Projekt Renovabis

Po vypracovaní a schválení Stratégie pastoračnej práce s Rómami na roky 2020 – 2022 na Pléne KBS v marci 2020 bol následne v jeseni schválený grant Nadácie Renovabis na nadchádzajúcich 30 mesiacov na podporu pastoračnej práce s Rómami. Dotácia zahŕňa – podľa schválenej Stratégie – podporu vzdelávacích a fundrasingových aktivít, pozíciu koordinátora KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov, startupy pre diecézy, ako aj Fond malých projektov.

Vzdelávacie aktivity budú spočívať v seminároch pre bohoslovcov, kňazov a laických dobrovoľníkov, ako aj pastoračných pracovníkov v oblasti práce s Rómami. Fundraisingové aktivity predstavujú školenia o projektovom manažmente a fundraisingu. Práca koordinátora je vďaka podpore Nadácie Renovabis posilnená z polovičného na plný úväzok a zahŕňa aj projektový a finančný manažment schváleného projektu Renovabis. Startupy sa týkajú piatich diecéz: Košickej arcidiecézy a Košickej eparchie, Prešovskej archieparchie, Rožňavskej a Spišskej diecézy.  Fond malých projektov bude prebiehať podľa doterajších pravidiel, výzva bude vyhlásená raz ročne a bližšie informácie sa budú dať nájsť na stránke roma.renovabis.sk. Novinkou tohto projektu je pravidelné informovanie o misijnej práci v MRK na stránke romovia.kbs.sk, ako aj zriadenie stránok na sociálnych sieťach venovaných rómskym pastoračným dielam. Okrem toho popri projektovom manažmente pracuje na monitorovaní celého projektu 3-členný monitorovací tím pod profesionálnym vedením facilitátorky Andrey Mewaldt zo spoločnosti Open Europe Consulting, ktorá je spolupracovníčkou nemeckej Nadácie Renovabis. 

Nadácia Renovabis kofinancuje projekty Konferencie biskupov Slovenska vo viacerých pastoračných oblastiach už od r. 1993 a doteraz bolo na túto podporu pre Slovensko nakontrahovaných viac ako 20 000 000 EUR. Viď výročné správy.


 

Podpora pastoračnej práce v rómskych komunitách zo štátneho rozpočtu

Dňa 5. marca 2020 bola po prvýkrát v histórii schválená dotácia z rezervy predsedu vlády na prácu pastoračných pracovníkov v rómskych komunitách. Uznesením Vlády SR č. 105/2020 bola schválená podpora pilotných projektov pastoračnej práce v rómskych komunitách pre 8 pastoračných diel v celkovom objeme 411 800 EUR na roky 2020 a 2021, z toho pre rok 2020 vo výške 219 600 EUR. Z tejto sumy bolo financovaných 16 pracovných miest (na plné alebo čiastočné pracovné úväzky), ale aj iné bežné výdavky (zariadenie, aktivity), ako aj kapitálové výdavky. Uznesenie vlády je možné nájsť tu.

Vzhľadom na neočakávanú pandemickú situáciu, núdzový stav a s tým súvisiace obmedzenia nedali sa všetky schválené prostriedky v r. 2020 vyčerpať podľa plánu. Z toho dôvodu Konferencia biskupov Slovenska žiadala o zmenu využitia časte dotácie. Zmeny boli schválené na rokovaní Vlády SR dňa 16. decembra 2020. (Zmeny viď tu.) Projekt zamestnania pastoračných pracovníkov bol veľkou pomocou pre službu v MRK. Vďaka pastoračným pracovníkom sa podarilo zrealizovať dvojnásobok podujatí (alebo prác) s 2-3 násobným počtom účastníkov. Deťom a mládeži bol venovaný dvojnásobný čas, napriek tomu, že rok 2020 bol zasiahnutý pandémiou COVID. Práca v osadách kvôli COVIDu nabrala úplne iné rozmery, ale vďaka pilotnému projektu sa mohla realizovať služba v teréne, doučovanie žiakov počas dištančného vzdelávania, roznášanie a zber úloh, zabezpečenie počítačov k online vyučovaniu a pomoc s učením, zdravotnícka asistencia pri testovaní na COVID alebo pri chorých, exteriérové aktivity, ale aj mentoring či osobné sprevádzanie detí, mládeže aj celých rodín.