Z misijných polí východného Slovenska II

Čirč - V nedeľu 3. septembra 2017 organizovalo Okresné centrum GRM v Starej Ľubovni evanjelizáciu v Čirči. Boh sa dotýkal mnohých ľudí. Evanjelizačný tím ohlásil Krista, ktorý sa hneď priznával. „V ten deň, keď sme mali ísť do Čirča, skoro nikto z tímu nechcel ísť. Každý mal niečo a diabol takto chcel prekaziť Božie plány. Hodinu som obvolával ľuďí, aby prišli slúžiť. Keď sme prišli do Čirča, tak ma veľmi prekvapila čistota na osade. Deti nás privítali pozdravom – dobrý deň, s čím som sa nestretol ani doma, ani v iných osadách. Keď sme začali chvály, ľudia prichádzali a veľmi pozorne počúvali a Boh sa ich dotýkal. Na ich tvárach bolo vidieť úsmev aj plač. Po evanjelizáciách v Čirči aj Jakubanoch vidím, ako sa Duch Svätý dotýka najmä otcov. Pred dvoma rokmi to tak nebolo, aby muži zostali počas chvál alebo svedectva a nieto ešte pri kázaní Božieho slova. Tí, ktorí boli predtým tvrdí a chladní, teraz činia pokánie a vidím, ako pracujú na svojej spáse,“ podelil sa s nami o svoje dojmy Igor Turták, pastoračný asistent zodpovedný za evanjelizácie.


 

Na Sigorde prebieha formácia pre službu v rómskych komunitách

Sigord - V Gréckokatolíckom centre pre rodinu na Sigorde od začiatku septembra prebieha pravidelná mesačná formácia ľudí slúžiacich v rómskych komunitách, ktorú zastrešuje Gréckokatolícka rómska misia. Približne 40 účastníkov – kňazov, sociálnych pracovníkov a laikov angažovaných v rôznych službách sa formuje prostredníctvom prednášok zameraných na oblasť vodcovstva, na reálie rómskych komunít a na kresťanskú identity. V malých skupinách je vytvorený priestor na vzájomné zdieľanie a spoznávanie sa. Na stretnutia sú vždy pozývaní aj hostia, ktorí nás obohacujú svojimi skúsenosťami z vedenia spoločenstiev. Doteraz k nám zavítali Peter Štupák, vedúci katolíckeho spoločenstva Maranatha z Prešova, Braňo Letko z Lámačských chvál, Jozef Mikloško z organizácie Úsmev ako dar a redemptorista o. Milan Záleha. Na decembrové stretnutie prisľúbil svoju účasť vladyka Ján Babjak a salezián o. Peter Bešenyei, ktorý má dlhoročné skúsenosti z rómskej misie.


 

Historicky prvý tábor pre rómskych chlapcov s duchovným povolaním

V Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave sa na konci letných prázdnin uskutočnil historicky prvý tábor pre chlapcov s duchovným povolaním. Zažívali sme požehnaný čas
sebaprijatia, spoznávania nebeského Otca a Jeho postojov, čas radostného spoločenstva. Slávnostne sme zložili sľub vernosti Pánovi v službe Cirkvi. Následne v októbri na druhom stretnutí
začali títo chlapci medzi sebou budovať vzácne priateľstvá. Zistili, aké majú často falošné predstavy o Bohu a odpovedali si aj na otázku „Kto som?“ Súčasťou programu boli chvály pre mladých v Soli, hry, prednášky a sväté liturgie. Bol to ozaj požehnaný čas plný radosti, smiechu a Božej milosti.


 

Konala sa jubilejná 25. rómska púť v Gaboltove

Gaboltov - V nedeľu 6. augusta sa konala jubilejná 25. rómska púť v Gaboltove, tradičnom pútnickom mieste v blízkosti Bardejova. Program púte sa začal modlitbou svätého ruženca, ktorú viedol farár Štefan Hrbček z Lomničky so svojimi veriacimi. Nasledovalo hudobné pásmo Bararas, ktoré je projektom Gréckokatolického formačného centra pre Rómov v Čičave a gospelovej kapely F6. Ústrednou myšlienkou pásma bolo búranie bariér medzi slovenským a rómskym národom. Nasledovala moleben k prvému rómskemu blahoslavenému Zefirínovi Mallovi, Vrcholom stretnutia bola svätá omša s košickým arcibiskupom a predsedom Rady pre Rómov a menšiny pri Konferencii biskupov Slovenska Mons. Bernardom Boberom. Arcibiskup Bober privítal pútnikov a vo svojej homílii vyzdvihol príklady dvoch blahoslavených Rómov: bl. Zefirína aj prvú blahoslavenú Rómku Emíliu Fernández Rodríguez de Cortés. Arcibiskup Bober pripomenul ich životné osudy a vyzdvihol ich jednoduchosť a vernosť. Obidvaja mali totižto možnosť zriecť sa Krista a zachrániť svoj život. Neurobili tak, a práve preto sú dnes blahoslavení a hodní obdivu. Zefirín zomrel preto, že sa zastal bitého katolíckeho kňaza a Emília preto, lebo nebola ochotná prezradiť, ktorá nerómska spoluväzenkyňa ju naučila modliť sa. Obaja verili v silu modlitby a ani v bezprostrednom ohrození života nezapreli Krista. A toto sú  ideály, ktoré by mali mať v úcte všetci veriaci, zdôraznil arcibiskup Bober.


 

Rómovia sú aktivní v dobrovoľníckych činnostiach vo svojom okolí

Soľ - Tento rok sa do dobrovoľníckej činnosti zapojili Rómovia z viacerých obcí Vranovského okresu, pričom spolupracujeme s mnohými organizáciami, najmä s Prešovským dobrovoľnícky centrom, kde sme zapojení do projektu ZMEŇME TO. Dobrovoľníci pomáhajú v rôznych oblastiach a sú vekovo rozdielni – mládež, dospelí a dokonca aj seniori. Podarilo sa nám zrealizovať mnoho užitočných podujatí. Triedili sme odevy a odvážali ich pre sociálne slabšie rodiny v obci Stankovce. V kláštore sestier redemptoristiek v Lomnici pomáhali dobrovoľníci pri kosení a hrabaní trávy. Pri Pastoračnom centre v obci Soľ sa dobrovoľníci podieľali na osadení zámkovej dlažby. Dobrovoľníci pomáhajú aj na stavbe nového Pastoračného centra v Hlinnom. K dobrovoľníckej činnosti prispela aj mládež, ktorá pripravila chvály pre deti a mládež pod názvom Raduj sa s nami. Zapojili sme sa aj do verejnej zbierky v rámci projektu Hodina deťom.
Do budúcna máme naplánovaných mnoho dobrovoľníckych činností s tým, že sa chceme venovať predovšetkým zážitkovému vzdelávaniu, novej evanjelizácii, rozvoju podnikavosti a dobrovoľníctva.


 

Prešovský vladyka J. Babjak zriadil Gréckokatolícku rómsku misiu

Prešov - Služba našej cirkvi v rómskych komunitách sa rozvíja už viac ako desaťročie. Tento rok sme vyvinuli snahu o zosystematizovanie tejto práce. Vďaka Bohu a všetkým zainteresovaným bola otcom arcibiskupom Jánom Babjakom k 1.8.2017 zriadená cirkevná organizácia: „Gréckokatolícka rómska misia“ (skratka GRM). Poslaním organizácie je prinášať posolstvo evanjelia, najmä ľuďom žijúcim v rómskych komunitách na území Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie, prostredníctvom rôznorodej pastoračnej, formačnej, duchovnej, kultúrnej a sociálnej činnosti, rozširovať a zastrešovať sieť gréckokatolíckych centier pre Rómov a iné špecifické siete podporujúce jej službu a aktivity, a tiež prispievať k prevencii rasizmu a xenofóbie, ako aj napomáhať zmiereniu komunít s odlišnými sociálnymi, kultúrnymi či duchovnými koreňmi. Riaditeľom sa stal o. Martin Mekel. Zároveň, ako je aj v poslaní GRM uvedené, vznikli ďalšie dve cirkevné organizácie, ktoré GRM zastrešuje: „Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejov“ s riaditeľom o. Igorom Čikošom a „Gréckokatolícka rómska misia v okrese Stará Ľubovňa“ s riaditeľom o. Leontínom  Lizákom. Do tejto siete patrí aj existujúce Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave. Jednou z organizačných zložiek GRM je Umelecké centrum F6, ktoré má na starosti Tadeáš Gavala. Verím, že činnosť GRM prinesie duchovné prebudenie a upevnenie spoločenstiev veriacich v rómskom prostredí, ale aj praktickú vieru nás kňazov a angažovanosť našich veriacich pre rómsku misiu v Prešovskom arcibiskupstve.


 

Zasvätenie Rómov Ježišovmu a Máriinmu srdcu

V Ľutine sa 8. júla v rámci púte rómskych rodín uskutočnil prorocký úkon, kedy vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita, zasvätil Rómov Božskému srdcu Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Prítomní Rómovia modlitbou zasvätenia chceli vyjadriť, že sa zriekajú diabla, sveta a hriechu a celý sa odovzdali Ježišovi Kristovi a Panne Márii. Veríme, že táto spoločná modlitba zasvätenia prinesie na príhovor nášho Veľkňaza Ježiša Krista a Panny Márie pred Otcovým trónom nový misijný elán a požehnanie do rómskych komunít na Slovensku.


 

Z misijných polí východného Slovenska