dobrovoľníci v Plaveckom Štvrtku zakúpili budovu, otvorili centrum

V roku 2013 vzniklo z iniciatívy sociálneho pracovníka Mgr. Tomáša Floriána Občianske združenie Francesco. Tomáš Florián už vtedy dlhodobo v prostredí rómskej osady v Plaveckom Štvrtku pôsobil a s mnohými jej obyvateľmi mal blízky vzťah. Jedným z hlavných dôvodov vzniku občianskeho združenia bolo nadviazanie na prácu sestier Saleziánok, ktoré niekoľko rokov pracovali s miestnou rómskou komunitou. Činnosť o.z. Francesco je teda prirodzeným pokračovaním tejto misie.  OZ v čase svojho vzniku pôsobilo v budove Komunitného centra (KC), budove bývalej škôlky v bezprostrednej blízkosti osady, čím bola zaručená dobrá dostupnosť služieb pre našich klientov. Po ukončení nájomnej zmluvy OZ naďalej pôsobilo v triede miestnej základnej školy. Následne sme pôsobili v unimobunkách priamo v osade. V roku 2014 sme pre aktivity nášho občianskeho združenia s deťmi z kolónie zakúpili priamo v osade dom.  Tam pokračovala činnosť KC Emanuel.  OZ Francesco je tím dobrovoľníkov, od istého času aj zamestnancov a všetkých našich blízkych, ktorí s nami nosia v srdci Rómov v Plaveckom Štvrtku.


 

Začiatky v Plaveckom Štvrtku: Misia dobrovoľníkov nadviazala na misiu rehoľníkov

Naša misia v Plaveckom Štvrtku začala v roku 2002, keď sestry Misionárky lásky (sestry Matky Terezy) začali pravidelne navštevovať rodiny v osade a brávať deti na sv. omšu do kostola do dediny. Tento rád začal navštevovať Rómov v Plaveckom Štvrtku v roku 2002, čím reagoval na veľkú chudobu a opätovné nepokoje medzi znepriatelenými stranami v rómskej osade, ktoré vyústili do násilných sporov medializovaných v roku 2001. Hlavným cieľom rádu bola evanjelizačná činnosť. Navštevovali rodiny a pripravovali záujemcov ku sviatostiam. Pri realizovaní aktivít im pomáhal sociálny pracovník (Tomáš Florián - preto aj začiatok našej misie).  Krátko na to sa okolo sestier vytvoril početný tím dobrovoľníkov. Neskôr boli k spolupráci postupne pozvaní ďalší aktivisti z radov rehoľníkov (Redemptoristov, Verbistov, Saleziánov, Františkánov, Jezuitov) a rovnako aj laikov. Saleziáni začali  v osade pôsobiť v roku 2003. Kontakty s miestnymi Rómami realizovali prostredníctvom návštev v rodinách, pretože stále neboli k dispozícii žiadne priestory. Neskôr mali spolu s Verbistami na starosti sv. omše. V lete 2003 realizovali Saleziáni v spolupráci s dobrovoľníkmi prvý prímestský tábor v osade.

V roku 2004 sme otvorili komunitné centrum “Emanuel” (dnes premenované na “Bunky”) a nadviazalo na prácu rádu Sestier Matky Terezy (Misionárky lásky). KC EMANUEL bolo v prevádzke od  roku 2004 do roku 2014 a bolo otvorené pravidelne 5 dní v týždni. Poskytovalo našim klientom služby kontaktnej práce, sociálnej pomoci a psychosociálnej podpory, ktoré boli kombinované s ponukou voľnočasových aktivít. Deťom a mladým ľudom poskytovalo bezpečný, podporný priestor a vytváralo tak podmienky pre zmysluplné trávenie voľného času, zvyšovanie sociálnych a životných zručností, poskytovalo pomoc pri prekonávaní problémov a konkrétnymi činnosťami citlivo vnímalo a zabezpečovalo aj potrebu duchovnej formácie.