Rómske ženy prišli povzbudené z formačného vzdelávania

Bratislava - V dňoch 3. – 5. júla 2017 sme v Bratislave pripravili vzdelávací seminár pre ženy z rómskych komunít z východného Slovenska, ktorý organizovalo občianske združenie Ženy ženám v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska. Dvadsiatku angažovaných obrátených rómskych žien priviedla do Bratislavy túžba pracovať na sebe, naučiť sa nové veci, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, nadviazať nové priateľstvá a utužiť staré, aby tak mohli slúžiť vo svojich spoločenstvách a spoločne prispievať k vzájomnému zmiereniu medzi rómskym a slovenským národom. Pri výbere prednášajúcich sme siahli po tých najlepších: o efektívnom rodičovstve prednášala Prof. MUDr. Marina Mrázová, o financiách, dlhoch a exekúciách JUDr. Martin Píry, o ochrane zdravia a prirodzených metódach plánovania rodičovstva manželia Predáčovci z Ligy pár páru a o čítaní a práci s textom šéfredaktorka časopisu Miriam a učiteľka slovenčiny Alena Ješková. Z Modlitieb matiek prišla medzi mamičky Mia Lukáčová, dlhoročná lektorka Billingsonovej metódy. Ženy z východu poctil svojou prítomnosťou aj vladyka Peter Rusnák a štátny tajomník ministerstva školstva Peter Krajňak. Podujatie podporila Nadácia Konrada Adenauera. Na záver ženy urobili rozhodnutie v osobnom živote – vo vzťahu k svojim deťom, manželom - venovať im svoj čas, ale aj v oblasti financií - nežiť na dlh. Vo formácii chcú účastníčky, organizátorky i lektori pokračovať.


 

Vychádza Rómska Samária - prvé číslo časopisu o rómskej misii

Keď som videl mapu Slovenska znázorňujúcu, koľko Rómov a v akých regiónoch prevažne žijú, pripomenula sa mi podobná mapa Palestíny z čias Ježiša Krista. Aj tá bola rozdelená medzi Júdeu a Galileu, kde prevažne žili Židia, pričom medzi týmito regiónmi sa nachádzala Samária, kde žili Samaritáni. Židia Samaritánov aj po mnohých stáročiach, čo žili vedľa seba, považovali za „cudzí prvok“ a bola medzi nimi silná bariéra vzájomného odmietania a národnostnej neznášanlivosti. No platilo to aj opačne. Nerozprestiera sa na Slovensku pred nami Slovákmi podobná „rómska Samária“? Čítať viac


 

KBS má koordinátora pre napomáhanie pastorácie Rómov

K 1. júlu 2017 zriadila Konferencia biskupov Slovenska novú pozíciu „Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov“, aby aj týmto spôsobom prispela k zlepšeniu spolužitia medzi majoritným a minoritným obyvateľstvom, k eliminácii diskriminácie akejkoľvek menšiny, a aby prispievala k vzdelávaniu rómskych žien, mužov, mládeže i detí. Katolícka cirkev na Slovensku dlhodobo pracuje s ľuďmi v marginalizovaných rómskych komunitách a napomáha ich začleňovaniu sa do majoritnej spoločnosti aj prostredníctvom pastorácie, vzdelávania, zdravotnej osvety, ale aj prostredníctvom zvyšovania zamestnanosti a pomoci k zamestnávaniu. Prostredníctvom pastoračnej práce katolíckych kňazov, rehoľníčok a rehoľníkov v stovkách farností s vysokým zastúpením Rómov realizujú vysoký rad rôznych aktivít zameraných na špecifiká a potreby rómskej menšiny: púte, stretnutia, semináre, výlety, detské tábory, sieťovanie, prednášky, koncerty, vystúpenia, divadlá, umelecké, hudobné a tvorivé dielne, výchova k rodičovským zručnostiam, sprevádzanie, mentoring a i. Cieľom práce koordinátora KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov je asistencia, pomoc a podpora formácie Rómov prostredníctvom pastorácie, pretože prax, ale aj vedecké výskumy hovoria, že sociálna  inklúzia Rómov náboženskou cestou dosahuje viditeľné výsledky. Koordinátor KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov napomáha tejto formácii, a teda pastorácii, podporou a presieťovaním kňazov, rehoľníkov/rehoľníčok a laických misionárov pôsobiacich v marginalizovaných rómskych komunitách; sprostredkovaním, organizovaním alebo spoluorganizovaním evanjelizačných a formačných podujatí; vlastnou evanjelizačnou a prednáškovou činnosťou; propagáciou dobrých foriem práce a výsledkov pastoračnej činnosti; fundraisingom,  podporou pri tvorbe legislatívy, ako aj sprevádzaním a poradenstvom rómskym rodinám.


 

Kristus Kráľ spájal Rómov i Slovákov na FestRome

Nech žije Kristus Kráľ! Pod týmto mottom, ktoré bolo zvolaním prvého blahoslaveného Róma Zefirína Jimenéza Mallu vo chvíli jeho mučeníckej smrti, sa uskutočnil 11. ročník rómsko-slovenského hudobného festivalu FestRom. Hoci bl. Zefirín bol Róm, jeho viera v Krista a mučenícka smrť ho spojila s ďalšími obeťami španielskej občianskej vojny, ktorí zväčša neboli Rómovia. Teraz ich spája spoločný festival pred Božím trónom v nebi. Presne o toto sa usiluje aj FestRom tu na zemi svojimi dvoma špecifikami. Je putovný – takmer každý rok sa koná na inom mieste. A nie je určený len pre Rómov, ale chce byť rómsko-slovenským festivalom, ktorý cez spoločnú vieru a oslavu Boha buduje vzájomné mosty. Čítať viac


 

Ježiš prišiel búrať múry a stavať mosty

V Prešove sa v poslednú nedeľu lámali ľady medzi Slovákmi a Rómami. Na otvorené modlitbové stretnutie spoločenstva Marana tha v miestnej hádzanárskej hale zavítal 80 členný rómsky bigband a spevácky zbor vystupujúci rámci projektu Bararas (po slovensky „chválime“) s podtitulom: pretože túžime spájať slovenský a rómsky národ. Čítať viac

 


 

Horieť, ale nevyhorieť

Toto bolo hlavné motto tohtoročnej konferencie pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, na ktorej sa v rekolekčnom dome pallotínov v Spišskej Novej Vsi zišlo do 70 účastníkov z rôznych regiónov východného Slovenska ale i z Česka. Svoju inšpiráciu čerpá z príbehu o tom, ako sa Boh zjavil Mojžišovi v kríku, ktorý horel a nevyhorel. Prečo to tak bolo? Jednou z možností je, že sám Mojžiš prežíval vnútorné vyhorenie, a preto ho chcel Boh naučiť, ako má svojom živote horieť a nevyhorieť. Ak by sa to nenaučil, zrejme by sa nedožil 120 rokov, ani by nebol schopný zvládnuť náročné poslanie, ktorým ho Boh poveril. Čítať viac


 

Služobníci spoznávali, čo je Božia vôľa pre ich život

Na prelome júla a auguste sme v spolupráci so ZKSM a Spoločenstvom apoštola Pavla z Čičavy zorganizovali v Spišskej Belej konferenciu pre ľudí slúžiacich v rómskych komunitách na východe Slovenska. Náš spoločný program vyvrcholil FestRomom v Krížovej Vsi. Čítať viac


 

Služba Cirkvi v rómskych komunitách rezonovala na konferencii

Prelom augusta a septembra sa stal pre všetkých, ktorí sa venujú Rómom výnimočným, kvôli trojdňovej konferencii Služba Cirkvi v rómskych komunitách, ktorú zorganizovala Rada pre Rómov a menšiny pri KBS. Každý z vyše 125 účastníkov, ktorí sa často boria s každodennými problémami vo svojej práci s Rómami, či už sú to učitelia náboženstva, ktorí majú v triede rómskych žiakov, kňazi, ktorí majú vo svojich farnostiach početný počet Rómov, alebo pracovníci na rôznych misiách venujúcim sa Rómom, dostali možnosť stretnúť sa navzájom a pomôcť niesť si bremeno, ktorý práca s Rómami prináša. Veľa účastníkov konferencie povedalo, konečne. Častokrát mnohí z tých, ktorí sa mnohé roky prebíjali cez mnohé prekážky – od nepochopenia, nevďaku, nevidenia nejakých, aj tých najmenších výsledkov, sa mohli stretnúť a povedať si – máme to všetci veľmi podobné. Na konferencii sa zúčastnilo aj veľa samotných Rómov, ktorí v mnohých dielach výrazne pomáhajú a niekde aj riadia misiu, takisto sa konferencie zúčastnilo viacero kňazov, či rehoľných sestier, ktorí samotní pochádzajú z rómskeho národa. Čítať viac


 

Seminár Život v Duchu Svätom nás obohacuje

Na prvom stretnutí k nám zavítali Tom Edwards so svojím tímom z USA a Českej republiky, aby nám slovom a pantomímou sprostredkovali prvú tému seminára – Maj smäd po Bohu. Tom Edwards, ktorý na Slovensko prichádza už dlhé roky ako misionár z americkej organizácie Renewal ministries, hovoril tiež svoje svedectvo ako pred 40 rokmi prežil obrátenie práve prostredníctvom účasti na seminári Život v Duchu. Podelil sa tiež o tom, že prostredníctvom tohto seminára sa Boh dotkol viac než 100 miliónov katolíkov po celom svete a preto máme mať veľké očakávania, čo Boh bude robiť počas toho času. Veľmi ma tiež oslovilo ako vysvetľoval, prečo démoni neradi plávajú a celkovo nemajú radi vodu. Ale na to si potrebujete pozrieť video s jeho vyučovaním.


 

Pokračujeme vo formácii rómskych služobníkov

Od októbra pokračujeme vo FOrmácii RÓmskych Služobníkov (skratka FOROS), ktorou prechádza raz mesačne približne 30 rómskych služobníkov z Krížovej Vsi, Veľkej Lomnice a Podsadku. Slovo Foros v rómskom jazyku znamená mesto, a tak aj služba, ku ktorej sa formujeme, vychádza z Božieho mesta a má privádzať do neho tých, ktorým slúžime. Tento rok sa počas Forosu zameriavame na Skutky apoštolov, ktoré sa snažíme prakticky prenášať do služby. V Božom meste Jeruzalame sa zrodila Cirkev a odtiaľ vyšli služobníci evanjelia do celého sveta a my sa pozeráme na nich, čo prežívali, čo bolo pre nich dôležité, ako konali v rozličných ťažkých situáciach. Toto potom prenášame do praktického života v rómskych komunitách.