Videoklipy LAV predstavujú rómske pastoračné centrá

Lav sú akustické videoklipy natočené v rómskych komunitách, s ktorými spolupracujeme a kde prebieha rómska pastorácia. Lav v rómčine znamená slovo a pri prečítaní znie ako anglické slovo love označujúce lásku. Apoštol Ján píše: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1,1).Na inom mieste píše: „Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska“ (1 Jn 4,8). Cieľom klipov F6 Lav je ukázať, že na rôznych miestach Slovenska aj v zahraničí sú Rómovia, ktorí milujú Boha a jeho slovo, pričom ho verne nasledujú. Zároveň nimi chceme predstaviť tieto misijné diela. Zatiaľ sa natočili tri videoklipy v Bardejove na Poštárke, v Krížovej vsi a Čičave. Klipy Lav si môžete pozrieť na youtube.com na kanáli kapely F6.


 

Roma/Slovak - videosvedectvá o vzájomnom priateľstve, zmierení a spolupráci

Od začiatku tohto roka natočilo Umelecké centrum F6 už 13 videí rómsko-slovenských dvojíc, ktoré rozprávajú svoj príbeh o vzájomnom priateľstve, zblížení a spolupráci ako aj o Bohu, ktorý miluje všetkých rovnako. „Chceme týmito videosvedectvami poukázať na to, že proces zmierenia rómskeho a slovenského národa sa už začal,“ hovorí jeden z ich tvorcov Lukáš Goroľ. Všetky videá si môžete pozrieť na youtube.com na kanále kapely F6. Ak máte podobný príbeh a chcete sa s ním podeliť napíšte na ucf6@ucf6.sk.


 

V okrese Stará Ľubovňa vzniká rómska misia

Jakubany - V pastoračnom dome v Jabubanoch pri Starej Ľubovni sme minulý rok v septembri mali historicky prvú sv. liturgiu pre Rómov. Pravidelne v týždenných intervaloch tieto sv. liturgie máme dodnes. Teraz ich navštevuje približne 70 - 80 ľudí. So spevom a chválami nám často chodí pomáhať Lukáš s Peťom z kapely F6. Naši Rómovia sa sami vyskladali na nový oltár, oltárne plachty, apoštolár a zafinancovali farbu na vymaľovanie priestorov pastoračného domu. Taktiež pravidelne každý piatok večer máme na osade stretnutie biblickej školy LEHA s 11 služobníkmi, ktorí sa formujú pre budúcu službu bratom a sestrám. V soboty večer máme modlitbové stretnutia s mužmi. Stretávame sa, aby sme spoznali, aký je nebeský Otec, a aby sme si jeho vlastnosti a postoje postupne osvojovali a vedeli byť pre svoje rodiny skutočnými otcami. V nedele popoludní máme verejné modlitby pri maličkejkaplnke na rómskej osade, kde sa modlíme ruženec, čítame a rozoberáme Bože slovo. V júni ma moji Rómovia veľmi milo prekvapili, pretože sami od seba sa každý večer začali schádzať pri kaplnke na osade a modlili sa deviatnik odovzdanosti za naše bývanie. Na tieto modlitby som začal chodiť aj ja, aby neboli bez pastiera. Keď sa skončil deviatnik, začali sa modliť ďalší za obrátenie Rómov na našej osade. Každý deň je nás viac. Od 15. júla 2017 ma o. arcibiskup Ján Babjak vyčlenil za riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Stará Ľubovňa, čo verím, že prispeje k rozšíreniu evanjelizáčných aktivít nielen v Jakubanoch ale i v iných obciach staroľubovnianskeho okresu.


 

Rómovia z Čičavy pôsobia na misiách v Ostrave

Ostrava - Už druhý rok pôsobíme v Ostrave ako misijný tím, do ktorého patrí trojčlenná rómska rodina a dvaja mladí animátori, ktorých vyslalo Spoločenstva Apoštola Pavla v Čičave. Každý z nás už nejaký čas fungoval a slúžil v spoločenstve. V Ostrave pôsobíme v Saleziánskom stredisku voľného času Don Bosco. Cieľom našej služby je založiť zrelé spoločenstvo, ktoré bude vedieť prijímať nových ľudí, spoločne slúžiť a svedčiť o tom ako Boh zmenil ich životy a koná v ich rodinách. Máme tiež na starosti už dve rozbehnuté spoločenstvá – mládež a dospelých. Okrem toho navštevujeme rómske komunity v Ostrave, kde evanjelizujeme. Pomáha nám pri tom divadelný klub mladých, s ktorými navštevujeme rôzne iné podujatia a kapela, ktorá slúži aj v našom spoločenstve, pri sv. omši a chválach. Zapojili sme sa aj do strediska voľného času, kde vedieme rôzne krúžky a pomáhame pripravovať mladých na sviatosti.


 

Rómske ženy prišli povzbudené z formačného vzdelávania

Bratislava - V dňoch 3. – 5. júla 2017 sme v Bratislave pripravili vzdelávací seminár pre ženy z rómskych komunít z východného Slovenska, ktorý organizovalo občianske združenie Ženy ženám v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Dvadsiatku angažovaných obrátených rómskych žien priviedla do Bratislavy túžba pracovať na sebe, naučiť sa nové veci, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, nadviazať nové priateľstvá a utužiť staré, aby tak mohli slúžiť vo svojich spoločenstvách a spoločne prispievať k vzájomnému zmiereniu medzi rómskym a slovenským národom. Pri výbere prednášajúcich sme siahli po tých najlepších: o efektívnom rodičovstve prednášala Prof. MUDr. Marina Mrázová, o financiách, dlhoch a exekúciách JUDr. Martin Píry, o ochrane zdravia a prirodzených metódach plánovania rodičovstva manželia Predáčovci z Ligy pár páru a o čítaní a práci s textom šéfredaktorka časopisu Miriam a učiteľka slovenčiny Alena Ješková. Z Modlitieb matiek prišla medzi mamičky Mia Lukáčová, dlhoročná lektorka Billingsonovej metódy. Ženy z východu poctil svojou prítomnosťou aj vladyka Peter Rusnák a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňak. Podujatie podporila Nadácia Konrada Adenauera. Na záver ženy urobili rozhodnutie v osobnom živote – vo vzťahu k svojim deťom, manželom - venovať im svoj čas, ale aj v oblasti financií - nežiť na dlh. Vo formácii chcú účastníčky, organizátorky i lektori pokračovať.


 

Vychádza Rómska Samária - prvé číslo časopisu o rómskej misii

Keď som videl mapu Slovenska znázorňujúcu, koľko Rómov a v akých regiónoch prevažne žijú, pripomenula sa mi podobná mapa Palestíny z čias Ježiša Krista. Aj tá bola rozdelená medzi Júdeu a Galileu, kde prevažne žili Židia, pričom medzi týmito regiónmi sa nachádzala Samária, kde žili Samaritáni. Židia Samaritánov aj po mnohých stáročiach, čo žili vedľa seba, považovali za „cudzí prvok“ a bola medzi nimi silná bariéra vzájomného odmietania a národnostnej neznášanlivosti. No platilo to aj opačne. Nerozprestiera sa na Slovensku pred nami Slovákmi podobná „rómska Samária“? Čítať viac


 

KBS má koordinátora pre napomáhanie pastorácie Rómov

K 1. júlu 2017 zriadila Konferencia biskupov Slovenska novú pozíciu „Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov“, aby aj týmto spôsobom prispela k zlepšeniu spolužitia medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, k eliminácii diskriminácie akejkoľvek menšiny, a aby prispievala k vzdelávaniu rómskych žien, mužov, mládeže i detí. Katolícka cirkev na Slovensku dlhodobo pracuje s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách a napomáha ich začleňovaniu sa do majoritnej spoločnosti aj prostredníctvom pastorácie, vzdelávania, zdravotnej osvety, ale aj prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a pomoci k zamestnávaniu. Prostredníctvom pastoračnej práce katolíckych kňazov, rehoľníčok a rehoľníkov v stovkách farností s vysokým zastúpením Rómov realizujú vysoký rad rôznych aktivít zameraných na špecifiká a potreby rómskej menšiny: púte, stretnutia, semináre, výlety, detské tábory, sieťovanie, prednášky, koncerty, vystúpenia, divadlá, umelecké, hudobné a tvorivé dielne, výchova k rodičovským zručnostiam, sprevádzanie, mentoring a i. Cieľom práce koordinátora KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov je asistencia, pomoc a podpora formácie Rómov prostredníctvom pastorácie, pretože prax, ale aj vedecké výskumy hovoria, že sociálna  inklúzia Rómov náboženskou cestou dosahuje viditeľné výsledky. Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov napomáha tejto formácii, a teda pastorácii, podporou a presieťovaním kňazov, rehoľníkov/rehoľníčok a laických misionárov pôsobiacich v marginalizovaných rómskych komunitách; sprostredkovaním, organizovaním alebo spoluorganizovaním evanjelizačných a formačných podujatí; vlastnou evanjelizačnou a prednáškovou činnosťou; propagáciou dobrých foriem práce a výsledkov pastoračnej činnosti; fundraisingom,  podporou pri tvorbe legislatívy, ako aj sprevádzaním a poradenstvom rómskym rodinám.


 

Kristus Kráľ spájal Rómov i Slovákov na FestRome

Nech žije Kristus Kráľ! Pod týmto mottom, ktoré bolo zvolaním prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu vo chvíli jeho mučeníckej smrti, sa uskutočnil 11. ročník rómsko-slovenského hudobného festivalu FestRom. Hoci bl. Zefirín bol Róm, jeho viera v Krista a mučenícka smrť ho spojila s ďalšími obeťami španielskej občianskej vojny, ktorí zväčša neboli Rómovia. Teraz ich spája spoločný festival pred Božím trónom v nebi. Presne o toto sa usiluje aj FestRom tu na zemi svojimi dvoma špecifikami. Je putovný – takmer každý rok sa koná na inom mieste. A nie je určený len pre Rómov, ale chce byť rómsko-slovenským festivalom, ktorý cez spoločnú vieru a oslavu Boha buduje vzájomné mosty. Čítať viac


 

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

V Prešove sa v poslednú nedeľu lámali ľady medzi Slovákmi a Rómami. Na otvorené modlitbové stretnutie spoločenstva Marana tha v miestnej hádzanárskej hale zavítal 80 členný rómsky bigband a spevácky zbor vystupujúci rámci projektu Bararas (po slovensky „chválime“) s podtitulom: pretože túžime spájať slovenský a rómsky národ. Čítať viac

 


 

Horieť, ale nevyhorieť

Toto bolo hlavné motto tohtoročnej konferencie pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, na ktorej sa v rekolekčnom dome pallotínov v Spišskej Novej Vsi zišlo do 70 účastníkov z rôznych regiónov východného Slovenska ale i z Česka. Svoju inšpiráciu čerpá z príbehu o tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v kríku, ktorý horel a nevyhorel. Prečo to tak bolo? Jednou z možností je, že sám Mojžiš prežíval vnútorné vyhorenie, a preto ho chcel Boh naučiť, ako má svojom živote horieť a nevyhorieť. Ak by sa to nenaučil, zrejme by sa nedožil 120 rokov, ani by nebol schopný zvládnuť náročné poslanie, ktorým ho Boh poveril. Čítať viac