Medzinárodný katolícky výbor pre Rómov

V dňoch 21. - 23. apríla 2023 sa v Prahe uskutočnila výročná konferencia Medzinárodného katolíckeho výboru pre Rómov. Prinášame vám dokumenty, ktoré boli prezentované počas stretnutia:

• Harmonogram konferencie
• Privítanie - Martin Sedloň
• Úvod - Claude Dumas
• Posolstvo kardinála Czerneho (SJ)
• Rekapitulácia 10 rokov predsedníctva - Claude Dumas
• O možnom prekonaní krízy - Fabrizzio Mandreli
• Nedeľná homília - Claude Dumas
Situácia duchovnej starostlivosti o rómske komunity v ČR 2023 - Ladislav Nádvorník


 

Martin Mekel – Drahomíra Kolesárová: Z osady do kráľovstva (2020)

Publikácia „Z osady do kráľovstva“ je akousi reportážnou knihou o diele Gréckokatolíckej rómskej misie. Zodpovedný redaktor Martin Mekel je gréckokatolícky kňaz, ktorý sa venuje sa duchovnej službe Rómom na východe Slovenska, ale dnes jeho aktivity ďaleko presahujú hranice okresu či kraja. Publikácia hovorí o gréckokatolíckej rómskej misii od začiatku v Čičave, cez vybudovanie ďalších misijných diel až po súčasnosť, kedy sa buduje Regionálne centrum pre Rómov na Sigorde. V publikácii sú zahrnuté výpovede a svedectvá ďalších 34 ľudí, ktorí nejakým spôsobom participujú alebo sú zaangažovaní na tomto diele. Kniha je okrem pútavého čítania plná vzácnych ilustračných fotografií.  V prípade záujmu o publikáciu kontaktujte: ocilkova@kbs.sk .


 

Programový manuál na podporu inklúzie rómskej mládeže (2019)

Na základe dlhodobej práce a skúseností Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže, rôznych cirkevných organizácií a občianskych združení na území Prešovského samosprávneho, vznikli rôzne spôsoby práce s rómskou mládežou zo sociálne vylúčených komunít. Na základe živej skúsenosti sme preto vytvorili programový manuál pre prácu s mladými Rómami, ktorý bude pomôckou pre súčasných i budúcich aktérov. Manuál môže byť dobrou pomôckou pre mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, angažujúcich sa v sociálne vylúčených komunitách, keďže mnohí títo aktéri sú svedkami bezradnosti pri výchove a vzdelávaní rómskej mládeže zo sociálne vylúčených komunít. Zároveň má podporovať spoluprácu medzi rôznymi organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti, či už na lokálnej úrovni alebo na širšej medzikomunitnej úrovni. Nech teda toto malé dielo poslúži veľkému dielu, ktoré sa už uskutočňuje medzi Rómami v komunitách na Slovensku.

 


 

Bešenyei, P. – Neupauer, R. – Vaľková, A.: Rómska misia (2019)

Kniha „Rómska misia“ je vedeckou publikáciou, ktorá ponúka odborné výstupy ľudí, ktorí nielen strávili mnoho času v rómskej komunite, ale priamo žili s Rómami. „Nie kvôli výskumu, ale preto, aby ich posunuli vpred. Smerom k Bohu a k väčšej dôstojnosti života,“ uvádza v úvode knihy gréckokatolícky kňaz Martin Mekel, ktorý sám sa venuje Rómom viac ako 15 rokov a je editorom predkladanej publikácie. Kniha je rozdelená do troch celkov a hovorí o rómskej misii saleziánov na Slovensku, o integrálnom rozvoji Rómov v kontexte pastoračnej práce a ponúka praktické rady pre vyučovanie náboženstva u rómskych žiakov.

V prípade záujmu o publikáciu kontaktujte: ocilkova@kbs.sk .

 


 

Mário Riboldi - Peter Bešenyei: Emília – kvet z Božej záhrady (2019)

Emília Fernandezová Rodríguezová bola blahorečená ako prvá Rómka. Okrem životopisného príbehu mladej Emílie sa v tejto útlej knižke dočítame o ťažkom historickom období v dejinách Rómov a o ich životnom štýle. Emília, 24-ročná matka, je vzorom mladej ženy, ktorá nechce zradiť priateľstvo so svojou spoluväzenkyňou z majority. Podstúpi samotku, terorizovanie a navyše jej odoprú zdravotnú starostlivosť vo vysokom štádiu tehotenstva. Zlé zaobchádzanie ju oberie o sily, a tak Emília krátko po pôrode zomiera. Ostáva však pre nás vzácnym príkladom, ako možno napriek všetkým nepriazňam v živote pomocou svojej viery zvíťaziť. Nech nám jej príhovor pomôže v pokoji spolunažívať so všetkými napriek našim vzájomným odlišnostiam.

Knihu si možno zakúpiť aj v internetových kníhkupectvách

 


 

Peter Bešenyei: Zabime rasistu v sebe (2019)

Ďalšia kniha od saleziánskeho kňaza Petra Bešenyeiho s mierne provokačným názvom: „Zabime rasistu v sebe“ je voľným pokračovaním prvej knihy dona Petra Bešenyeiho „Rómske ticho“. „Kniha sa naozaj výborne číta, autor hovorí veľmi otvorene, zdravo vyrušuje a prináša nielen veľké množstvo svojich skúseností s Rómami, ale predovšetkým svoju lásku k nim“, píše o knihe don +Jozef Ižold, bývalý provinciál saleziánov na Slovensku.  

Otec Peter má právo písať o zážitkoch s Rómami, pretože s nimi roky prežil. Hovorí o problémoch i radostiach s vtipom a láskou. Zbližuje nás. Cestou k riešeniu problémov v tejto oblasti je reálna láska, prijatie, práca na sebe samom i vyžadovanie tejto práce od tých, ktorí sú nám zverení. Knihu je možné zakúpiť napr. tu.

 


 

Martin Majda: Špecifiká morálky Rómov (2019)

Prefekt Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka ThLic. Martin Majda, PhD. vydal v roku 2018 publikáciu, ktoré sa zaoberá špecifikami rómskej morálky. 

Publikácia môžu byť pomôckou predovšetkým pre kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorí pracujú v rómskom prostredí, aby mohli medzi Rómami účinnejšie rozvíjať svoju pastoračnú službu. Dočítate sa v nich aj o histórii rómskeho národa, o ich chápaní morálnych otázok. Autor taktiež uvádza výsledky výskumu, ako sa vplyvom pastoračnej služby menia postoje Rómov k niektorým náboženským a morálnym otázkam.

 


 

Martin Majda: Špecifiká religiozity Rómov (2018)

Prefekt Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka ThLic. Martin Majda, PhD. vydal v roku 2018 dve publikácie, ktoré sa zaoberajú špecifikami rómskej morálky a religiozity.

Publikácia môže byť pomôckou predovšetkým pre kňazov, rehoľníkov a laikov, ktorí pracujú v rómskom prostredí, aby mohli medzi Rómami účinnejšie rozvíjať svoju pastoračnú službu. Dočítate sa v nej aj o náboženskom živote Rómov, o ich postojoch k sviatostiam, o starostlivosti Cirkvi o Rómov. Autor taktiež uvádza výsledky výskumu, ako sa vplyvom pastoračnej služby modifikujú postoje Rómov k niektorým náboženským a morálnym otázkam.

 


 

Časopis Rómska Samária (od r. 2017)

V roku 2017 začala Gréckokatolícka rómska misia vydávať časopis Rómska Samária, do ktorého elektronickej verzie  môžu nahliadnuť všetci záujemcovia o rómsku misiu.

Cieľom časopisu je poukazovať na mnohé pozitívne veci, ktoré sa už teraz dejú, keď sa medzi Rómami ohlasuje Božie kráľovstvo a to cez zdieľanie skúsenosti ľudí, ktorí pôsobia medzi Rómami, cez svedectvá samotných Rómov, cez predstavenie vízie rómskej misie a cez poukázanie na to, ako môže Cirkev prispieť k duchovnej a sociálnej zmene Rómov na Slovensku.

K dispozícii na predaj v printovej verzii sú ešte niektoré staršie čísla časopisov. Zakúpiť si ich môžete tu: https://obchod.ucf6.sk/


 

Peter Bešenyei: Rómske ticho - Cesta do neskrotenej duše (2009)

Kniha z r. 2009 je osobnou výpoveďou kňaza saleziána, dona Petra Bešenyeia, ktorý sa akoby náhodou a nechtiac dostal k pastorácii Rómov. Táto náhoda sa premenila na životné poslanie v duchu hlbokej viery a ochoty pomáhať tým najchudobnejším. Chcel byt' misionárom a hoci neodišiel za hranice, skutočne sa ním stal. Jeho doteraz dvadsaťročná práca medzi Rómami je totiž ozajstnou misiou, medzi odlišným národom s vlastnou rečou, kultúrou i zvykmi, medzi ľuďmi, ktorí sú často odsunutí na okraj spoločnosti.

Autor umožňuje čitateľovi pútavým štýlom započúvať sa do rómskeho sveta iným spôsobom, ako sme zvyknutí z hlučných mediálnych správ. "Nemyslím si, že ako Saleziáni dona Bosca prinesieme rýchlu zmenu a riešenie všetkých ťažkostí, ale aspoň nechceme stáť so založenými rukami a tváriť sa, že nás sa to netýka. Nech aj táto naša práca je malým príspevkom k budovaniu Božieho kráľovstva." don Karol Maník provinciál 2009.

 


 

Amos Tatranský: Na plné ústa (2008)

Z článkov, prác a poznámok kňaza Mgr. Jozefa Krišandu, a s láskavým dovolením pána Jozefa Selepa,  zostavil Mgr. Ján Piatak.

Jozef Krišanda bol rímskokatolícky kňaz spišskej diecézy, pracoval s Rómami. Veľký športovec, srdečný človek. Zomrel pri stavaní snehuliaka s deťmi. Pľúcna embólia. Niektorí kňazi dostali jeho pozvánku na pohreb. On sám ju napísal a mal ju v testamente. Je napísaná jeho nenapodobiteľne žartovným štýlom. Všetko bral s pokojom a humorom, ešte aj vlastnú smrť. Určite ale nečakal, že príde tak skoro... Zomrel v r. 2006 ako 37-ročný.

 


 

Mário Riboldi: Opravdivý Róm (2007)

Blahoslavený Zefirín Jiménez-Malla sa narodil roku 1861 v Katalánsku, ako potomok španielskych kočovných Rómov.
     Ako mladík bol obchodníkom so zvieratami. Zakúsil aj trpkosť väzenia a po prepustení prešiel kolenačky s dvomi sviečkami v rukách viac ako kilometer z domu do katedrály, aby sa poďakoval Pánu Bohu.
     Ako osemnásťročný sa podľa obyčaje „oženil po cigánsky“ s Terezou Jiménez. Z kočovníckeho spôsobu života postupne upustili, najprv sa stali polokočovníkmi a napokon usadlíkmi.
     Vyznačoval sa veľkým charitatívnym spolucítením. Navštevoval chorých a starých súkmeňovcov v ich biednych obydliach, pomáhal im materiálne i duchovne, učil ich modliť sa, najmä ruženec.
     Zefirín mal rád všetky deti. Obdarúval ich dobrotami, jednal s nimi láskavo a najchudobnejšie z nich podporoval.
     Počas krvavej občianskej vojny raz uvidel, ako milicionári na ceste bijú mladého kňaza, a začal ho brániť. Vojaci ho podrobili osobnej prehliadke a keď u neho našli ruženec, zbili ho a zatkli ...
     Pápež Ján Pavol II. beatifikoval Zefirína Jiméneza-Mallu 4. mája 1997 v Ríme na námestí sv. Petra spolu s inými španielskymi mučeníkmi a jeho sviatok ustanovil na 4. mája.
Viac sa dočítate v jeho krátkom životopise, ktorý nájdete aj na tomto odkaze.