Jarovnický odpust na deň matiek

JAROVNICE 14. máj 2023  /   Nedeľná odpustová slávnosť Fatimskej Panny Márie v našom rómskom kostole začala modlitbou ruženca, odovzdávaním kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily a litániami k Panne Márii a pokračovala slávnostnou svätou omšou, ktorú za doprovodu nášho kantora Martina a zboru Romane Jilé pod vedením s. Ráchel, celebroval pán dekan farnosti Košice Alan Tomáš.
Svätú omšu slávili spolu s nami aj náš pán starosta F. Giňa a naša pani prednostka J. Marcinčinová ako aj pán europoslanec P. Polák.
Na záver sa všetkým zúčastneným prihovoril správca našej farnosti vdp. R. Gejguš a za všetky deti sa mamkám na Deň matiek prihovoril aj P. Popuša, ktorý predniesol báseň p. M. Rúfusa a modlitbu vďaky za všetky naše mamky. Naši miništranti a dievčatá Lenka a Janka následne prítomným mamkám odovzdali ruže a kvety (cca100ks), ktoré naše deti a mladí vyrábali počas mája na krúžkoch šikovných rúk.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ochotne zapojili do tejto krásnej slávnosti - upratovaním, kosením, spevom, hrou, čítaním lekcií, modlitbou, nesením obetných darov, miništrovaním, službou v sakristii a pod. Nech Panna Mária Fatimská všetkých privinie pod svoju ochranu.


 

Intenzívne prípravy vyvrcholili krásnou akadémiou

KRÍŽOVÁ VES 14. máj 2023  /  Druhá májová nedeľa patrí dňu matiek, ktorý je príležitosťou pre vyjadrenie vďaky za dar života, lásky a obetavosti mamkám, krstným, birmovným i starým mamám i našej spoločnej duchovnej Mamke Panne Márii. V našom CCVČ dnes popoludní prejavilo svoju vďačnosť takmer 50 detí bohatým kultúrnym programom. Po úvodnej Mariánskej akadémii s názvom "Mária, Ježišova a naša Mama", potešili prítomné mamy básňami, piesňami a tancom naše deti od tých najmenších až po dospievajúcich. Dramatizáciu biblického príbehu Noemova archa zahrali deti z divadelného krúžku. Záverečnou piesňou "Láska, to je moja mama," modlitbou k Panne Márii s kňazským požehnaním a malou kytičkou pre všetky prítomné mamy sme dnešný program ukončili. Pre všetky účinkujúce deti čakalo za ich usilovnosť a výkony malé občerstvenie. Nech dobrý Pán Boh požehnáva a ochraňuje všetky mamy a ich deti.


 

Oslavy sviatku bl. Zefyrína

Bardejov POŠTÁRKA  14. máj 2023  /  Uplynulý týždeň sa niesol v znamení príprav na sviatok blahoslaveného Zefyrína - patróna kostola na Poštárke. Na stretkách to bola téma #1. S deťmi sme si pripomínali Zefyrínov cnostný a nasledovaniahodný život. Vo štvrtok, deň spomienky bl. Zefyrína, sme pripravili pre všetky deti z Poštárky súťažno-zábavný program. Prišlo ich takmer 150, aby medzi sebou súťažili na rôznych stanovištiach, ktoré nám pomohli zrealizovať miestni aj cezpoľní mladí a naše dve dobrovoľníčky. Za zvládnuté úlohy dostávali sladké odmeny.
Keďže Zefyrín bol veľký ctiteľ ruženca a pre jeho veľkú lásku k nemu aj zomrel, v sobotu sme sa aj my na Poštárke modlili ruženec pretkávaný zamysleniami z jeho života. Pôvodne plánovaná tradičná procesia po sídlisku bola pre nepriazeň počasia presunutá do kostola. Malo to však svoje čaro, keďže po modlitbe zavládlo ticho a pokoj, ktoré sa na Poštárke vidí a počuje málokedy.
Oslavy sviatku blahoslaveného Róma vyvrcholili v nedeľu odpustovou slávnostnou omšou, na ktorú k nám zavítal aj zakladateľ saleziánskeho diela na Poštárke, salezián don Peter Bešenyei. Samotnej omši predsedal bardejovský dekan Marek Kreheľ, ktorý nás v príhovore povzbudil k modlitbe a vyzdvihol dôležitú črtu - záujem o druhých, najmä tých najbližších, lebo sa nám často stáva, že vieme mnoho o tom, čo sa deje vo svete, ale nevieme, ako sa majú naši najbližší, čo prežívajú naši rodičia, čo trápi naše deti, s čím zápasí manžel alebo manželka. Napokon sa celá slávnosť zakončila slávnostným obedom v školskej jedálni za účasti členov všetkých skupín zapojených do práce s Rómami na Poštárke.


 

Misie medzi Rómami priniesli život

LOMNIČKA  13. máj 2023  /  Tento týždeň prebiehali u nás ľudové misie, ktoré zrealizovali bratia kapucíni. Misionári sa stretli s deťmi v centre. Bol to radostný čas. Malí lektori sa stretli so sestrou Agneškou a pripravovali sa na čítanie Božieho slova. Ženy sa spolu so sestrou Agneškou zamýšľali a rozprávali o srdci ženy. Zažili sme spoločné sledovanie filmu Ježiš aj s diskusiou, stretnutie pre chlapcov a mužov, program pre deti a mladých, veľa sme sa nasmiali i zabavili, zúčastnili sme sa viacerých adorácií, misionársky tím navštívil aj školu, kde ich pekný program prepájali vhodnými aktivitami.
Misie vrcholia tento víkend, dnešným koncertom kapely Kapucíni a nedeľnými slávením eucharistie spojeným s požehnaním misijného kríža.
Projekt misijnej práce v našom centre je podporený ÚV SR.


 

Mladí z Luníka IX objavovali históriu i svoju zodpovednosť

KOŠICE Luník IX  13. máj 2023  /  V uplynulých dňoch sme zažili viacero pekných momentov, jednak pri návšteve krypty v seminárnom kostole s našimi staršími chlapcami, pri aktivitách detí z rovesníckych skupín v telocvični, spoločných hrách na sídlisku, ktoré sú otvorené všetkým, či návšteve osady Mašličkovo a spoločného času s deťmi na lúkach nad sídliskom, ale aj pri spoločnej práci - starostlivosti o areál nášho centra, kde svoje ruky priložilo mnoho detí a mladých, aby zveľadili spoločný priestor, ktorý im slúži.
Tešíme sa, že stále viac detí v sebe postupne objavovuje vnútornú túžbu niekam patriť a že im môžeme ponúknuť dobré meisto, kde môžu túto túžbu napĺňať.


 

Aj pracovné pomôcky dvíhajú kultúru ľudí

JAROVNICE  12. máj 2023  /  V našom OZ Jarovnice sme sa prostredníctvom ÚPSVaR v Prešove zapojili do národného projektu s názvom "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie". S našimi ženami, ktoré v rámci tohto projektu v OZ pracujú hlavne s deťmi, sme boli včera v obchode s pracovnými odevmi v Sabinove nakupovať nielen pracovnú obuv, ale objednali sme aj pracovné oblečenie - tričká, tepláky, či mikiny. Ďakujeme za úžasnú ústretovosť pani Spišákovej - pracovníčke predajne.
Okrem oblečenia sme z tohto projektu v inom obchode zakúpili aj materiál pre prácu s deťmi, či hygienické potreby.


 

Vytrvalé malé gestá blízkosti

LUNÍK IX  9. máj 2023  /  Aj v máji sme navštívili našich priateľov žijúcich v úbohých podmienkach v osade Mašličkovo. Zahrali sme sa spolu hry, mali priestor na rozhovor s niektorými rodinami, pozdravili sa s mnohými deťom. Aj takéto malé gestá blízkosti a priateľstva majú svoje pevné miesto v našej práci a vytvárajú širšie povedomie o našej otvorenosti a prítomnosti. Možno niekto z nich v sebe nájde túžbu chopiť sa príležitosti.

 

 


 

K svadbe patrí aj dobré pohostenie a k ženíchovi nevesta

KRÍŽOVÁ VES  7. máj 2023  /  V nedeľu k nám do Farského pastoračného centra Centra zavítal 5-členný misijný tím KASIH HOUSE MISSION. Službou ohlasovania Božieho slova nám slúžil Patrik z Prešova. Nosnou témou vyučovania bola Baránkova svadobná hostina, ktorú pripravil Boh, Otec a pozýva na ňu všetky svoje deti.
Na evanjeliových podobenstvách o márnotratnom synovi a 10 pannách nám priblížil židovskú svadbu, Ženícha i Nevestu, ktorá sa pripravuje na stretnutie so svojím Ženíchom. Samotnej príprave Nevesty (každý pokrstený) bola venovaná modlitba pred Ženíchom, našim Pánom Ježišom. Nasledovali modlitby príhovoru, spoločné rozhovory. Šikovné ženy a dievčatá pripravili pre všetkých chutné pohostenie. To nesmie chýbať na žiadnej svadbe. Nech sám Pán, náš Boh, hojne požehnáva misiu celého tímu a dáva mu rast a nové povolania.


 

Hlas i svedectvo Rómov v Bruseli

BELGICKO  4. máj 2023  /  Na pozvanie europoslanca Petra Polláka sme sa spoločne, zástupcovia rómskej misie, žiaci strednej pedagogickej školy i naši pravoslávni bratia zúčastnili návštevy Bruselu.
• Navštívili sme europarlament a viaceré historické pamiatky, zúčastnili sa na posvätení kancelárií slovenských europoslancov a dozvedeli sa viac o práci pána Polláka.
• Mohli sme vidieť multikultúrnu spoločnosť všetkých farieb peltí, jazykov, národností.
• Zamýšľali sme sa nad hodnotami, ktoré žijeme doma a ktoré nie sú samozrejmé v západnom svete.
• Pekné momenty sa diali medzi samotnými účastníkmi, keď dievčatá zo strednej školy vyjadrili obdiv spolupútnikom Rómom vidiac, že vedú dobrý usporiadný život, boli povzbudením pre všetkých a svojím príkladom postupne búrali mýty a predsudky o Rómoch. Tí im na oplátku rozpovedali viac o rómskej misii, poskytli osobné svedectvá a tak vznikli nové priateľstvá.
Viac sa dozviete aj v zostrihu z našej návštevy: https://fb.watch/kyXrl9MkbF/


 

V plnosti prijímame i dávame

JAROVNICE  1. máj 2023  /  Nedeľu Dobrého Pastiera sme s našimi drahými mladými dobrovoľníkmi strávili v Muráni pri našej drahej sestre Jaroslave. Prežili sme krásny deň vzájomného zdieľania, povzbudenia, spievania, tanca, úsmevu i spoločne slávenej svätej omše a obeda. Nech Pán žehná a svojou silou a láskou vedie nielen našu sestru Jaroslavu, či jej spolupracovníkov v ich spoločnom občianskom združení, ale všetkých, ktorí sa rozhodli slúžiť Rómom a s Rómami vo farnosti Muráň.
Naše obrovské "Ďakujeme!" patrí aj pani Daniele, ktorá prišla za nami po svätej omši a poďakovala, že sme jej naším spevom a svedectvom potešili srdce a urobili krajší deň. Darovala nám pre našu službu finančný dar a dokonca pri obede prišla za nami a položila nám na stôl zaplatený účet a odišla. Všetkým 15-tim, ktorí sme boli v reštaurácii, nám zaplatila obed. Keď sme za ňou vyšli, aby sme jej poďakovali a darovali jej ruženec, povedala, že ďakuje za našu službu a že vie, že to v tejto službe určite nemáme ľahké, takže nám chcela všetkým urobiť radosť tak, ako sme jej urobili radosť my. Naozaj, často sa nám to nestáva. Ale jej dobrota bola krásnym svedectvom Božej starostlivosti o nás. A tak nás nerozhodilo ani to, že keď sme sa pri spiatočnej ceste domov zastavili pri jednom hostinci, vybehol von jeden muž, ktorý keď videl Rómov a rehoľné sestry, vyháňal nás nepeknými slovami preč. Požehnali sme jeho, aj pána, ktorý sa nám ospravedlnil za jeho správanie a občerstvení skvelými muránskymi buchtami, ktoré nám s. Jaroslava nabalila, sme pokračovali na ceste domov. Bolo to pre nás všetkých znamením, že sme s Božím požehnaním zažili a zanechali veľa dobra, keď sa zlo tak hnevalo. V našom srdci si nesieme pokoj a radosť z pekných stretnutí a zážitkov a tá je silnejšia ako čokoľvek iné. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.