Stretnutie žien, modliacich sa žien

GRM BARDEJOV  29. - 30. september 2023 /  Na úvod víkendu sa v pastoračnom centre na Sigorde uskutočnilo stretnutie žien s názvom “Zem zasľúbená” inšpirované biblickým príbehom knihy Rút.
Nosnými myšlienkami stretnutia boli vety: “Spolu sme vo víťaznom tíme” a “Modliace sa ženy, sú nebezpečné ženy”.
Vyše účastníčok z okolia sa veľmi rýchlo ponorilo do diania. Napriek širokému vekovému rozpätiu si všetky ženy vyskúšali adrenalínové zdolávanie prekážok v lese, ktoré ich pobavili, riadne zamazali blatom a zároveň poukázali na dôležité duchovné princípy a vzorce správania v ich životoch.
Počas týchto dní ženy spoločne zažívali víťazstvo nad sebou ako aj silu spoločenstva či už pri aktivitách, modlitbe chvál, svedectvách i neformálnych rozhovoroch.


 

Pomoc ženám a úspešná kontrola z MPSVaR

JAROVNICE  26. september 2023  /  Veľkú radosť zažili sestry, keď finančná kontrola v rámci nimi zrealizovaného európskeho projektu vzdelávania "Prevencia a eliminácia diskriminácie rómskych žien v obci Jarovnice” nenašla vo všetkých 8 bodoch kontroly žiadne nedostatky.
• Kontrola prebehla bez odporúčaní, bez námietok, bez nedostatkov.
• Veľká vďaka patrí predovšetkým účtovníčkam p. Maňkošovej a p. Kravčíkovej, že s účtovníctvom v našom OZ Jarovnice erudovane pomáhajú.
• Každá ľudská pomoc je často spojená s množstvom byrokracie a výsledok aj tejto kontroly je našou odmenou za túto skrytú prácu. Je zároveň dôkazom a potvrdením dôveryhodnosti a odbornosti práce v našom OZ Jarovnice, ktoré my sestry vedieme a zastrešujeme.
Projekt vychádzal z potrieb žien a dievčat, ktoré nám sami zadefinovali počas 4-ročnej práce s nimi. Cieľom projektu bolo poskytnúť prostredníctvom vzdelávacích a konzultačných aktivít 100 rómskym ženám a dievčatám v obci Jarovnice dostatok informácií v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. Prednášok sa celkovo zúčastnilo 140 žien, z ktorých 104 absolvovalo všetkých 6 osvetových prednášok a 7 prednášok základného vzdelávania. Vzdelávanie prebehlo v počítačovej, ekonomickej a komunikačnej oblasti a v oblasti trhu práce. Zdravotná oblasť, ktorú si ženy želali, bola hodnotiteľom krátená, ale informácie sme mimo projektu podávali a podávame aj v tejto oblasti. Počas aktivít a po ich realizácii sa 12 žien uplatnilo na trhu práce, 3 ukončili stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou, 6 dievčat získalo absolventskú prax, 2 získali vodičský preukaz, 11 dokončilo základné vzdelanie a 18 pokračuje vo vzdelávaní na strednej škole.
Cieľ projektu bol absolútne naplnený, nakoľko bol merateľný ukazovateľ prekročený o 4 ženy. Ďakujeme všetkým ženám a dievčatám, ktoré využili túto príležitosť a svoj život obohatili o nové informácie a získali viac sebavedomia, samostatnosti a odvahy pracovať na svojej budúcnosti.


 

Oprava kríža

LOMNIČKA  25. september 2023  /  Po rôznych nepredvídaných a nepríjemných okolnostiach sa práce na oprave ďakovného kríža pred dedinou a úprave jeho okolia opäť rozbehli a úspešne pokračujú. Pod vedením p. farára M. Pasiara a p. Františka na jeho oprave pracujú dobrovoľníci z dediny. Je to kríž, okolo ktorého prechádzajú všetci čo idú do alebo z dediny. Mnohí sa pri ňom pristavia a pripomenú si to ako draho sme boli vykúpení. Iní sa tam pristavia, aby si oddýchli po pešej ceste z Podolínca a nabrali fyzickej aj duchovnej sily. Veľmi radi sa tam chodia modliť deti ruženec. Kríž bol postavený obyvateľmi Lomničky v roku 1946 ako poďakovanie za záchranu pravdepodobne pred živelnou pohromou. Naposledy jeho okolie zveľadil a upravil, s miništrantami z farnosti, bývalý p. farár Sivoň v roku 2004. Za ten čas niečo zničili poveternostné vplyvy, niečo sa opotrebovalo, niečo zostarlo, ale k niečomu prispel aj človek svojou nedbalosťou a zlobou. Na jeho opravu finančne prispeli niektorí obyvatelia Lomničky, niečo prispel obecný úrad, farský úrad, sestry OSF. Tešíme sa na dokončenie opravy a na stretnutia pri kríži či už pri modlitbe alebo iba tak, pri oddychu na ceste.


 

Metropolitná púť v Krakove

PL - Krakov 24. September 2023  /  Na metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove sa po prvýkrát pridali aj Rómovia z Gréckokatolíckej rómskej misie z okresu Bardejov, celkovo 52 ľudí z obcí Lenartov, Snakov a Petrová. Púť bola pretkaná spoločnými modlitbami a chválami, ktoré vyvrcholili v slávení archijerejskej svätej liturgie, ktorú celebroval vladyka Peter Rusnák.
Inšpiratívnymi boli taktiež životné príbehy sv. sestry Faustíny Kowalskej ako aj sv. Jána Pavla II. Spoločne sa pomodlili pri ostatkoch sv. Faustiny, navštívili jej izbu, so záujmom si prezreli reverendu sv. Jána Pavla II., ktorú mal na sebe pri postrelení.
Pútnici odchádzali z miesta povzbudení, cestou späť viacerí predniesli svedectvo o tom, čo sa ich dotklo a čo prijali na púti. navzájom si svedčiac o Božej dobrote. A povzbudení ostali aj mnohí pútnici z iných farností, ktorých nadchla aktívna účasť Rómov v tak hojnom počte a z jedného spoločenstva.


 

Krásny deň so šarkanmi

LOMNIČKA  23. september 2023  /  Pán daroval prekrásne počasie, ktoré sme naplno využili pobytom v prírode. Skupina tridsiatich detí s pastoračnými asistentami a pracovníkmi DNSPM boli na kopci púšťať šarkany. Slnko a príjemný jesenný vietor boli tými správnymi podmienkami na super zábavu. Šarkany lietali vysoko a pre deti to bolo po prvýkrát čo si mohli sami vyskúšať, aké to je vzrušujúce. Veľmi sa im to páčilo a pri vhodnom počasí si to zopakujeme zas. Na lúke ešte ostali zahrať si spoločenské hry a bolo im spolu veľmi dobre.


 

Požehnané ženy - ženy radosti

POPRAD  22. - 23. september 2023  /  V konkatedrále v Poprade sa konala duchovná obnova pre ženy s názvom „Požehnané ženy - ženy radosti,“. Podujatie viedol tím AFCM (Katolícka služba pomazaná ohňom Ducha Svätého), ktorí už tento rok navštívili Gréckokatolícku rómsku misiu. Pripravili si katechézy, chvály, adorácie i individuálne modlitby a Božie Slovo dopĺňali vhodnými ilustráciami a dynamikami.
K organizácii podujatia pre takmer 180 žien a dievčat z rôzmych spoločenstiev a farností aktívne prispeli aj mladé ženy z GRM Bardejov svojou službou hudobného vedenia chvál skrz kapelu Av manca. Spoločne vytvorili energickú a radostnú atmosféru prijatia, vďaka ktorej mohli opadnúť obavy, uzavretosť, zábrany ísť na hĺbku i otvoriť sa Duchu Svätému.
Účastníčky sprevádzané Božím slovom odchádzali zo stretnutia povzbudené nejedným svedectvom i hlavnou myšlienkou stretnutia:"Modliace sa ženy, sú nebezpečné ženy”, lebo kto dovolí Bohu vstúpiť do svojho srdca, môže Ho potom priniesť medzi svojich blížnych.
„Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi, veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.“ (Rim 8,1-2)


 

Malé skutky s veľkou láskou

LOMNIČKA  22. september 2023  /  Aj tento rok sme sa rozhodli pomôcť deťom v chudobných krajinách a pripojiť sa k virtuálnemu behu Mary's Meals. S Božou pomocou a s pomocou štedrých dobrodincov a otvorených dlaní našich detí, rehoľných sestier, kňazov, pastoračných pracovníkov, učiteľov sa nám podarilo zabezpečiť 30-tim deťom v chudobných krajinách jedlo v školách na jeden školský rok. Máme z toho veľkú radosť. Pre deti bol pripravený prekážkový beh, cez ktorý sme sa im snažili priblížiť, čo všetko musia deti podstúpiť na ceste za vzdelaním a šíriť aj myšlienku vďačnosti za školu, ktorú máme a za jedlo, ktoré máme v škole. Do behu sa zapojili aj pastorační asistenti, rehoľné sestry aj naši dvaja kňazi, ktorí s mládežou bežali svoj charitatívny beh do kopca:) Ďakujeme z celého srdca všetkým, ktorí sa zapojili, pripravili tento beh a ďakujeme hlavne všetkým štedrým dobrodincom.


 

Pastoračný pracovník Martin

JAROVNICE  20. september 2023  /  Náš pastoračný pracovník Martin (Projekt podporený Vládou SR) sa nielen zdokonaľuje v hre na klávesoch, na orgáne, gitare, či basgitare a pokračuje v doprevádzaní svätých omši v našom rómskom kostole, ale v tomto školskom roku bude aj maturovať.
Okrem iného (vedenie aktivačných - spev, modlitba, miništrantov - stretká, starostlivosť o domy, záhrady, či psy) podporuje v hre na hudobný nástroj aj naše mladé talenty a ako šofér nás doprevádza pri všetkých našich “vybavovačkách” po úradoch.
Veľmi sa tešíme, že sa sám podujal vyrobiť nám na dvor lavičky z nefunkčných a opotrebovaným lavíc, ktoré sme dostali. Lavičky sa pri našich stretkách so ženami a deťmi určite využijú. SUPER NÁPAD ! Zrecykloval tak železo aj drevo a pomohol aj našej prírode. My sa už teraz tešíme na výsledok.


 

Spoločenstvo chlapov

BARDEJOV  17. september 2023  /  Stretnutie mužov s témou o pastierovi a stratenej ovci privítalo nových účastníkov, ktorí našli odvahu a zareagovali na pozvanie pridať sa. V katechéze zaznela myšlienka, ako Boh necháva 99 oviec a aktívne hľadá stratenú ovečku, ale je potrebné nechať sa nájsť. Nehľadí na náš vek, výzor, schopnosti, či znalosti, strovil nás z lásky a miluje nás.
Povzbudení Božím slovom a podelením sa v skupinkách i osobnými svedectvami zavŕšili stretnutie chválami a spoločným agapé. Ako organizátor Tomáš dodáva:"Niekedy slová nestačia, treba vidieť tú radosť tých ľudí."
"Lebo Boh tak miloval svet že dal svojho jednorodeneho syna,aby nezahinul nik ale aby mal večný život."


 

Nový školský rok, nové dievčatá, nové výzvy

PREŠOV Kolégium Márie Romero  16. september 2023 / Úspešne sme v Kolégiu začali nový školský rok.
V zostave 8 dievčat a my dve sestry saleziánky sme v novej a rozšírenej zostave:
- postupne si zvykáme na školský rytmus a robenie úloh (máme za sebou už zopár vstupných testov)
- užili sme si radovánky v bazéne na záhrade
- oslávili sme dve 18-ky
- spoločne varíme, pečieme, staráme sa o záhradu a tešíme sa z jesennej úrody.
Projekt Kolégia je podporený Vládou Slovenskej republiky