Dobrá novina v Krížovej Vsi

Asi netradične, ale už deň pred Štedrým dňom sa po osade v Krížovej Vsi rozliehal spev koledníkov z Dobrej noviny. Koledami a vinšami chceli navodiť radostnú atmosféru z očakávania príchodu nášho Spasiteľa. 34 rodín  im otvorilo nielen svoje príbytky, ale aj srdcia a svoje štedré dlane.

 

 


 

Seminár o katechizácii a pastorácii Rómov

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy zorganizoval dňa 23.6.2012 seminár na tému katechizácie a pastorácie Rómov. Účastníci seminára mali možnosť spoznať pastoračné aktivity z farností a rómskych pastoračných centier v Rakúsoch, Lomničke, Čičave a Krížovej Vsi. Seminár bol určený pre kňazov, katetechétov a animátorov vo farnosti, ktorí sa venujú duchovnej pastorácii Rómov. Na seminári vystúpili so svojimi príspevkami kňazi o. Jozef Červeň z Rakús, o. Martin Majda z Lomničky, o. Igor Čikoš z Pastoračného centra pre Rómov v Čičave, dr. Anna Skokanová z Katolíckej univerzity, katechéta Martin Pompa z Lomničky a ja za naše Duchovno-spoločenské stredisko v Krížovej Vsi. Som rád, že rastie evanjelizačné a pastoračné úsilie Cirkvi voči Rómom a že hoci každý prednášajúci rozprával zo svojho úhla pohľadu vychádzajúc zo svojich skúseností, Duch Svätý dáva rovnaké dôrazy a ukazuje cestu, ako môže evanjelium prísť k Rómom. Fotogaléria z podujatia