Hlavné ciele synodality

Hlavné ciele, ktorú určujú synodalitu ako formu, štýl a štruktúru Cirkvi:

pripomínať si ako Duch viedol Cirkev na jej ceste dejinami a ako nás dnes volá, aby sme spoločne svedčili o Božej láske;

prežívať procesy v Cirkvi ako participatívne a inkluzívne, ktoré každému – a zvlášť tým, ktorí sa z rôznych dôvodov nachádzajú na okraji – ponúknu príležitosť vyjadriť sa a byť vypočutý, aby mohol prispieť k budovaniu Božieho ľudu;

spoznať o oceniť bohatstvo a pestrosť darov a chariziem, ktoré Duch slobodne šíri, pre dobro spoločenstva a v prospech celej ľudskej rodiny;

okúsiť participatívne spôsoby preberania zodpovednosti v ohlasovaní evanjelia a v úsilí o budovanie krajšieho a obývateľnejšieho sveta;

preveriť ako sa v Cirkvi vykonáva zodpovednosť a moc, a tiež preskúmať štruktúry, ktoré to riadia, aby sa tak odhalili predsudky a pokrivená prax, ktorá nie je zakotvená v evanjeliu, a pokúsiť sa to zmeniť;

potvrdiť kresťanské spoločenstvo ako dôveryhodný subjekt a spoľahlivého partnera na ceste sociálneho dialógu, uzdravenia, zmierenia, inklúzie a participácie, rekonštrukcie demokracie, podpory bratstva a sociálneho priateľstva;

ozdraviť vzťahy medzi členmi kresťanského spoločenstva, ako aj medzi kresťanskými komunitami a inými spoločenskými skupinami, napríklad spoločenstvami veriacich iných vyznaní a náboženstiev, organizáciami občianskej spoločnosti, ľudovými hnutiami, atď.;

podporiť uznanie a osvojenie si plodov nedávnych synodálnych skúseností na univerzálnej, regionálnej, národnej a miestnej úrovni.