Rómovia sú aktivní v dobrovoľníckych činnostiach vo svojom okolí

Soľ - Tento rok sa do dobrovoľníckej činnosti zapojili Rómovia z viacerých obcí Vranovského okresu, pričom spolupracujeme s mnohými organizáciami, najmä s Prešovským dobrovoľnícky centrom, kde sme zapojení do projektu ZMEŇME TO. Dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach a sú vekovo rozdielni – mládež, dospelí a dokonca aj seniori. Podarilo sa nám zrealizovať mnoho užitočných podujatí. Triedili sme odevy a odvážali ich pre sociálne slabšie rodiny v obci Stankovce. V kláštore sestier redemptoristiek v Lomnici pomáhali dobrovoľníci pri kosení a hrabaní trávy. Pri Pastoračnom centre v obci Soľ sa dobrovoľníci podieľali na osadení zámkovej dlažby. Dobrovoľníci pomáhajú aj na stavbe nového Pastoračného centra v Hlinnom. K dobrovoľníckej činnosti prispela aj mládež, ktorá pripravila chvály pre deti a mládež pod názvom Raduj sa s nami. Zapojili sme sa aj do verejnej zbierky v rámci projektu Hodina deťom.
Do budúcna máme naplánovaných mnoho dobrovoľníckych činností s tým, že sa chceme venovať predovšetkým zážitkovému vzdelávaniu, novej evanjelizácii, rozvoju podnikavosti a dobrovoľníctva.


 

Prešovský vladyka J. Babjak zriadil Gréckokatolícku rómsku misiu

Prešov - Služba našej cirkvi v rómskych komunitách sa rozvíja už viac ako desaťročie. Tento rok sme vyvinuli snahu o zosystematizovanie tejto práce. Vďaka Bohu a všetkým zainteresovaným bola otcom arcibiskupom Jánom Babjakom k 1.8.2017 zriadená cirkevná organizácia: „Gréckokatolícka rómska misia“ (skratka GRM). Poslaním organizácie je prinášať posolstvo evanjelia, najmä ľuďom žijúcim v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti, rozširovať a zastrešovať sieť gréckokatolíckych centier pre Rómov a iné špecifické siete podporujúce jej službu a aktivity, a tiež prispievať k prevencii rasizmu a xenofóbie, ako aj napomáhať zmiereniu komunít s odlišnými sociálnymi, kultúrnymi či duchovnými koreňmi. Riaditeľom sa stal o. Martin Mekel. Zároveň, ako je aj v poslaní GRM uvedené, vznikli ďalšie dve cirkevné organizácie, ktoré GRM zastrešuje: „Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov“ s riaditeľom o. Igorom Čikošom a „Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa“ s riaditeľom o. Leontínom  Lizákom. Do tejto siete patrí aj existujúce Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave. Jednou z organizačných zložiek GRM je Umelecké centrum F6, ktoré má na starosti Tadeáš Gavala. Verím, že činnosť GRM prinesie duchovné prebudenie a upevnenie spoločenstiev veriacich v rómskom prostredí, ale aj praktickú vieru nás kňazov a angažovanosť našich veriacich pre rómsku misiu v Prešovskom arcibiskupstve.


 

Zasvätenie Rómov Ježišovmu a Máriinmu srdcu

V Ľutine sa 8. júla v rámci púte rómskych rodín uskutočnil prorocký úkon, kedy vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, zasvätil Rómov Božskému srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Prítomní Rómovia modlitbou zasvätenia chceli vyjadriť, že sa zriekajú diabla, sveta a hriechu a celý sa odovzdali Ježišovi Kristovi a Panne Márii. Veríme, že táto spoločná modlitba zasvätenia prinesie na príhovor nášho Veľkňaza Ježiša Krista a Panny Márie pred Otcovým trónom nový misijný elán a požehnanie do rómskych komunít na Slovensku.


 

Z misijných polí východného Slovenska

Abranovce - Začiatkom júna sa na pozvanie otca Vladimíra Sekeru začali evanjelizačné stretnutia v rómskej komunite v obci Abranovce pri Prešove. Ako prví tam zavítali chlapci z kapely
F6, ktorí tam mali chvály a svedectvá. O týždeň neskôr tam prišiel misijný tím mužov z Gréckokatolického formačného centra v Čičave (GFC) s otcom Radkom Blicharom. Mal som na začiatku obavy a strach, ako nás ľudia príjmu. Keď sme začali chváliť Pána, hneď to všetko opadlo. Ľudia stáli opodiaľ a pozerali sa, čo sa deje. Po tom som sme spravili výzvu, najmä so zameraním na chlapov, aby prišli bližšie, prelomili sa ľady medzi nami a prišla sloboda. Aj mnohé ženy boli dotknuté. Táto evanjelizácia spôsobila svoje dielo. Keď sme o týždeň neskôr prišli na podomové evanjelizácie, ľudia nás čakali a boli povzbudení. Za posledný čas som nevidel ľudí, ktorí by tak túžili po Bohu a mali také nadšenie.


 

Stretnutia lídrov na Romnete

Ľutina, Lomnica - Od začiatku roka 2017 sa uskutočnili tri strentutia Romnetu, ktorý spája lídrov rómskej misie z viacerých komunít. Na februárovom stretnutí v Ľutine bol predstavený program spoločných akcií na tento rok, ktoré sa nesú v znamení 20. výročia od blahorečenia prvého Róma Zefirína Jimenéza a fungovanie Umeleckého centra F6. Odzneli aj formačné prednášky na tému služobných darov v rómskej misii a postojov, ktoré potrebuje mať ten, kto do nej vstupuje. Na májovom stretnutí sa zúčastnil aj vladyka Ján Babjak, pričom na ňom bola predstavená vízia Gréckokatolíckej rómskej misie. Na júnovom stretnutí sa zase lídri dohodli na pravidelnej ročnej formácii, ktorá bude prebiehať od septembra 2017 na mesačnej báze. V prípade záujmu o zaslanie CD s formačnými prednáškami z Romnetu napíšte na redakcia@romskamisia.sk.


 

Tábor o radostnom spoločenstve

Brehov - Počas prvého júlového týždňa sa v kláštore minoritov Brehove uskutočnil formačný tábor Radostné spoločenstvo, na ktorom sa zúčastnilo vyše 60 účastníkov z 8 rómskych komunít východného Slovenska. Účastníci mali naplnený čas počas prednášok, malých skupín a pri rôznych aktivitách, kde sa rozoberali rôzne témy zamerané na tému spoločenstvo. Veľmi silným momentom boli spoločené modlitby a liturgia. Jeden deň účastníci prežili tému ako sa oddeliť od spoločenstva so zlým, potom ako prežívať spoločenstvo v rodine, formačný kurz Byť prijatý a patriť, ktorý predstvuje Boha ako Otca a napokon spoločenstvo v Cirkvi. Gloria Gray, laická misionárka z USA, hovorila o dôležitosti modlitby Otčenáš. Aj keď účastníci tábora boli z viacerých komunít v záver tábora prežívali jednotu spoločenstva, ktoré im dáva silu ísť do svojej komunity a byť tam svedectvom o Ježišovi Kristovi.


 

Videoklipy LAV predstavujú rómske pastoračné centrá

Lav sú akustické videoklipy natočené v rómskych komunitách, s ktorými spolupracujeme a kde prebieha rómska pastorácia. Lav v rómčine znamená slovo a pri prečítaní znie ako anglické slovo love označujúce lásku. Apoštol Ján píše: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,1).Na inom mieste píše: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (1 Jn 4,8). Cieľom klipov F6 Lav je ukázať, že na rôznych miestach Slovenska aj v zahraničí sú Rómovia, ktorí milujú Boha a jeho slovo, pričom ho verne nasledujú. Zároveň nimi chceme predstaviť tieto misijné diela. Zatiaľ sa natočili tri videoklipy v Bardejove na Poštárke, v Krížovej vsi a Čičave. Klipy Lav si môžete pozrieť na youtube.com na kanáli kapely F6.


 

Roma/Slovak - videosvedectvá o vzájomnom priateľstve, zmierení a spolupráci

Od začiatku tohto roka natočilo Umelecké centrum F6 už 13 videí rómsko-slovenských dvojíc, ktoré rozprávajú svoj príbeh o vzájomnom priateľstve, zblížení a spolupráci ako aj o Bohu, ktorý miluje všetkých rovnako. „Chceme týmito videosvedectvami poukázať na to, že proces zmierenia rómskeho a slovenského národa sa už začal,“ hovorí jeden z ich tvorcov Lukáš Goroľ. Všetky videá si môžete pozrieť na youtube.com na kanále kapely F6. Ak máte podobný príbeh a chcete sa s ním podeliť napíšte na ucf6@ucf6.sk.


 

V okrese Stará Ľubovňa vzniká rómska misia

Jakubany - V pastoračnom dome v Jabubanoch pri Starej Ľubovni sme minulý rok v septembri mali historicky prvú sv. liturgiu pre Rómov. Pravidelne v týždenných intervaloch tieto sv. liturgie máme dodnes. Teraz ich navštevuje približne 70 - 80 ľudí. So spevom a chválami nám často chodí pomáhať Lukáš s Peťom z kapely F6. Naši Rómovia sa sami vyskladali na nový oltár, oltárne plachty, apoštolár a zafinancovali farbu na vymaľovanie priestorov pastoračného domu. Taktiež pravidelne každý piatok večer máme na osade stretnutie biblickej školy LEHA s 11 služobníkmi, ktorí sa formujú pre budúcu službu bratom a sestrám. V soboty večer máme modlitbové stretnutia s mužmi. Stretávame sa, aby sme spoznali, aký je nebeský Otec, a aby sme si jeho vlastnosti a postoje postupne osvojovali a vedeli byť pre svoje rodiny skutočnými otcami. V nedele popoludní máme verejné modlitby pri maličkejkaplnke na rómskej osade, kde sa modlíme ruženec, čítame a rozoberáme Bože slovo. V júni ma moji Rómovia veľmi milo prekvapili, pretože sami od seba sa každý večer začali schádzať pri kaplnke na osade a modlili sa deviatnik odovzdanosti za naše bývanie. Na tieto modlitby som začal chodiť aj ja, aby neboli bez pastiera. Keď sa skončil deviatnik, začali sa modliť ďalší za obrátenie Rómov na našej osade. Každý deň je nás viac. Od 15. júla 2017 ma o. arcibiskup Ján Babjak vyčlenil za riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Stará Ľubovňa, čo verím, že prispeje k rozšíreniu evanjelizáčných aktivít nielen v Jakubanoch ale i v iných obciach staroľubovnianskeho okresu.


 

Rómovia z Čičavy pôsobia na misiách v Ostrave

Ostrava - Už druhý rok pôsobíme v Ostrave ako misijný tím, do ktorého patrí trojčlenná rómska rodina a dvaja mladí animátori, ktorých vyslalo Spoločenstva Apoštola Pavla v Čičave. Každý z nás už nejaký čas fungoval a slúžil v spoločenstve. V Ostrave pôsobíme v Saleziánskom stredisku voľného času Don Bosco. Cieľom našej služby je založiť zrelé spoločenstvo, ktoré bude vedieť prijímať nových ľudí, spoločne slúžiť a svedčiť o tom ako Boh zmenil ich životy a koná v ich rodinách. Máme tiež na starosti už dve rozbehnuté spoločenstvá – mládež a dospelých. Okrem toho navštevujeme rómske komunity v Ostrave, kde evanjelizujeme. Pomáha nám pri tom divadelný klub mladých, s ktorými navštevujeme rôzne iné podujatia a kapela, ktorá slúži aj v našom spoločenstve, pri sv. omši a chválach. Zapojili sme sa aj do strediska voľného času, kde vedieme rôzne krúžky a pomáhame pripravovať mladých na sviatosti.