Pastoračné diela

Na tejto stránke Vám chceme priblížiť informácie z jednotlivých pastoračných diel, kde sa kňazi, rehoľníčky, rehoľníci či zapálení laici s láskou venujú Rómom. Títo všetci misionári sa venujú bratom a sestrám v rómskych komunitách, aby im pomáhali po stránke duchovnej, ale aj vzdelanostnej, aby im pomáhali uvedomiť si svoju hodnotu, formovať ich charaktery a dobré vôľové vlastnosti, aby s nimi budovali vzťahy a pomáhali obnovovať vzťahy medzi nimi navzájom – v manželstvách, v rodinách, vo vrstovníckych skupinách, v komunitách, v ktorých žijú – v obci, škole, vo farnosti, v zamestnaní.

Títo šľachetní a obetaví misionári prispievajú taktiež k budovaniu vzťahov medzi minoritou a majoritou, k budovaniu mostov a búraniu predsudkov. V konečnom dôsledku tak pomáhajú rómskym bratom a sestrám nielen na ceste do Večnosti,  k poznaniu Boha a budovaniu Božieho kráľovstva, ale aj ku kvalitatívnemu zlepšeniu života už teraz, pretože s hľadaním Božieho kráľovstva sa im pridáva aj dobro a požehnanie na zemi:  priatelia z rómskych komunít si nachádzajú nové priateľstvá, budujú skutočné sociálne siete, ich život sa kvalitatívne zlepšuje, nachádzajú si prácu, dokončujú školu a ich deti pristupujú k vzdelaniu zodpovednejšie.  Toto všetko je napokon službou nám všetkým, službou celej spoločnosti. Pretože sila spoločnosti sa posudzuje podľa sily najslabších.

Nech nám Pán Boh pomáha!