Rómovia v OZ Jarovnice idú príkladom

JAROVNICE 20. máj 2023  /  Naše ženy začlenené prostredníctvom nášho OZ Jarovnice do Aktivácie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (8 žien), ale aj tie, ktoré sú prostredníctvom OcÚ Jarovnice v našom OZ začlenené do projektu Podpory udržania pracovných návykov (13), nielen upratujú v našom rómskom kostole, ale starajú sa aj o chorých, či doučujú deti v slovenskom jazyku a v matematike. Navyše nám s futbalovými tréningami chlapcov a mužov na ihrisku a s upratovaním pomáhajú aj dvaja muži, ktorí su tiež začlenení do Podpory udržania pracovných návykov. A tak spolu 23 dospelých v našom OZ Jarovnice pomáha vlastnej komunite, aby sa rozvíjala a to tým, že doučujú, upratujú, starajú sa o chorých, pomáhajú pri tréningoch a pri starostlivosti o kostol, či futbalové ihrisko. Pomáhajú s deťmi pri detských svätých omšiach, učia sa liturgické piesne, zúčastňujú sa rôznych školení, vzdelávania, či duchovného vedenia, ktoré organizujeme.
Po poslednom školení v Prešove sestrám Congregatio Jesu telefonovala pracovníčka UPSVaR, aby im pochválila 8 žien, nielen za ich kultivované a slušné správanie, ale aj za aktívne zapájanie a vecné a praktické otázky. Tešíme sa z pekného svedectva Rómiek z Jarovníc, ktoré tak prispievajú k pozitívnemu obrazu o Rómoch a búraniu predsudkov.


 

Keď si núdzni pomáhajú navzájom

KRÍŽOVÁ VES  17. máj 2023  /  Tento týždeň sme mali v Centre milú návštevu z Detského domova v Spišskej Belej. Deti so svojimi vychovávateľkami strávili s nami tvorivý čas na krúžkoch i na sv.omši. O tom, že radosť rozdávanim rastie sa deti presvedčili aj obdarovaním našich návštevníkov malými kytičkami, ktoré vyrobili i sladkosťami, ktoré deti milujú. Je veľmi intenzívne sledovať, ako dokážu deti, ktoré sami prežívajú núdzu alebo nedostatok, byť darom pre svojich rovesníkov, ktorích život je náročnejši.
Ďakujeme za návštevu a prajeme im veľa dôvodov na radosť.

 

 


 

V Hlinnom to vrelo chválami

HLINNÉ  16. máj 2023  /  Spoločenstvo sv. Mikuláša v Soli organizovalo ďalšie modlitby za mladých, tentoraz v komunitnom centre v obci Hlinné. Súčasťou modlitieb boli chvály, duchovné slovo otca Janka Lemeša, modlitby príhovoru za zúčastnených a na konci malé agapé. Počas stretnutia mnohí svedčili o tom, čo Boh spravil v ich živote a že Bohu nič nie je nemožné. Okrem iného sa po svedectvách vytvorili skupinky, v ktorých sa prítomní navzájom zdieľali o Božom konaní v našich životoch. "Lebo Bohu nič nie je nemožné." Lk 1, 37


 

V kolégiu sa učíme žiť naplno

PREŠOV - Kolégium Márie Romero 15. máj 2023  /  Za posledný mesiac sme toho stihli v Kolégiu celkom dosť.
• Podnikáme konkrétne kroky, aby sme vybavili prestupy nových dievčat na školy v Prešove.
• Snažíme sa začať nové stretka s dievčatami z rómskej komunity zo Starej Tehelne
• Pokračujeme v pilnom učení sa do školy
• Staráme a skrášľujeme náš dvor, učíme sa citlivosti na krásu a zbierame prvú úrodu z našej záhradky. A nebojíme sa vyskúšať si aj nové domáce práce.
• Nebránili sme sa vyhrnúť naše rukávy a boli sme jedno doobedie pomôcť s upratovaním v Centre rómskej misie na Sigorde
• pokračujeme v objavovaní kešiek
• Oslávili sme riadne sviatok našej zakladateľky sv. Márie Dominiky Mazzarellovej. A keďže to bola odvážna žena, aj my sme prekonali strach a odvážne sme liezli na lezeckej stene
A samozrejme... náš každodenný život je naplnený radosťami, povinnosťami, ale aj zábavou... a aj nejakou tou oslavou.


 

Jarovnický odpust na deň matiek

JAROVNICE 14. máj 2023  /   Nedeľná odpustová slávnosť Fatimskej Panny Márie v našom rómskom kostole začala modlitbou ruženca, odovzdávaním kaplniek Panny Márie Zázračnej medaily a litániami k Panne Márii a pokračovala slávnostnou svätou omšou, ktorú za doprovodu nášho kantora Martina a zboru Romane Jilé pod vedením s. Ráchel, celebroval pán dekan farnosti Košice Alan Tomáš.
Svätú omšu slávili spolu s nami aj náš pán starosta F. Giňa a naša pani prednostka J. Marcinčinová ako aj pán europoslanec P. Polák.
Na záver sa všetkým zúčastneným prihovoril správca našej farnosti vdp. R. Gejguš a za všetky deti sa mamkám na Deň matiek prihovoril aj P. Popuša, ktorý predniesol báseň p. M. Rúfusa a modlitbu vďaky za všetky naše mamky. Naši miništranti a dievčatá Lenka a Janka následne prítomným mamkám odovzdali ruže a kvety (cca100ks), ktoré naše deti a mladí vyrábali počas mája na krúžkoch šikovných rúk.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom ochotne zapojili do tejto krásnej slávnosti - upratovaním, kosením, spevom, hrou, čítaním lekcií, modlitbou, nesením obetných darov, miništrovaním, službou v sakristii a pod. Nech Panna Mária Fatimská všetkých privinie pod svoju ochranu.


 

Intenzívne prípravy vyvrcholili krásnou akadémiou

KRÍŽOVÁ VES 14. máj 2023  /  Druhá májová nedeľa patrí dňu matiek, ktorý je príležitosťou pre vyjadrenie vďaky za dar života, lásky a obetavosti mamkám, krstným, birmovným i starým mamám i našej spoločnej duchovnej Mamke Panne Márii. V našom CCVČ dnes popoludní prejavilo svoju vďačnosť takmer 50 detí bohatým kultúrnym programom. Po úvodnej Mariánskej akadémii s názvom "Mária, Ježišova a naša Mama", potešili prítomné mamy básňami, piesňami a tancom naše deti od tých najmenších až po dospievajúcich. Dramatizáciu biblického príbehu Noemova archa zahrali deti z divadelného krúžku. Záverečnou piesňou "Láska, to je moja mama," modlitbou k Panne Márii s kňazským požehnaním a malou kytičkou pre všetky prítomné mamy sme dnešný program ukončili. Pre všetky účinkujúce deti čakalo za ich usilovnosť a výkony malé občerstvenie. Nech dobrý Pán Boh požehnáva a ochraňuje všetky mamy a ich deti.


 

Oslavy sviatku bl. Zefyrína

Bardejov POŠTÁRKA  14. máj 2023  /  Uplynulý týždeň sa niesol v znamení príprav na sviatok blahoslaveného Zefyrína - patróna kostola na Poštárke. Na stretkách to bola téma #1. S deťmi sme si pripomínali Zefyrínov cnostný a nasledovaniahodný život. Vo štvrtok, deň spomienky bl. Zefyrína, sme pripravili pre všetky deti z Poštárky súťažno-zábavný program. Prišlo ich takmer 150, aby medzi sebou súťažili na rôznych stanovištiach, ktoré nám pomohli zrealizovať miestni aj cezpoľní mladí a naše dve dobrovoľníčky. Za zvládnuté úlohy dostávali sladké odmeny.
Keďže Zefyrín bol veľký ctiteľ ruženca a pre jeho veľkú lásku k nemu aj zomrel, v sobotu sme sa aj my na Poštárke modlili ruženec pretkávaný zamysleniami z jeho života. Pôvodne plánovaná tradičná procesia po sídlisku bola pre nepriazeň počasia presunutá do kostola. Malo to však svoje čaro, keďže po modlitbe zavládlo ticho a pokoj, ktoré sa na Poštárke vidí a počuje málokedy.
Oslavy sviatku blahoslaveného Róma vyvrcholili v nedeľu odpustovou slávnostnou omšou, na ktorú k nám zavítal aj zakladateľ saleziánskeho diela na Poštárke, salezián don Peter Bešenyei. Samotnej omši predsedal bardejovský dekan Marek Kreheľ, ktorý nás v príhovore povzbudil k modlitbe a vyzdvihol dôležitú črtu - záujem o druhých, najmä tých najbližších, lebo sa nám často stáva, že vieme mnoho o tom, čo sa deje vo svete, ale nevieme, ako sa majú naši najbližší, čo prežívajú naši rodičia, čo trápi naše deti, s čím zápasí manžel alebo manželka. Napokon sa celá slávnosť zakončila slávnostným obedom v školskej jedálni za účasti členov všetkých skupín zapojených do práce s Rómami na Poštárke.


 

Misie medzi Rómami priniesli život

LOMNIČKA  13. máj 2023  /  Tento týždeň prebiehali u nás ľudové misie, ktoré zrealizovali bratia kapucíni. Misionári sa stretli s deťmi v centre. Bol to radostný čas. Malí lektori sa stretli so sestrou Agneškou a pripravovali sa na čítanie Božieho slova. Ženy sa spolu so sestrou Agneškou zamýšľali a rozprávali o srdci ženy. Zažili sme spoločné sledovanie filmu Ježiš aj s diskusiou, stretnutie pre chlapcov a mužov, program pre deti a mladých, veľa sme sa nasmiali i zabavili, zúčastnili sme sa viacerých adorácií, misionársky tím navštívil aj školu, kde ich pekný program prepájali vhodnými aktivitami.
Misie vrcholia tento víkend, dnešným koncertom kapely Kapucíni a nedeľnými slávením eucharistie spojeným s požehnaním misijného kríža.
Projekt misijnej práce v našom centre je podporený ÚV SR.


 

Mladí z Luníka IX objavovali históriu i svoju zodpovednosť

KOŠICE Luník IX  13. máj 2023  /  V uplynulých dňoch sme zažili viacero pekných momentov, jednak pri návšteve krypty v seminárnom kostole s našimi staršími chlapcami, pri aktivitách detí z rovesníckych skupín v telocvični, spoločných hrách na sídlisku, ktoré sú otvorené všetkým, či návšteve osady Mašličkovo a spoločného času s deťmi na lúkach nad sídliskom, ale aj pri spoločnej práci - starostlivosti o areál nášho centra, kde svoje ruky priložilo mnoho detí a mladých, aby zveľadili spoločný priestor, ktorý im slúži.
Tešíme sa, že stále viac detí v sebe postupne objavovuje vnútornú túžbu niekam patriť a že im môžeme ponúknuť dobré meisto, kde môžu túto túžbu napĺňať.


 

Aj pracovné pomôcky dvíhajú kultúru ľudí

JAROVNICE  12. máj 2023  /  V našom OZ Jarovnice sme sa prostredníctvom ÚPSVaR v Prešove zapojili do národného projektu s názvom "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie". S našimi ženami, ktoré v rámci tohto projektu v OZ pracujú hlavne s deťmi, sme boli včera v obchode s pracovnými odevmi v Sabinove nakupovať nielen pracovnú obuv, ale objednali sme aj pracovné oblečenie - tričká, tepláky, či mikiny. Ďakujeme za úžasnú ústretovosť pani Spišákovej - pracovníčke predajne.
Okrem oblečenia sme z tohto projektu v inom obchode zakúpili aj materiál pre prácu s deťmi, či hygienické potreby.