Na Sigorde sa duchovne obnovilo 70 žien

Prešov-Sigord 24. júl 2021  / V dňoch 22. až 24. júla 2021 sa už po piatykrát konala nadregionálna duchovná obnova pre rómske ženy na Sigorde pri Prešove. Témou tohtoročného podujatia bola „Božia odpoveď na môj hriech“. Ženy si najprv v niekoľkých impulzoch so zamyslením sa nad Božím Slovom spytovali svedomie vo vzťahu k Bohu, k blížnemu a spoločenstvu, spoločnosti, v ktorej žijú, a potom prijímali Božiu odpoveď. Ako každý rok - okrem duchovného programu – boli aj dva vzdelávacie vstupy: jeden sa venoval výchove a vzdelávaniu detí od narodenia do troch rokov - cez projekt Omama, druhý bol venovaný modlám a vernosti Bohu. Silným momentom obnovy bolo odovzdanie života Ježišovi Kristovi, kedy mnohé ženy zažili uzdravenie zo svojich citových zranení, zo svojich bolestí a rán.  Ženy odchádzali domov duchovne povzbudené, obnovené a pripravené dávať ďalej to, čo dostali. Ako povedala jedna z účastníčok: „Prišla som sem hladná. A keby som tu aj nič nejedla, odchádzam nasýtená.“

Podujatia sa zúčastnilo 70 účastníčok z 9 pastoračných diel za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Novinkami tohtoročnej duchovnej obnovy bolo to, že medzi účastníčkami pribudli mladé dievčatá,  zvýšil sa počet vysokoškoláčok a v organizačnom tíme boli väčšinou rómske ženy.

Ďakujeme kňazom a sestričkám z jednotlivých pastoračných diel, ktorí sa venujú Rómom nielen priamo v ich komunitách, ale sú ochotní ženy aj priviezť a doviezť na duchovnú obnovu. Za finančnú podporu ďakujeme neziskovej organizácii KANET, občianskemu združeniu Ženy ženám, Rade KBS pre Rómov a menšiny a predsedovi Prešovského samosprávneho kraja Milanovi Majerskému. 


 

Vedie nás nádej

Košice - Luník IX  16. júl 2021  /  "Vedie nás nádej. - Hľa, všeto robím nové." - boli heslá denného prímestského tábora a týždňa športových hier, ktorý sa konal na Luníku IX od 12. do 16. júla 2021. Na tábor prišlo obrovské množstvo detí z Luníka a venovali sa im pátri saleziáni (nielen z Luníka) a takmer 30 dobrovoľníkov z Košíc a okolia, Humenného, Popradu, Kňažej, Beckova, Banskej Bystrice. Témou podujatia bola myšlienka z tohtoročnej saleziánskej streny: "Vedie nás nádej." Deťom predstavili  základné kardinálne čnosti v obraze auta: sila=motor, múdrosť=volant, miernosť=brzda a plyn, spravodlivosť=kolesá. Saleziánksi dobrovoľníci mali pre deti pripravené rôzne hry a súťaže, ale aj tvorivé dielne. Deti si mohli vyrobiť rôzne náramky, drevené autíčka, namaľovať si niečo na zrkadlo a pod., ale ako stále - veľmi veľký záujem malo vypaľovanie obrázkov do dreva.

Hlavným programom utorkových poobedňajších hier bola návšteva osady pri Luníku IX - Mašličkovo, kde sa pre miestnych obyvateľov snažili pripraviť súťaže a spríjemniť poobedie hudbou a tancom. Niektorí obyvatelia Mašličkova sa k nám dokonca pridali. V stredu poobede bola vyzývačka. Deti dostali 40 úloh, ktoré mali všetci spolu splniť. Každý splnil nejakú úlohu alebo časť úlohy. Bez vzájomnej spolupráce by to nedokázali. Posledný deň si akoby cez spätné zrkadlo všetko, čo sa naučili, zrekapitulovali. 


 

Tábor na Poštárke - Bakhita 2021

Barejov-Poštárka 16. júl 2021  / V týždni od 12. júla 2021 sa na Poštárke pri Bardejove konal denný prímestský tábor, na ktorý sa deti po lockdowne veľmi tešili. Tento rok ich programom sprevádzala sv. Bakhita, černošské dievča, ktoré uniesli a predali do otroctva, a ktoré sa aj vďaka viere oslobodilo nielen od vonkajšieho otroctva, ale aj toho vnútorného. Počas týždňa deti symbolicky sprevádzali Bakhitu v jej detstve, otroctve i oslobodení a prežívali jej všedný život služby v reholi i mimo nej. Piatok bol veľkou oslavou jej svätého života, ktorý oslávili hudbou, tancom, sladkosťami, drobnými darčekmi.

Viac ako 70 detí deti z Poštárky počas týždňa sprevádzali okrem saleziánov a pastoračných asistentov aj dobrovoľníci od Bratislavy až po Košice. Chceme zo srdca poďakovať animátorom, dobrovoľníkom, učiteľkám, kuchárkam, ale aj finančným podporovateľom - firme Softip. Nadovšetko však Ježišovi a Panne Márii, lebo bez ich sprevádzania a požehnania by to všetko nebolo možné, takže Bohu vďaka.


 

Aj Ty môžeš byť svätý

Krížová Ves 16. júl 2021 / Aj TY môžeš byť svätý - takto znel názov denného tábora pre deti z pastoračného centra v Krížovej Vsi, ktorý sa konal v týždni od 12. do 16. júla. Každý deň viedol deti nejaký nebeský patrón cestou z neresti k čnosti. Pondelok: Láska - Hnev, sv. Mária Goretti. Utorok: Usilovnosť - Lenivosť, sv. Jozef. Streda: Odvaha - Strach, bl. Carlo Acutis. Štvrtok: Poslušnosť - Neposlušnosť, púť na horu Zvir v Litmanovej. Piatok: Radosť - Smútok, bl. Laura Vicuňa a sv. Dominik Sávio. Každý deň tábor začínal milosťou slávenia sv. omše. Deň bol vyplnený divadelnými scénkami o nerestiach a čnostiach, táborovými a pohybovými aktivitami a tvorivými dielňami. Vo štvrtok sme sa vybrali na výlet do stredovekého vojenského tábora pod staroľubovnianskym hradom a na púť na horu Zvir v Litmanovej.

Ďakujeme pani Ľubke Pitoňákovej, riaditeľke CCVČ, dobrovoľníčkam Monike a Kike, našim domácim animátorom Lucke, Stankovi, Kike, Vaneske a Miške a všetkým deťom z Krížovej Vsi. Nech je oslávený Boh za tento pekný a požehnaný čas.


 

Pozvánka na duchovnú obnovu pre ženy

Bratislava  1. júl 2021  / Srdečne pozývame (nielen rómske) ženy z Vašich farností a spoločenstiev na duchovnú obnovu pre ženy, ktorá sa uskutoční v dňoch 22. až 24. júla 2021 na Sigorde pri Prešove v Gréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke. 

Milé ženy, ak chcete zažiť blízkosť Boha, krásu a silu spoločenstva a nájsť inšpiráciu pre svoj ďalší život doma, v rodine, v práci, v spoločenstve, vo farnosti, v obci, v škole... príďte sa duchovne obnoviť, pozdieľať i načerpať do ďalších dní. Prihlásiť sa môžete buď zaregistrovaním cez registračný - kliknutím na obrázok alebo e-mailom na: ocilkova@kbs.sk. Podujatie finančne podporia: KBS - Rada KBS pre Rómov e menšiny; KANET, n.o., predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a o.z. Ženy ženám.


 

Po lockdowne môžeme sláviť prvé sväté prijímania

Bardejov-Poštárka, Hanušovce, Lomnička  27. jún 2021  /  Po dlhej i zložitej príprave sa v nedeľu 27. júna konalo v Hanušovciach, v Lomničke i v Bardejove na Poštárke prvé sväté prijímanie detí z miestnej komunity. Na prijatie Pána Ježiša ich okrem duchovných otcov pripravovali aj animátori - pastorační asistenti a sestričky z miesntej komunity (Lomnička). Deti tak mali prípravu nielen po duchovnej a formačnej stránke, ale pekne si pripravili aj program a dôstojné slávenie celej sv. omše. Príprava bola kvôli COVID-opatreniam viackrát prerušená, ale kvôli túžbe detí a ich rodičov, ako aj kvôli tomu, že deti naďalej ostávajú vo formácii kňazov, pastoračných asistentov, sestričiek a rehoľníkov, napokon všetky deti s vďačnosťou pristúpili k sviatosti zmierenia a k Eucharistii. Veď VĎAKA je to, čo Eucharistia znamená. 


 

V Spišskej diecéze sa stretli misionári v rómskej pastorácii

Dolný Smokovec  25. jún 2021 / V piatok 25. júna 2021 sa po takmer dvoch rokoch stretli misionári Spišskej diecézy - kňazi, rehoľníčky a laickí spolupracovníci pôsobiaci v rómskej pastoračnej službe. Stretnutia, ktoré mali svoju tradíciu, boli na dlhšiu dobu prerušené z dôvodu choroby a úmrtia sídelného biskupa Mons. Štefana Sečku a kvôli pandémii COVID. Služba v rómskych komunitách však vôbec neprestala, práve naopak. Kňazi, sestričky a ich pomocníci slúžili všetkými spôsobmi: boli k dispozícii so zdravotníckou pomocou, so sprevádzaním, učením, doučovaním, prípravou na sviatosti a ich vysluhovaním, psychickou pomocou v ťažkých situáciách, ale aj s humanitárnou pomocou. Témou stretnutia bolo vzájomné informovanie a inšpirovanie sa, predstavenie vízie pastorácie Rómov v Spišskej diecéze, Koncepcie rímskokatolíckej rómskej misie v Košickej arcidiecéze, Stratégie pastorácie Rómov KBS a možnosti spolupráce so Spišskou katolíckou charitou v pastorácii Rómov. Stretnutie začalo spoločnou sv. omšou a predsedal mu pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš. Zúčastnilo sa ho 15 kňazov, rehoľníčok a laických spolupracovníkov, vrátane zamestnancov Spišskej katolíckej charity. Všetci sa zhodli v tom, že chcú byť Rómom bratmi, byť vnímaví na ich potreby nielen duchovné a sprevádzať ich na ceste budovania vzťahu s Bohom a s ľuďmi.


 

Mnohostranná pastorácia v Jarovniciach

Jarovnice  22. jún  2021  /  Počas lockdownu a aj teraz pastorační asistenti v Jarovniciach pokračujú vo svojich prácach. Ich práca má naozaj široký pastoračný, ale aj edukačný a sociálny - a teda spolu misijný záber. Vedú nácviky liturgického spevu, doučujú iných v slovenčine a v matematike, sami sa zdokonaľujú v hre na gitaru a organ. Tvoria a vedú si spevníky, pomáhajú kňazom počas spovedania chorých, či pri krstoch, ale aj v sakristii, či pri dezinfekcii. Navštevujú rodiny a chorých, vedú skupinové a individuálne duchovné rozhovory, či biblické stretnutia. Pripravujú k sviatostiam a nových gitaristov na službu v kostole. Vzdelávajú sa sami na rôznych školeniach a vzdelávajú aj iných. Pomáhajú s odvozom chorých na ošetrenie a s rozdelením humanitárnej pomoci. Poskytujú základné sociálne poradenstvo a pomáhajú aj s kosením záhrad iných a s úpravou interiéru i exteriéru pastoračného centra, ako aj pri upratovaní, búraní a výstavbe novej MŠ. Perú a žehlia kostolné prádlo a vedú absolventskú prax, či šitie a prácu v kuchyni so ženami, či dievčatami.

 


 

V Košickej eparchii kňazský deň venovaný pastorácii Rómov

Košice 18. jún 2021  / Vo štvrtok 17. júna 2021  sa v priestoroch eparchiálneho úradu Košickej eparchie konal kňazský eparchiálny deň pod vedením vladyku Cyrila Vasiľa. Stretnutie sa konalo prvýkrát po roku a pol, nakoľko to pandemická situácia skôr neumožňovala. Témy boli rozdelené do dvoch častí. V prvej časti sa kňazi venovali uzneseniam z 99. plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v Badíne v dňoch 15. a 16. júna. Taktiež sa podelili so svojimi skúsenosťami počas lockdownu a zdôraznili nevyhnutnosť vrátiť sa k osobnej účasti na bohoslužbách. V druhej časti bola hlavnou témou pastorácia Rómov. Predseda Komisie pre pastoráciu Rómov Košickej eparchie dp. Peter Horváth povzbudil kňazov k pastoračnej práci s Rómami vo svojich farnostiach a poukázal na nápomocnú podporu laikov v tejto oblasti. Vladyka Cyril vyzval kňazov k tejto službe a pripomenul, že je povinnosťou kňaza venovať sa Rómom, ktorí žijú v jeho farnosti. 


 

V Hanušovciach vrcholí príprava na prvé sväté prijímanie

Hanušovce  17. jún 2021  /  Končiaci školský rok bol veľmi špecifický. Podobne ako ten predchádzajúci, ale ešte s väčšími obmedzeniami. To všetko dopadalo aj na naše pastoračné diela. V pastoračných centrách sa za prísnych hygienických opatrení venovali misionári pomoci s učením, s prípravou do školy, s písaním úloh i s doučovaním – okrem zdravotníckej osvety, ktorá bola teraz omnoho intenzívnejšia ako inokedy. Zároveň sa však venovali duchovnej službe: sprevádzaniu, formovaniu i príprave na sviatosti. V Hanušovciach mali príjemných povinností viac: krstili detičky, hneď po uvoľnení najprísnejších opatrení sobášili snúbenecké páry a teraz vrcholí aj príprava na prvé sväté prijímanie, ktoré sa bude konať 27. júna 2021.